Oľga Štepanovičová - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Oľga Štepanovičová

Prof. RNDr. Oľga Štepanovičová, CSc. (* 13. január 1929, Leopoldov, Slovensko – † 5. december 2003, Bratislava, Slovensko) bola známa a významná slovenská zoologičkaentomologička, kandidátka vied, vysokoškolská profesorka a doktora prírodných vied.

Narodila sa roku 1929 v Leopoldove. Po skončení základnej školy pokračovala v štúdiu na gymnáziu v Hlohovci, kde maturovala v roku 1948. Po maturitách pokračovala v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1952. V tom istom roku vykonala i rigorózne skúšky a získala titul RNDr. Po ukončení štúdií začína pracovať vo Výskumnom ústave agrochemickej technológie v Bratislave. Od roku 1953 sa stáva internou ašpirantkou Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. V roku 1958 sa stala kandidátkou prírodných vied. V rokoch 19571965 pracuje na Zoologickom ústave UK vo funkcii samostatnej vedeckej pracovníčky. V rokoch 19661981 viedla Katedru všeobecnej zoológie a živočíšnej fyziológie PF UK. V roku 1965 sa stala docentkou a v roku 1979 bola menovaná profesorkou entomológie. V rokoch 19691972 bola prodekankou a v rokoch 19721976 dekankou PF UK. V rokoch 19761985 zastávala funkciu prorektorky UK.

