Južnoslovanské jazyky - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Južnoslovanské jazyky
Južnoslovanský (alebo juhoslovanský) jazyk môže byť aj starší zriedkavý názov srbochorvátčiny, pozri srbochorvátčina.

Južnoslovanské jazyky[1][2] (staršie: južné slovanské jazyky[3], juhoslovanské jazyky[4][3] - ale porovnaj juhoslovanské jazyky) sú vetva slovanských jazykov. Vyskytujú sa na Balkánskom polostrove. Hovoria nimi južní Slovania.

Južnoslovanské jazyky:
     slovinčina
     chorvátčina
     bosniančina
     čiernohorčina
     srbčina
     macedónčina
     bulharčina
Rozšírenie slovanských jazykov v Európe a jednotlivé jazykové vetvy.
Veľmi približná mapa rozšírenia slovanských jazykov v Európe

Členenie

južnoslovanské jazyky:[2][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]

Prechod medzi západoslovanskými a južnoslovanskými jazykmi tvorila †panónčina (=panónska slovančina) - pozri napr. v článku západoslovanské jazyky.

V minulosti niektorí autori (napr. Czambel) považovali aj slovenčinu za (pôvodom) južnoslovanský jazyk, ktorý bol neskôr počeštený a prípadne popoľštený.[36]

Charakteristika

Južné slovanské jazyky sa vyznačujú týmito javmi:[37]

 • Futurum tvoria opisne pri dokonavých aj nedokonavých slovesách spojením pomocného slovesa byti, choteti a tvaru infinitívneho, prézentného alebo l-ového príčastia. Príklady: chorvátčina: pisat ću, napisat ću, budem pisao ; srbčina: pisaću, napisaću, hoću da napišem ; bulharčina: šte piša, šte napiša, macedónčina: ḱe pišuvam, ḱe napišam.
 • Krátke aj dlhé adjektívne tvary. Príklady: chorvátčina: mlad, mladi ; bulharčina: chubav den, chubavijat den; macedónčina: star, postar, najstar.
 • Formant –ov- je príznakom plurálových tvarov. Príklady. Srbčina: drug – drugovi. Bulharčina: dǎb – dǎbove (porovnaj, čiastočne v češtine pán – pánové). Macedónčina: den - denovi.
 • Zachovali sa jednoduché minulé časy aorist a imperfektum

Zdroje

 1. južnoslovanský. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 243.
 2. a b KRUPA, Viktor; GENZOR, Jozef. Jazyky sveta v priestore a čase. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Veda, 1996. 356 s. ISBN 80-224-0459-4. S. 78, 88-90.
 3. a b DVONČ, L. K otázke termínov Juhoslovan (-ia), juhoslovanský. In: Slovenská reč 4 1957
 4. juhoslovanský. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 5. a b c d e MRUŠKOVIČ, Viliam. Európa jazykov a národov na prahu tretieho tisícročia. Martin : Matica slovenská, 2008. 517 s. ISBN 978-80-7090-858-7. S. 64 – 95, 12.
 6. KREJČÍ: Jihoslovanské jazyky. Základní informace o jihoslovanských jazycích pro posluchače předmětu Slovanské areály. Slovinština; srbochorvatština (srbština, chorvatština, bosenština, černohorština); makedonština; bulharština. (?)2016
 7. Slavic . ethnologue.com, . Dostupné online.
 8. Glottolog 4.4 - South Slavic . glottolog.org, . Dostupné online.
 9. Sprachenlexikon . eeo.aau.at, . Dostupné online.
 10. MAGOCSI, Paul R.. A New Slavic Language is Born (The Rusyn Literary Language of Slovakia).  : East European Monographs, 1996. 147 s. ISBN 978-0-88033-331-3. S. 7,8.
 11. a b Indo-European Languages Balto-Slavic Family . mnabievart.com, . Dostupné online.
 12. NOSKOVÁ, M. MATEJ ŠEKLI (ed.): MEZI SLOVANY ALIČ T. ET AL.: MED SLOVANI Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 2017, 83 p.. In: LINGUA VIVA ODBORNÝ ČASOPIS PRO TEORII A PRAXI VYUČOVÁNÍ CIZÍM JAZYKŮM A ČEŠTINĚ JAKO CIZÍMU JAZYKU - ROČNÍK XIV/ 2018/ ČÍSLO 27
 13. BOGOZCOVÁ, I. Úvod do studia jazyků a gramatiky staroslověnštiny. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012, S. 7 (citovaná napr. tu s.l. : Gunter Narr Verlag, 2009. 267 s. Dostupné online. ISBN 978-3-8233-6478-8. S. 16-21.
 14. Лингвистический энциклопедический словарь online. tapemark.narod.ru, cit. 2021-10-30. Dostupné online.
 15. a b Slovanské jazyky v historicko-kulturních souvislostech - Jihoslovanské jazyky 3
 16. 4 Volkszählung 2001
 17. http://www.slavu.sav.sk/casopisy/slavica/1998_02/1998_02.pdf
 18. http://resianlanguage.blogspot.com/2016/03/language-and-history-of-resian-valley.html
 19. Martina Lukáčová: TERSTSKÁ LITERATÚRA: JAZYKOVO – KULTÚRNO – SPOLOČENSKÝ FENOMÉN NA PRELOME 19. A 20. STOROČIA 5 S. 172
 20. Pozri zdroje týchto názvov uvedené v článku srbochorvátčina
 21. ISO 639-3 Registration Authority Request for Change to ISO 639-3 Language Code Change Request Number: 2014-056 (completed by Registration authority) Date: 2014-7-3 6
 22. ISO 639-3 Registration Authority Request for New Language Code Element in ISO 639-3 This form is to be used in conjunction with a “Request for Change to ISO 639-3 Language Code” form Date: 2013-7-25 7
 23. Kajkavski jezík online. zvirek.net, 2013-11-25, cit. 2021-10-29. Dostupné online.
 24. a b ŠAFAŘIK, Pavel Jozef. Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten von Paul Joseph Schaffarik. s.l. : Mit Kö. Ung. Universitäts - Schriften, 1826. 548 s. S. 235-236.
 25. August Ludwig von Schlözer. Allgemeine Nordische Geschichte. s.l. : Gebauer, 1771. 644 s. S. 334.
 26. https://www.zvirek.net/Kajkavskijezik/en/
 27. KEMPGEN, Sebastian; KOSTA, Peter; BERGER, Tilman; GUTSCHMIDT, Karl. Die slavischen Sprachen / The Slavic Languages. Halbband 2. s.l. : Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2014. 1187 s. Dostupné online. ISBN 978-3-11021547-2.
 28. Benčić, Nikola, Csenar-Schuster, Agnes, Kinda-Berlaković, Andrea Zorka et al.: Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika. Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov / Wissenschaftliches Institut der Burgenländischen Kroaten, Željezno/Eisenstadt 2003.
 29. MOSELEY, Christopher. Atlas of the World's Languages in Danger. s.l. : UNESCO, 2010. 218 s. ISBN 978-92-3-104096-2. S. 37.
 30. BIDWELL, C. E. THE MORPHO-SYNTACTIC TYPOLOGY OF THE SLAVIC LANGUAGES 1964 8, S. 16
 31. https://kalender.univie.ac.at/einzelansicht/?tx_univieevents_pi1id=24917
 32. a b https://eeo.aau.at/wwwg.uni-klu.ac.at/eeo/Pomakisch.pdf
 33. https://eeo.aau.at/wwwg.uni-klu.ac.at/eeo/BanaterBulgarisch.pdf
 34. https://eeo.aau.at/wwwg.uni-klu.ac.at/eeo/Aegaeis-Makedonisch.pdf
 35. TIBENSKÝ, Ján. Slovensko: Kultúra. s.l. : Obzor, 1979. 1084 s. S. 122.
 36. Prevzaté z článku slovanské jazyky.


Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Južnoslovanské jazyky

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk