Kostol - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Kostol
Kostol svätého Štefana v Piešťanoch

Kostol sa najčastejšie definuje ako kresťanská budova určená primárne na bohoslužby (v užšom zmysle len na verejné bohoslužby). Existujú však aj iné definície - podrobnosti pozri v kapitole Definícia.

Definícia

V literatúre sa vyskytujú nasledujúce definície slova kostol:

A. Kostol ako budova (definície sú zoradené približne od najširšej po najužšie, najčastejšie sa vyskytuje definícia č. 2a ):

 • 1. Kostol je (kresťanská aj nekresťanská) budova určená na bohoslužby; chrám[1][2][3][4][5][6][7]
 • 2. Kostol je a) kresťanská budova určená (najmä) na bohoslužby; kresťanský chrám[1][8][9][10][11][12][13][14]; b) v užšom zmysle len takáto budova resp. chrám u katolíkov alebo protestantov[15][16] (porov. aj nižšie kapitolu Kostol u slovenských východných kresťanov)
 • 3. Kostol je kresťanská budova určená na verejné bohoslužby (V zmysle definícií použitých v súčasnom Kódexe kánonického práva ide o opak kaplnky a súkromnej kaplnky)[17][18][19][20][21][7]
 • 4. Kostol je „ jednoduchá alebo až nádherná a umelecky cenná vysoká a rozľahlá stavba, so vstavanou vežou, ozdobenou na vrchole viditeľným kovovým krížom a vo svojom vnútri obsahujúca jeden alebo aj viacero zvonov“[22]
 • 5. Kostol je „kresťanský sakrálny objekt väčších rozmerov“[23]
 • historicky aj:
  • 6. Kostol je kresťanská budova určená na verejné bohoslužby, ku ktorej patrí samostatná obec (farnosť), t. j. opak kaplnky[7]
  • 7. Kostol je kresťanská budova určená na verejné bohoslužby, ktorá nie je (len) modlitebňa (t.j. v kostole podľa tejto definície sa robia aj iné úkony než len modlenie a kázanie a budova má spravidla zvony) [7][24]
  • 8. Kostol je ohradené priestranstvo okolo budovy určenej na bohoslužby.[5]

B. Kostol ako obrady:

 • 9. Kostol znamená hovorovo bohoslužobné obrady v kresťanskej budove určenej (najmä) na bohoslužby[12][5]

C. Kostol ako organizačná jednotka (tieto významy sú len historické):

 • 10. Kostol je synonymum slova cirkev, príp. cirkevná organizačná jednotka.[5]
 • 11. Kostol je synonymum slova farnosť.[5]

Nasledujúci text článku sa zaoberá iba kostolom ako kresťanskou budovou (t. j. definície č. 2-7 hore, primárne definícia č. 2a). O chráme všeobecne (t. j. definícia č. 1 hore) pozri článok chrám; o obradoch (t. j. definícia č. 9 hore) pozri v článku bohoslužba; o cirkvi (t. j. definícia č. 10) pozri článok cirkev; o farnosti (t. j. definícia č. 11) pozri článok farnosť.

Kostol ako kresťanská budova

Kostol v Kódexe kánonického práva

Podľa Kódexu kánonického práva (§ 1214) je kostol „posvätná budova, určená na božský kult, do ktorej veriaci majú právo prichádzať, aby v nej najmä verejne vykonávali božský kult“. Opakom je kaplnka a súkromná kaplnka. Pozri aj vyššie uvedené poznámky k definícii č. 3.[25]

Kostol u slovenských východných kresťanov

Východní kresťania (čiže gréckokatolíci a pravoslávni) nepoužívajú slovo kostol[26] a označujú svoje kostoly ako cerkev alebo chrám[27]. Jeden typ pravoslávneho a gréckokatolíckeho chrámu sa volá sobor.

Dejiny kostolov

Bližšie informácie v hlavnom článku: Kresťanská sakrálna architektúra

Kostoly na Slovensku

Na Slovensku je vyše 4000 kostolov (vrátane cerkví).[28] Za najstarší sa považuje kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch.[29]

O dejinách kostolov na Slovensku pozri:

Referencie

 1. a b kostol. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 269.
 2. kostol. In: Synonymický slovník slovenčiny. 3. nezm. vyd. Bratislava : Veda, 2004. 998 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0801-8.
 3. kostol. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 4. kostel. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 5. a b c d e kostol. In: Historický slovník slovenského jazyka II K-N. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1992. 615 s. ISBN 80-224-0385-7. S. 112 – 113.
 6. kostel. In: Elektronický slovník staré češtiny . Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, rev. 2016-06-17, . . Dostupné online.
 7. a b c d ADELUNG, Johann Christoph. Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart : Band 2. 2. vyd. Leipzig : , 1796. Dostupné online. S. 1581 – 1583.
 8. kostel. In: CHODURA, Radko. Malý slovník pojmů sakrální architektury : . Vyd. 1. V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, 1999. 60 s. (Studie Teologické fakulty Jihočeské univerzity; zv. 7.) ISBN 80-7040-312-8. S. 30.
 9. kostel. In: TRETERA, Jiří Rajmund; HORÁK, Záboj. Slovník církevního práva. Vyd. 1. Praha : Grada, 2011. 147 s. ISBN 978-80-247-3614-3. S. 70 – 71.
 10. kostol. In: PAULIČKA, Ivan, et al. Všeobecný encyklopedický slovník II G-L. 1. slovenské vyd. Praha : Ottovo nakladatelství v divízii Cesty, 2002. 943 s. ISBN 80-7181-659-0. S. 667.
 11. kostel. In: BROUČEK, Stanislav, ed.; JEŘÁBEK, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Vyd. 1. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 634 s. ISBN 978-80-204-1712-1. S. 397.
 12. a b kostol. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka H – L. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2011. 1087 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
 13. chrám. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. (His – Im), s. 555.
 14. chrám. In: PETRUSEK, Miloslav, et al. Velký sociologický slovník I A-O. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-1. S. 411.
 15. chrám. In: Ateistický slovník. 1. vyd. Bratislava : Pravda, 1984. 631 s. S. 220.
 16. chrám. In: FARRUGIA, Edward G.; AMBROS, Pavel, ed. Encyklopedický slovník křesťanského Východu. Preklad Adam Mackerle. Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2010. 1039 s. (Prameny spirituality; zv. 15.) ISBN 978-80-7412-019-0. S. 395 – 396.
 17. kán. 1214 – 1229 KKP 1983 https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/kodex-kanonickeho-prava/c/4-posvacovacia-uloha-cirkvi (Poznámky: Citát definície: Kostol je „posvätná budova, určená na božský kult, do ktorej veriaci majú právo prichádzať, aby v nej najmä verejne vykonávali božský kult“. Slovo „posvätná“ tu znamená, že musí byť posvätená alebo aspoň požehnaná (porov. kán. 1205, kán. 1217). Výraz „božský kult“ znamená bohoslužba (porov. napr. nemecký preklad kódexu http://www.vatican.va/archive/DEU0036/__P4H.HTM)
 18. Kirche. In: Brockhaus - die Enzyklopädie Digital. Mannheim: Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0.
 19. kostol. In: VRAGAŠ, Štefan, a kol. Teologický a náboženský slovník I A-K. 1. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2006. 352 s. ISBN 80-7162-620-1. S. 329.
 20. kostol. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 360.
 21. kostel. In: Technický slovník naučný 4 K – L. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2003. 420 s. ISBN 80-86044-21-1. S. 206.
 22. kostol. In: ĎURICA, Ján, ed. Stručný katolícky teologický slovník. 1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 1034 s. ISBN 978-80-7141-991-4. S. 486.
 23. kostol. In: Malá encyklopédia Slovenska A – Ž. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1987. 664 s. Poznámka: 1. „Sakrálny“ tu podľa ostatného textu hesla zrejme znamená len „bohoslužobný“ 2. „Väčších rozmerov“ má zrejme naznačovať opak kaplnky, pretože tá je na s. 219 definovaná ako „menšia sakrálna stavba…“. S. 243.
 24. ADELUNG, Johann Christoph. Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart : Band 1. 2. vyd. Leipzig : , 1796. Dostupné online. S. 939.
 25. https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/kodex-kanonickeho-prava/c/4-posvacovacia-uloha-cirkvi
 26. SUDOR, Karol. Kostolov sú tisícky, pribúdajú nové. Denník SME, jún 2011, roč. 19, čís. 141, s. 8. ISSN 1335-440X. : "Gréckokatolícka cirkev (nepoužíva termín kostol, ale chrám a cerkov či cerkva)"
 27. Porov. cerkev. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka A-G. Bratislava : Veda, 2006. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4. S. 416.
 28. Kostoly Slovenska: mapa, fotky a vyhľadávanie
 29. SUDOR, Karol. Kostolov sú tisícky, pribúdajú nové. Denník SME, jún 2011, roč. 19, čís. 141, s. 8. ISSN 1335-440X.

Pozri aj

Iné projekty

 • Spolupracuj na Wikicitátoch Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Kostol
 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kostol

Externé odkazy

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Kostol

Émile Durkheim
Československo
Človek
Človek rozumný
Ľubomír Lipták
Ľudová kultúra
Škola Annales
Štát
Štátny
Štefan Polakovič (filozof)
Štruktúra
Štrukturalizmus
Štrukturalizmus (architektúra)
Žáner
Život
Adorno
Alfred Adler
Alfred Kroeber
Altamira (jaskyňa)
Alterglobalizmus
Alternatívna kultúra
Alvin Toffler
Al Gore
Anna Freudová
Antická filozofia
Antikapitalizmus
Antonio Gramsci
Anton Hykisch
Antropológ
Antropológia
Aristoteles
Arnold Joseph Toynbee
Arthur Schopenhauer
Auguste Comte
Barbar
Barok
Baruch Spinoza
Benátky (mesto)
Bioetika
Biofília
Biokulturológia
Birminghamská škola
Carl Gustav Jung
Cech
Charles Fourier
Chemikália
Cirkev
Civilizácia
Claude Lévi-Strauss
Cnosť
Cyklus
Dalimír Hajko
Dav
David Hume
Davisti
Dejiny umenia
Denis Diderot
Denis McQuail
Descartes (Indre-et-Loire)
Dialóg
Dialektická metóda
Dialektický
Dieťa
Diskurzívny
Dominik Tatarka
Duša
Duch
Duchovné vedy
Editor
Edward Burnett Tylor
Ekológia
Ekonómia
Ekonomika
Empirizmus
Erasmus Rotterdamský
Erich Fromm
Ernst Bloch
Esej
Estetický
Estetika
Etický
Etnografia
Etnológia
Etológia
Európa
Evolucionizmus
Existencializmus
Fernand Braudel
Film
Filmológia
Filmová kritika
Filozof
Filozofia
Filozofia 20. storočia
Filozofia dejín
Florencia
Fourierizmus
François Marie Charles Fourier
François Rabelais
Francúzsko
Francis Bacon
Francis Fukuyama
Frankfurtská škola
Frankfurt nad Mohanom
Freud
Friedrich Engels
Friedrich Schiller
Friedrich Wilhelm Ostwald
Fundamentalizmus
Futurológia
Geert Hofstede
Gender (rod)
George Berkeley
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Germánia
Gilles Deleuze
Giordano Bruno
Giovanni Battista Vico
Globalizácia
Gottfried Wilhelm Leibniz
Gotthold Ephraim Lessing
Gréci
Grécke jazyky
Gustav Klemm
György Lukács
Harry Stack Sullivan
Hegel
Heidegger
Heinrich Rickert
Henri de Saint-Simon
Herbert Marcuse
Hermeneutika
História
Historiografia
Hlbinná psychológia
Hodnota
Hodnota (filozofia)
Homér
Hra
Hrad
Hrdinovia
Identita
Igor Hrušovský
Immanuel Kant
Inštitúcia
Indivíduum
Informácia
Inovácia
Ján Bakoš
Ján Jesenius
Ján Lajčiak
Ján Smrek
Jürgen Habermas
Jacob Burckhardt
Jacques Derrida
Jacques Le Goff
James Cook
Jan Amos Komenský
Jan Keller
Jazyk
Jean-François Lyotard
Jean-Jacques Rousseau
Jean Bodin
Jean Jacques Rousseau
Jednotlivec
Jestvovanie
Johann Christoph Adelung
Johann Gottfried von Herder
John Locke
John Naisbitt
José Ortega y Gasset
Josef Šmajs
Jozef Škultéty
Julien Offray de La Mettrie
Juraj Kučírek
Kant
Kapitalizmus
Karl Marx
Karol Marx
Katolicizmus
Kláštor
Kníhtlač
Knižnica
Kognitívny
Kolektívne nevedomie
Kolumbus
Komunikácia
Konrad Lorenz
Kontinuita
Kontrakultúra
Konzervativizmus
Konzument
Kostol
Kríza
Kresťan
Kresťanstvo
Kultúra
Kultúra (spoločenské vedy)
Kultúrna antropológia
Kultúrna ekológia
Kultúrne dedičstvo
Kultúrne univerzálie
Kultúrny pluralizmus
Kultúrny systém
Kulturológia
Laco Novomeský
Ladislav Hanus
Ladislav Hohoš (filozof)
Latinčina
Legislatívny proces
Lenin
Leslie White
Liberálna demokracia
Lineárny
Lingvistika
Literárna kritika
Literatúra
Logoterapia
Louis Althusser
Lucien Febvre
Ludwig Wittgenstein
Média
Móric Beňovský
Mýtus
Machiavelli
Manažment (činnosť)
Marco Polo
Marcus Tullius Cicero
Marc Bloch
Martin Rázus
Marxistická filozofia
Marxizmus
Masa
Masmédium
Masová kultúra
Materiál
Matka
Max Horkheimer
Max Weber
Mešťan
Mentalita
Michel de Montaigne
Michel Paul Foucault
Mikuláš Kuzánsky
Miláno
Moderna
Monadológia
Montesquieu
Morálka
Mrav
Mučeník
Multikulturalizmus
Muzikológia
Náboženský kult
Náboženstvo
Nacionalizmus
Nadácia
Nekrofília
Neokolonializmus
Neoliberalizmus
Neomarxizmus
Nietzsche
Noetika
Norbert Elias
Norma
Normatívny systém
Novotomizmus
Občianske združenie
Obyčaj
Ontogenéza
Organizácia
Osveta
Osvietenská filozofia
Osvietenstvo
Oswald Spengler
Ouroboros
Písmo
Paradigma
Patricia Aburdeneová
Patristika
Paul Heinrich Dietrich von Holbach
Permakultúra
Peter Liba
Pico della Mirandola
Pierre Bourdieu
Pitirim Alexandrovič Sorokin
Platón
Podvedomie
Pojem
Polis
Politika
Politológia
Populárna kultúra
Postštrukturalizmus
Postmarxizmus
Postmoderna
Potreba
Pozitivizmus
Poznanie
Práca
Právo
Príroda
Prírodné vedy
Prax
Presvedčenie
Produkt
Psychoanalýza
Psychológia
Rím
Rítus
Rómológia
Racionalizmus
Racionalizmus (filozofia)
Raymond Aron
Reč
Realita
René Descartes
René Girard
Renesančný platonizmus
Renesancia
Rituál
Roland Barthes
Rovnosť
Rozum
Súčasná filozofia
Súkromné vlastníctvo
Samuel Phillips Huntington
Sankcia
Scholastika (filozofia)
Sedem slobodných umení
Semiotika
Sen
Senát
Sigmund Freud
Sociálna skupina
Sociológia
Sociológia kultúry
Sofisti (filozofia)
Solipsizmus
Spoločenská veda
Spoločnosť
Stredovek
Stredoveká filozofia
Subkultúra
Svätý
Symbol
Tabu
Tacitus
Talcott Parsons
Teatrológ
Technokracia
Technokratizmus
Thomas Hobbes
Thomas More
Tommaso Campanella
Tradícia
Triedny boj
Tvorba
Umberto Eco
Umenie
Utilitarizmus
Výchova
Výskum
Výtvarná kritika
Veľká francúzska revolúcia
Veda
Vergilius
Viera
Vitalizmus
Vladimír Clementis
Voltaire
Walter Benjamin
Wilhelm Reich
Wilhelm Wundt
Zákon
Zvyk
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


...