Bibliografia

 • Štepanovičová, O. rod. Hentzová, O.: 1952, Porušenie rovnováhy medzi škodlivým a užitočným hmyzom. Dipl.práca depon in: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava: 118.
 • Štepanovičová, O.: 1952, Porušenie rovnováhy medzi škodlivým a užitočným hmyzom a chemický boj proti spriadačovi americkému (Hypantria cunea Drury). Rig. Práca. Depon in. Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 135
 • Štepanovičová, O., Kozlík, D., Klimáček, F.: 1954, Poznávaj naše vtáky. SNDK, Bratislava: 35.
 • Štepanovičová, O.: 1956, Príspevok k rozšíreniu niektorých významných druhov Heteropter na Slovensku. Acta F.R.N. Univ. Comen., Zoologia 1/2: 89 - 92.
 • Štepanovičová, O.: 1956, Prvý zjazd Čsl. Entomologickej spoločnosti pri SAV. Biológia (Bratiuslava) 12/9: 713 - 715.
 • Štepanovičová, O.: 1957. Príspevok k poznaniu entomofauny tabakových polí I. Heteroptera. Acta F.R.N. Univ. Comen., Zoologia 2/4: 141 - 154.
 • Štepanovičová, O., Beláková, A.: 1957, Česko-slovenský slovníček. In: Bogdanov-Kaťkov. Příručka pro praktické cvičení z obecené entomologie. SPN, Praha
 • Štepanovičová, O.: 1958, Druhý príspevok o entomofaune tabakových polí II. Thysanoptera, III. Homoptera-Auchenorrhyncha. Acta F.R.N. Univ. Comen., 7/8: 535 - 548.
 • Štepanovičová, O.: 1958, Entomofauna tabakových polí. Kandidátska dizertačná práca. Depon in: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava: 154.
 • Štepanovičová, O., Beláková, A. 1960. Entomofauna kukuričného poľa. Acta F.R.N. Univ. Comen., 4/6-8: 301 - 352.
 • Štepanovičová, O.: 1960, 1961. Poľnohospodárska biológia pre poľnohospodárske školy. SVPL, Bratislava 417. 1. a 2. vydanie prekladu z českého originálu: Burka, M. a kol. Biologie pro zemědělské školy.
 • Stehlík, J., Štepanovičová, O.: 1961, Předběžná správa o výskytu Heteropter vátých písku na jižním Slovensku. Acta musei Moraviae, 44: 171 - 174.
 • Štepanovičová, O.: 1963, Heteroptera ako súčasť biocenózy niektorých poľnohospodárskych kultúr. Acta F.R.N.Univ.Comen., 8/3: 123 - 174.
 • Štepanovičová, O. 1963. Kvantitatívno-Kvalitatívny rozbor Heteropter na poľnohospodárskych kultúrach a ich potravné vzťahy. Biologické práce SAV 9, 8: 33 - 56.
 • Štepanovičová, O.: 1964, Bzdochy (Heteroptera) obilných biocenóz v podmienkach južného Slovenska. Biologické práce SAV 10, 10: 43 - 82.
 • Štepanovičová, O. 1965. Heteroptera ako súčasť agrobiocenóz v prírodných podmienkach Slovenska. Habilitačná práca. Depon in: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava: 222.
 • Pelikán, J., Skuhravý, V., Štepanovičová, O.: 1966, Ekologie živočichů. Věstník Čsl. Zool.spol. 30, 4: 370 - 373.
 • Štepanovičová, O.: 1966, Analyse der quantitativ-qualitative Beziehungen der Heteroptera in den Feldbiozönosen. Acta F.R.N. Univ. Comen. 13: 151 - 162.
 • Štepanovičová, O.: 1967, Saisondynamik der Heteropteren-Populationen in Agrobiozönosen. Entomol.problémy 7, Bratislava: 47 - 102.
 • Štepanovičová, O.: 1967, Wanzen (Heteroptera) im Bereiche des zukunftigen Staubeckens unter der Berg Vihorlat. Acta F.R.N.Univ.Comen., Zoologia 12: 63 - 104.
 • Štepanovičová, O.: 1967, Quantitativ-qualitative Analyse der Heteropteren auf Landwirtschatlichen Kulturen. Acta F.R.N. Univ. Comen., 13: 151 - 162.
 • Štepanovičová, O.: 1967, Niektoré výsledky štúdia entomocenóz poľných kultúr na Slovensku. Biol. základy poľnohospodárstva, 6: 77 - 83.
 • Štepanovičová, O.: 1968, Spoločenstvá Heteropter význačných biotopov Liptovskej kotliny. Acta F.R.N. Univ. Comen., 14: 69 - 100.
 • Štepanovičová, O.: 1968, Zakonomernosti formirovanija i razvitija populacii klopov v kuľturnych biocenozach. Abtr. XIII. Meždunarodnyj entomol. Kongres, Moskva.
 • Štepanovičová, O.: 1970, Heteroptera association of herb layer of Querceto-Carpinetum. Res.Research Project Báb, IBP Program. Rep. I.: 177 - 186.
 • Štepanovičová, O., Kovačovský P.: 1971, Analýza kvalitatívno-kvantitatívnych vzťahov Heteropter na zimoviskách. Biológia (Bratislava), 26/2: 115 - 123.
 • Štepanovičová, O., Kovačovský, P.: 1971, Spoločenstvá Heteropter na zimoviskách. Zprávy Čsl. Spol. zool. 1 - 3: 111 - 113.
 • Štepanovičová, O.: 1972, Zur Kenntnis der Gesellschaft der Heteropteren in den Baumkronen der Gehölze eines Eiche-Weissbuchenwaldes. Biológia (Bratislava) 27/5: 353 - 367.
 • Štepanovičová, O.: 1972, Univ. Prof. RNDr. Ladislav Korbel šesťdesiatročný. Biológia (Bratislava) 27/5: 327 - 332.
 • Štepanovičová, O.: 1973, Gesellschaften der Heteropteren im Eichen-Hainbuchenwald in Báb. Acta F.R.N. Univ. Comen., 18: 59 - 80.
 • Štepanovičová, O., Lapková Z.: 1973, Die Analyse der quantitativen und qualitativen Beziehungen der Wanzengemeinschft (Heteropotera) auf den Wiesen und Waldsteppen. Biológia (Bratislava), 28/11: 875 - 878.
 • Štepanovičová, O., Novák K.: 1974, Výsledky a aspekty ekologického výskumu v entomologii. Zprávy Čsl. Spol. zool. 4 - 6: 55 - 63.
 • Štepanovičová, O.: 1975, Heteroptera-bzdochy. In: Ferianc a kol. Slovenské mená hmyzu, SAV, Bratislava: 308.
 • Štepanovičová, O.: 1977, Bzdochy (Heteroptera). In: Encyklopédia Slovenska, zv. I.: 297 - 298.
 • Štepanovičová, O.: 1977. Zmeny v spoločenstvách bzdôch (Heteroptera) Blatskej nížiny vyvolané stavbou Zemplínskej šíravy. Acta F.R.N. Univ. Comen. Zoologia 22: 45 - 68.
 • Štepanovičová, O.: 1977, Prof. RNDr. Ladislav Korbel, šesťdesiatpäťročný. Biológia (Bratislava) 32/8: 631 - 633.
 • Štepanovičová, O.: 1978, Quantitative analysis of an association of Land Bugs (Heteroptera) in zhe crowns of tree and busches of oak horn-beam forest. Biológia (Bratislava) 33/2: 93 - 99.
 • Štepanovičová, O.: 1978, The Dynamics of population density of Land Bugs (Heteroptera) in the crowns of tree on an oak-hornbeam forest. Biológia (Bratislava) 33/11: 865 - 869.
 • Štepanovičová, O.: 1979, Entomológia na Slovensku za uplynulých 20 rokov. Práce SES pri SAV, 1, Bratislava: 3 - 28.
 • Štepanovičová, O.: 1979, Vedecko-výskumná činnosť na Univerzite Komenského. Naša Univerzita 25/9: 1 - 3.
 • Štepanovičová, O.: 1980, Prírodovedecké fakulty. In: Encyklopédia Slovenska, zv. IV.: 553 - 554.
 • Štepanovičová, O.: 1981, Kvantitatívna analýza spoločenstva bzdôch (Heteroptera) bylinného podrastu listnatého lesa. Biológia (Bratislava) 36/11: 967 - 972.
 • Štepanovičová, O.: 1982, Struktur und dynamik der Wanzengemeinschaft in der Krautschicht der Laubwälder. Abstr. II. Europ. Entomol. Kongr. Kiel.
 • Štepanovičová, O.: 1982, Prof. RNDr. L. Korbel sedemdesiatročný. Biológia (Bratislava) 37/6: 663 - 666.
 • Štepanovičová, O., Veselovský, J.: 1982, Jubileum slovenského fyziológa Doc.RNDr. Štefana Paulova, CSc. Biológia (Bratislava), 37/2: 221 - 223.
 • Štepanovičová, O.: 1983, Issledovanija zoocenozov Slovakiji. Ekologičeskaja kooperacija 2: 10 - 15.
 • Štepanovičová, O., Majzlan, O.: 1983, Professor RNDr. Ladislav Korbel – 70 th. Birthday. Acta Entomol. Bohemoslov. 30: 316 - 317.
 • Štepanovičová, O., Lapková Z.: 1984, Spoločenstvá bzdôch (Heteroptera) niektorých charakteristických biotopov záujmového územia DVD. Práce SES pri SAV, 4, Bratislava: 189 - 203.
 • Štepanovičová, O., Lapková, Z.: 1984, Trophic analysis of Heteroptera herbicola and arboricola in beach forests. Abstr. 13/5, XVII. Inter. Congr. of Entomol., Hamburg
 • Štepanovičová, O.: 1985, Struktur der Wanzengemeinschaft in der Krautschicht der Laubwälder. Mitt. Dtsch. Ges. Angew. Entomologie, 4, Kiel: 399 - 401.
 • Štepanovičová, O., Krištofová, Ľ.: 1985, Vplyv priemyselných emisií na lúčne entomocenózy v okolí Senice. Zborník ref. Konferencie “Zoocenózy urbánnych a suburbánnych celkov“, Smolenice: 109 - 113.
 • Štepanovičová, O.: 1986, Zoocenozy Karpatskoj sistemy. Ekologičeskaja kooperacija 1: 34 - 38.
 • Štepanovičová, O.: 1986, Náčrt entomocenóz dubových lesov z aspektu ich významu pri hromadnom hynutí dubov. Správy Slov. zool. Spol. pri SAV, 12: 146 - 149.
 • Lapková, Z., Štepanovičová, O., Krištofová, Ľ.: 1986, Spoločenstvá bzdôch lesných ekosystémov Malých karpát. Správy Slov. zool. Spol. pri SAV 12, Bratislava: 154 - 158.
 • Štepanovičová, O.: 1986, Zameranie zoologického výskumu v 7. 5-RP a výhľad do roku 1990. Správy Slov. zool. Spol pri SAV, 12: 29 - 34.
 • Štepanovičová, O.: 1986, Vplyv antropickej činnosti na štruktúru a funkciu entomocenóz lesných ekosystémov. Správy slov. zool. spol. pri SAV, 12: 150 - 153.
 • Štepanovičová, O.: 1987, Vklad naučnych zoologičeskich issledovanij v izučenije, začšitu a ispoľzovanie genofonda svobodoživuščich životnych v Slovakii. Zb. ref. Konferencie Ochrana genofondu a jeho využitie. Bratislave: 31 - 41.
 • Štepanovičová, O., Lapková, Z.: 1988, Topic and trophic Relationships of the Bug (Heteroptera) community in Beech forests in the Small Carpathinas. Acta F.R.N. Univ. Comen., Zoologia 31: 3 - 20.
 • Štepanovičová, O.: 1988, Relation between the Phytocoenoses and Heteroptera Communities. Proced. 18. th. Inter. Congr. of Entomol. Vancouver.
 • Štepanovičová, O.: 1989, Zoocenózy v slovenských ekosystémoch. Univ. Comeniana 1: 13 - 15.
 • Štepanovičová, O.: 1989, Vývoj entomológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Práce SES pri SAV 7, Bratislava: 13 - 20.
 • Štepanovičová, O.: 1989, Rozdiely v diverzite spoločenstva bzdôch (Heteroptera) v prírodných a antropicky ovplyvnených ekosystémoch. Práce Slov. Entomol. spol pri SAV 8, Bratislava: 61 - 68.
 • Štepanovičová, O.: 1989, Heteroptera v cenotických štruktúrach. Práce SES pri SAV 7, Bratislava: 131 - 136.
 • Štepanovičová, O.: 1991, Formation of taxocoenoses of Heteroptera in plant communities of relatively inaffected ecosystems and those affected by human activities. Acta F.R.N. Univ. Comen, Zoologia 35: 31 - 51.
 • Štepanovičová, O., Barancová, I.: 1993, Heteroptera-Pentatomomorpha taxocoenoses of blown sands communities of the lowlands of Záhorie. Entomol. Problems 24/2: 57 - 68.
 • Štepanovičová, O.: 1994, Heteroptera-Pentatommorpha of characteric habitats in Morava floodplain area. Ekológia (Bratislava), Suppl. 1: 163 - 174.
 • Jedlička, L., Bohuš, M., Čaputa, A., Feriancová, Z., Kocián, Ľ., Košel, V., Kováč, V., Krno, I., Štepanovičová, O., Varga, J.: 1994, Hodnotenie ekosozologického statusu taxónov fauny. Zborník referátov “Ochrana biodiverzity na Slovensku“, Bratislava: 89 - 102.
 • Štepanovičová, O.: 1995, Heteroptera ako súčasť epigeónu lužných lesov. Zborník z konferencie „Výsledky a skúsenosti z monitoringu bioty územia ovplyvneného VD Gabčíkovo“ Bratislava: 319 - 331.
 • Štepanovičová, O.: 1995, Heteroptera as a part of the floodplain forets epigaeon. In: Gabčíkovo part of the hydroelectric power project-Environmental impact review. Fac. of Nat. Sci. Univ. Comen. Bratislava, Slovakia: 289 - 296.
 • Štepanovičová, O.: 1995, Review of zoological research in the Danubian lowland (terrestrial Animals). In: Gabčíkovo part of the hydroelectric power project-Environmental impact review. Fac. Of Nat. Sci. Univ. Comen. Bratislava, Slovakia: 181 - 186.
 • Štepanovičová, O.: 1995, Priestorová distribúcia populácií vybraných druhov bzdôch (Heteroptera) v psamofytných rastlinných spoločenstvách. Entomofauna Carpathica 7/3: 110 - 114.
 • Štepanovičová, O.: 1997, Epigaeic Heteroptera as indicators of moisture relationships of the floodplai forests in the Danube and Morava rivers. Biologia (Bratislava), 52/2: 243 - 246.
 • Bianchi, Z., Štepanovičová, O.: 1998, Heteroptera ako súčasť korunovej fauny dubov. Entomofauna Carpathica, 10: 97 - 103.
 • Majzlan, O., Štepanovičová, O.: 1998, Beetle (Coleoptera, Curculionoidea) and Bug (Heteroptera) taxocoenoses in floodplain forests (Fraxino-Populetum) of Morava river. Quadr. Staz. Ecol. Civ Mus. St. nat. Ferrara, 11: 89 - 100.
 • Štepanovičová, O., Bianchi, Z.: 1998, Bzdochy (Heteroptera) v oblasti Žiarskej kotliny (stredné Slovensko). Folia faunistica Slovaca, 3: 51 - 55.
 • Bianchi, Z., Štepanovičová, O.: 1988, Heteroptera ako súčasť korunovej fauny dubov. Entomofauna Carpathica 10: 97 - 103.
 • Patočka, J., Štepanovičová, O., Bianchi, Z., Čapek, M., Holecová, M., Zach, P.: 1999, Gliedertiere (Arthropoda) an Eichen: 33-114. In: Patočka, J. ed. Die Eichenschädlinge und ihre Feinde. Zvolen: 396.
 • Štepanovičová, O.: 1999, Heteroptera: Lygaeidae. Faunistic records from Slovakia. Entomol.Problems 30/2: 54.
 • Bianchi, Z., Štepanovičová, O., Chochlíková, A.: 1999, Synúzie bzdôch (Heteroptera) na duboch v oblasti Borskej nížiny. Entomofauna Carpathica 11/4: 117 - 126.
 • Štepanovičová, O., Degma, P.: 1999, Effect of some environmental factors on structure of bug taxocoenoses (Heteroptera) in floodplain forest epigaeon of the Danube region. Acta Soc. Zool. Bohem. 63: 225 - 236.
 • Majzlan, O., Štepanovičová, O.: 1999, Indikačné skupiny článkonožcov (Coleoptera, Heteroptera a Opiliones) pre posúdenie zmien prírodného prostredia v kontakte ropných ťažobných zariadení na Záhorí. Naturae Tutela 5: 7 - 28.
 • Štepanovičová, O., Bianchi, Z.: 1999, Wanzen (Heteroptera) im Bereich der Sanddünen an March und Donau. Naturschutz in pannonischen Raum. Sanddünnen als Lebensraum. Tagungsberichte 25, Illnitz: 41 - 48.
 • Majzlan, O., Štepanovičová, O. Fedor, P.: 2000, Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, ,Heteroptera, Blattodea, Ensifera et Caelifera) na území NPR Čachtický hradný vrch (CHKO Malé Karpaty). Folia faunistica Slovaca 5: 135 - 150.
 • Majzlan, O., Bucsek, K., Štepanovičová, O., Fedor, P.: 2001, Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Lepidoptera, Heteroptera, Blattodea, Ensifera et Caelifera) Tematínskych vrchov na lokalite Lúka (Považský Inovec). Sborník Přírodověd. Klubu v Uh. Hradišti, 5: 246 - 261.
 • Štepanovičová, O.: 2001, Bzdochy (Heteroptera) lesostepných biotopov Prírodnej rezervácie Kňaží vrch v Tematínskych kopcoch (Považský Inovec). Folia faunistica Slovaca, 6: 75 - 79.
 • Štepanovičová, O., Bianchi, Z.: 2001, Červený (ekosozologický) zoznam bzdôch (Heteroptera) Slovenska: 105 - 106. In: Baláž, D. (eds.): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochrana prírody, 20, Suppl.
 • Štepanovičová, O., Bianchi, Z.: 2003, K faune bzdôch (Heteroptera) viatych pieskov Podunaskej nížiny. Entomofauna Carpathica, 15, 1 - 2: 35 - 40.

Zdroje informácií o autorke

 • Matis, D.: 1989, . In: Biologia, Ser. B, Zool., 44(2): p. 191 - 193 + portrét (60. Geburtstag).
 • Matis, D.: 1989, . In: Entomological Problems, 19, p. 17 - 21, (60. Geburtstag).
 • Matis, D.: 2003, Prof. RNDr. Oľga Štepanovičová, Csc. zomrela. Folia faunistica Slovaca, 8, p. 89.
 • Majzlán, O.: 2005, Oľga Štepanovičová * 13.1.1929 - + 5.12.2003. In: Hmyz, Bratislava, 12: p. 42.
 • Okáli, I.; Országh, I.; Matoušek, B. & Hrabovec, I.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Stimul, Bratislava: 1 - 137: p. 116.
 • Groll, E. K. : 2006, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Štepanovičová Oľga“: (internet).
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Oľga Štepanovičová

Podporte znalostnú spoločnosť na Slovensku...
čítajte viac na tomto odkaze: Entomológovia

...


Updating...x
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk