Zoznam bankových konštantných symbolov na Slovensku - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam bankových konštantných symbolov na Slovensku
 ...

Trieda 0 (platby za tovar a služby)

 • 000X - platby za tovar (okrem platieb pod symbolmi 010X)
 • 010X - platby za poľnohospodárske výrobky
 • 030X - platby za služby
 • 0508 - platba šekom za predaný tovar a poskytnuté služby
 • 0608 - platba platobnou kartou za predaný tovar a poskytnuté služby

Trieda 1 (vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom ostatných zložiek verejného rozpočtu)

 • 101X - príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
 • 111X - administratívne a iné poplatky a platby
 • 121X - kapitálové príjmy
 • 131X - príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z predaja majetkových účastí štátu
 • 201X - ostatné príjmy
 • 301X - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
 • 311X - poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce
 • 321X - cestovné výdavky
 • 331X - energie, voda a komunikácie
 • 341X - materiál a služby
 • 351X - dopravné
 • 361X - rutinná a štandardná údržba
 • 371X - nájomné za prenájom
 • 381X - ostatné tovary a služby
 • 391X - bežné transfery na rovnakej úrovni
 • 401X - dávky sociálneho zabezpečenia
 • 411X - dávky sociálnej pomoci
 • 421X - štátne sociálne dávky
 • 431X - ostatné bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
 • 441X - dávky štátnym zamestnancom
 • 451X - dotácie nefinančným subjektom
 • 461X - náklady na likvidáciu štátnych podnikov a akciových spoločností
 • 471X - náklady spojené s ručením Fondu národného majetku Slovenskej Republiky za sprivatizovaný majetok
 • 481X - bežné transfery do tuzemských finančných inštitúcií
 • 491X - bežné transfery na rôznej úrovni
 • 501X - bežné transfery do zahraničia
 • 511X - splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi
 • 521X - obstarávanie kapitálových aktív
 • 531X - kapitálové transfery na rovnakej úrovni
 • 541X - kapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
 • 551X - kapitálové transfery nefinančným subjektom
 • 561X - kapitálové transfery na rôznej úrovni
 • 571X - kapitálové transfery do zahraničia
 • 581X - poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku
 • 591X - splácanie domácej istiny, splácanie výnosov z cenných papierov
 • 601X - splácanie istiny do zahraničia
 • 611X - prevod bežných výdavkov
 • 621X - prevod kapitálových výdavkov

Trieda 2 (platby za dodávky investičnej povahy)

 • 002X - platby za dodávky investičnej povahy
 • 072X - príspevky na združenú výstavbu

Trieda 3 (mzdové a ostatné osobné náklady)

 • 003X - prostriedky na mzdy
 • 013X - zrážky z miezd
 • 093X - dávky sociálneho zabezpečenia

Trieda 4 (príjmy štátneho rozpočtu a rozpočtov ostatných zložiek verejného rozpočtu z daní a poplatkov)

 • 114X - bežná záloha
 • 134X - doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • 154X - dodatočné daňové priznanie
 • 174X - vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie (daň z príjmu fyzických osôb, daň z príjmu právnických osôb)
 • 194X - zúčtovanie rozdielov preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčné pôžitky, zrážky daní a zabezpečenie dane
 • 214X - dodatočne vyrubená daň
 • 234X - zníženie oslobodenia
 • 254X - neoprávnený nárok spotrebnej dane z motorovej nafty u poľnohospodárov z kontroly
 • 274X - odvod neoprávnene použitých prostriedkov štátneho rozpočtu vyrubených iným orgánmi štátnej správy
 • 294X - paušálna daň podľa § 15 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 • 314X - penále z kontroly
 • 334X - penále zo správy
 • 354X - penále vyrubené daňovými orgánmi z kontroly
 • 374X - penále vyrubené daňovými orgánmi zo správy
 • 394X - penále neoprávneného nároku spotrebnej dane z motorovej nafty poľnohospodárom
 • 494X - vrátenie dane - nepriame dane
 • 514X - zvýšenie dane
 • 534X - nárok na odpočet dane
 • 574X - dodatočné daňové priznanie
 • 594X - zvýšenie dane - daňová inšpekcia
 • 614X - dodatočná platba z daňovej inšpekcie
 • 634X - pokuta z kontroly
 • 654X - pokuta zo správy
 • 674X - pokuty vyrubené daňovou inšpekciou
 • 694X - pokuty vyrubené daňovým orgánom, ktoré nie sú príjmom osobitného účtu štátneho rozpočtu
 • 714X - penále z daňovej inšpekcie
 • 734X - úrok pri odklade platenia
 • 754X - exekučné náklady
 • 774X - úrok platený daňovému subjektu za oneskorenie vrátenie preplatku
 • 794X - blokové pokuty vyrubené daňovým úradom
 • 814X - platba (účtovaná súčasne s predpisom)
 • 854X - vratky Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 • 874X - platba na vyrovnanie preplatku

Trieda 5 (ostatné finančné platby)

 • 0051 - platby na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu 1) s označením „B"
 • 005X - penále, poplatky z omeškania a iné majetkové sankcie, náhrady škôd (okrem platieb pod symbolom 0051)
 • 205X - nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)
 • 305X - predaj cenných papierov
 • 405X - vyplácanie výnosov z cenných papierov, splatnosť menovitej hodnoty (istiny)
 • 505X - ostatné obchody s cennými papiermi
 • 015X - hospodárstvo operatívne výdavky
 • 025X - platby v Sk určené na úhrady do zahraničia
 • 035X - platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt
 • 055X - finančné platby ostatné
 • 1559 - výplaty z vkladov obyvateľstva
 • 255X - úhrady poistných plnení poisťovňami
 • 355X - platby poistného poisťovniam
 • 4559 - výplaty z vkladov obyvateľstva prostredníctvom platobnej karty
 • 085X - prechodne poskytnuté pôžičky
 • 0959 - výplaty hotovosti poštám „B"
 • 1959 - výplaty hotovosti bankám „B"

Trieda 6 (prevody medzi účtami toho istého klienta)

 • 006X - prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady
 • 016X - splátky úverov a pôžičiek
 • 0468 - prevod prostriedkov z platobného systému SIPS do platobného systému RTGS
 • 0568 - prevod prostriedkov z platobného systému RTGS do platobného systému SIPS
 • 096X - ostatné prevody

Trieda 7 (pokladničné príjmy)

 • 007X - tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie
 • 017X - tržby za poskytnuté služby
 • 0379 - ostatné príjmy
 • 1379 - vklady obyvateľstva (vrátane depozitných certifikátov a vkladových certifikátov a vkladových listov)
 • 0479 - vrátené mzdy
 • 0579 - vrátené hotovosti na nákup
 • 1979 - vklady v hotovosti na účty pôšt "B"
 • 2979 - vklady v hotovosti na účty bánk "B"

Trieda 8

(rezerva)

Trieda 9 (vzťahy bánk ku klientom "B")

 • 0098 - automatické prevody zostatkov
 • 1098 - prevody zostatkov zrušených účtov
 • 209X - nákup cenných papierov
 • 309X - predaj cenných papierov
 • 409X - vyplácanie výnosov z cenných papierov
 • 0198 - regulácia zostatkov účtov
 • 0298 - ostatné prevody
 • 0398 - poskytnuté úvery
 • 0498 - splátky úverov a pôžičiek
 • 0598 - zúčtovanie úrokov
 • 269X - devízové operácie nákup
 • 369X - devízové operácie predaj
 • 0898 - zúčtovanie ceny za peňažné služby
 • 189X - zúčtovanie náhrad skutočných výdavkov účtovaných inou bankou
 • 0998 - zúčtovanie súpisiek poštových poukážok

Pozri aj

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk