Ing. - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Ing.

Inžinier môže byť:

  • človek vykonávajúci činnosť v oblasti nazývanej inžinierstvo (v prvotnom, univerzálnom význame – bez ohľadu na vzdelanie a titul)
  • druh akademického titulu
  • technická pracovná funkcia na lodi, vo výrobe, v letectve… (napr. „hlavný inžinier“)
  • druh licencie, ktorá oprávňuje k vykonávaniu inžinierskej práce v danom technickom obore (obvyklé v USA – pozri Professional Engineer, P.Eng)

Slovo inžinier sa v slovenčine používa podobne ako v ostatnej kontinentálnej Európe (Nemecko, Francúzsko…). Anglosaský ekvivalent „engineer“ nie je odvodený z latinského ingenius (duševná schopnosť), ale sprostredkovane až od slova „engine“ (motor, stroj). Preto je v USA a v Británii častejšie používané v spojitosti s technikou, a zriedkavo v spojitosti so vzdelávaním (ako akademický titul).

Akademický titul Inžinier (skr. Ing.) sa na Slovensku udeľuje absolventom vysokoškolského inžinierskeho štúdia v technických, ekonomických a poľnohospodárskych študijných odboroch. Skratka Ing. sa píše veľkým písmenom a uvádza sa pred menom. V zahraničí sa akademický titul "inžinier" nepoužíva napr. u absolventov ekonomických študijných odborov. Na základe Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. absolvent inžinierskeho štúdia získava okrem akademického titulu tiež vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Inžiniersky študijný program spravidla nadväzuje na bakalársky študijný program (vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa). V odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo školstva SR po vyjadrení Akreditačnej komisie vzhľadom na špecifiká študijného programu povoliť spojenie prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku. Absolventi študijných programov, ktorí získali akademický titul inžinier však nemôžu vykonať rigoróznu skúšku, tzv. „malý doktorát“. No môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu, ktoré spravidla trvá tri (denná forma) až päť rokov (externá forma štúdia) a po splnení všetkých podmienok, vykonaní dizertačnej skúšky a obhajobe dizertačnej práce na základe schválenia príslušnej vedeckej rady získať vedecko-akademickú hodnosť doktor (PhD.). Ide o medzinárodne uznávaný „veľký doktorát“.

V nemecky hovoriacich krajinách sa pred rokom 1970 titul „Ing.“ udeľoval absolventom stredoškolského vzdelania technického smeru. U nás používaný titul Ing. (označujúci 2. stupeň vysokoškolského vzdelania podľa Bolonského protokolu) zodpovedá nemeckému titulu Dipl.-Ing. (Diplom-Ingenieur).

V anglosaských krajinách sa v ekvivalentných stupňoch vzdelania v technických oboroch udeľuje titul Master of Engineering (M.Eng.), prípadne Master of Science alebo Master of Applied Science.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Ing.

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk