Proglas (báseň) - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Proglas (báseň)

Proglas (iné názvy: Predslov k svätému Evanjeliu[1], Prívet k svätému evanjeliu[2], Prívet evanjeliu[3], Predslov[4] alebo Predspev[5]; starosloviensky v hlaholike ⰒⰓⰑⰃⰎⰀⰔ, v cyrilike Прогласъ) je prvá staroslovienska báseň a zároveň predhovor k slovanskému prekladu evanjelií.[6][7][8]

Rukopisy

Proglas objavil v roku 1858 A. F. Hilferding v srbskom rukopise zo 14. storočia.[9] Okrem toho sa zachoval ešte v ďalších dvoch staroslovienskych prekladoch evanjelií srbského pôvodu z 13. a 14. storočia a existuje ešte jeden ruský rukopis zo 16. storočia (Proglas sa v ňom nezachoval celý).[10] Ide o rukopisy: Chilandarský (13. storočie), Chludovský a Péčsky (14. storočie) a neúplný Trojický rukopis.[7]

Autorstvo

Autor je s veľkou pravdepobnosťou Konštantín Filozof, „…celý ráz skladby, jej hlboké citové zaujatie, jej – možno povedať – otcovský apoštolský tón, ukazuje výrazne na silnú osobnosť Konštantína Filozofa. Z kontextu jednoznačne vyplýva, že autor si je vedomý, že on poskytuje slovanský text Evanjelia.“[1] Rovnako J. Stanislav či F. Dvorník píše o Konštantínovi ako autorovi.[2][10]

Menej[7][3] častý názor je, že autor je Konštantín Preslavský, žiak Metoda.

Obsah a význam

Proglas sa skladá zo 110 veršov. Každý verš má 12 slabík[2], ktoré sú členené 5 + 7[pozn 1], menej 7 + 5, výnimočne 6 + 6.[7]

Obsah básne oslavuje vznik slovanského písma a vzdelania vôbec. Popiera dobový názor o troch nadradených jazykoch (gréčtina, latinčina, hebrejčina).[3] Obsahuje narážky na slovanský preklad apoštolára (výber z Nového zákona, okrem evanjelií) a paremijníka (výber zo Starého zákona) a samozrejme evanjelií.[11][7] Konštantín tu dospel ďalej ako jeho učiteľ patriarcha Fotios а to: „…viera má byť ohlasovaná a vysvetľovaná zrozumiteľnou rečou…“, čo prekonávalo bežný byzantský pohľad, ktorý výrazne uprednostňoval gréčtinu.[12]

Formálna a obsahová stránka sú na veľmi vysokej úrovni.[1][10] Americký slavista Roman Osipovič Jakobson o nej napísal: „Márne by sme hľadali v iných krajinách strednej Európy obdobu priebojnej básne, literárnu pamiatku pokrvného obsahu.“[2]

Proglas je „…oslavou národného jazyka ako nevyhnutného prostriedku šírenia vzdelanosti a zbožnosti“.[6] Predstavuje hlavné pôvodné staroslovienske dielo Konštantína Filozofa.[13] Význam Proglasu a jedinečnosť zhrnul J. Vašica: „V žiadnej literatúre tej doby a ešte dlho po nej nenachádzame podobného vášnivého apelu k národu, aby dbal o knihy vo svojej reči.“[9]

Ukážka

Evanjeliu svätému som Predslovom:

ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.

– Proglas (preklad E. Paulinyho)[1]
Toto je prívet k svätému evanjeliu. Ako proroci predpovedali voľakedy : Kristus prichádza národy zhromaždiť, lebo je svetlom celého sveta.
– Proglas (preklad J. Stanislava)[14]

Poznámky

 1. Predel po piatej slabike.[4]

Referencie

 1. a b c d PAULINY, Eugen. Slovesnosť a kultúrny jazyk Veľkej Moravy. 1. vyd. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1964. 248 s. (Pamäti a dokumenty; zv. 18.) S. 126 – 133.
 2. a b c d STANISLAV, Ján. Starosloviensky jazyk. 1. vyd. Zväzok 1 : Veľká Morava a Panónia. Kultúrny jazyk a písomníctvo. Konštantín Filozof, Metod a Kliment sloviensky. Fonetika. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978. 371 s. S. 189.
 3. a b c Prívet evanjeliu. In: Encyklopédia literárnych diel. Ed. Libor Knězek. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1989. 864 s. (Encyklopédie Obzoru.) ISBN 80-215-0010-7. S. 532.
 4. a b KONŠTANTÍN A METOD. In: Encyklopédia slovenských spisovateľov. Ed. Karol Rosenbaum. 1. vyd. Zväzok 1: A – O. Bratislava : Obzor, 1984. 484 s. (Encyklopédie vydavateľstva Obzor.) S. 307 – 310.
 5. BALÁŽ, Anton. PROGLAS - a pocta jeho duchovnému a kultúrnemu odkazu . Asociácia organizácii spisovateľov Slovenska, . Dostupné online.
 6. a b ŠMATLÁK, Stanislav, a kol. Slovensko. 1. vyd. Zväzok 4 Kultúra, 1. časť. Bratislava : Obzor, 1979. 992 s. S. 33, 137.
 7. a b c d e PROGLAS. In: MACURA, Vladimír, a kol. Slovník světových literárních děl. Vyd. 1. Zväzok 2 M – Ž. Praha : Odeon, 1988. 459 s. S. 154.
 8. Konstantin-Cyril Filosofos. In: VAVŘÍNEK, Vladimír; BALCÁREK, Petr. Encyklopedie Byzance. 1. vyd. Praha : Libri; Slovanský ústav AV ČR, 2011. 552 s. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada; zv. 33.) ISBN 978-80-7277-485-2, 978-80-86420-43-1. S. 262 – 263.
 9. a b VAŠICA, Josef. Literární památky epochy velkomoravské 863 – 885. Praha : Lidová demokracie, 1966. 287 s. S. 26 – 28.
 10. a b c DVORNÍK, František. Byzantské misie u Slovanů. Preklad Vladimír Vavřínek. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 1970. 393 s. (Historica.) S. 132, 332.
 11. 104. VERŠOVANÝ PROGLAS (PREDSPEV) K STAROSLOVIENSKEMU ŠTVOREVANJELIU. In: KUZMÍK, Jozef. Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Vyd. 1. Martin : Matica slovenská, 1983. 608 s. (Dokumentácia.) S. 179.
 12. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu. 1. vyd. Zväzok II. Praha : Libri, 2006. 967 s. ISBN 80-7277-105-1. S. 281 – 282.
 13. KÓNSTANTINOS FILOSOFOS. In: BORECKÝ, Bořivoj; DOSTÁLOVÁ, Růžena, a kol. Slovník řeckých spisovatelů. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha : Leda, 2006. 663 s. ISBN 80-7335-066-1. S. 316 – 317.
 14. STANISLAV, Ján. Dejiny slovenského jazyka. 2. dopl. vyd. Zväzok III : Texty. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1967. 512 s. S. 105 – 107.

Ďalšia literatúra

Pozri aj

Externé odkazy

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Proglas (báseň)

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk