Wikipédia:Wikipedická významnosť - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Wikipédia:Wikipedická významnosť
Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Wikipédia je encyklopédia
Cieľom Wikipédie je vybudovať slobodnú encyklopédiu. Obsah, ktorý nespĺňa tento cieľ, sa musí preniesť do iného projektu nadácie Wikimedia alebo sa musí odstrániť úplne. Táto stránka je súhrnom kritérií, ako zabezpečiť encyklopedickosť rozoberaných tém. Je založená na zásade Wikipédia je encyklopédia a súvisí s pravidlom Wikipédia:Čo Wikipédia nie je.
Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj

Encyklopedická významnosť (alebo encyklopedickosť) sa definuje ako povšimnutiahodnosť, alebo schopnosť pritiahnuť pozornosť. Všetky témy musia splniť minimálne kritérium významnosti, aby sa kvalifikovali na umiestnenie vo Wikipédii. Táto smernica má za cieľ zabezpečiť, aby mala každá téma dostatok zdrojového materiálu, o ktorý je možné sa oprieť pri vytváraní encyklopedického článku.

Téma je významná, ak o nej píšu viaceré sekundárne zdroje nezávislé na téme a nezávislé navzájom. Je potrebné zvážiť aj hĺbku, do akej zdroje tému pokrývajú. Ak ju spomínajú len povrchne, je nutné citovať viaceré nezávislé zdroje, aby sa potvrdila jej významnosť. Zbežná alebo náhodná zmienka o téme v sekundárnom zdroji nie je dostatočná na doloženie významnosti. Hneď ako je významnosť doložená, je možné použiť primárne zdroje na pridávanie obsahu. Je mimoriadne dôležité, aby bol každý obsah prevzatý z citovateľného zdroja.

Významnosť nie je synonymom pre slávu alebo dôležitosť. Významnosť sa nemeria subjektívnym hodnotením redaktora. Významnosť je vo všeobecnosti trvalá vlastnosť. Je možné určiť podrobnejšie kritériá významnosti pre jednotlivé kategórie tém.

Hlavné kritérium významnosti

Hlavným kritériom významnosti, ktoré je spoločné pre všetky kategórie a súvisiace smernice (vrátane smernice Čo Wikipédia nie je) je, že téma je významná, ak bola predmetom aspoň jednej monotematickej, alebo viacerých netriviálnych uverejnených prác od zdrojov, ktoré sú spoľahlivé a nezávislé od témy alebo navzájom.

  • Uverejnená práca je široký pojem, ktorý zahrnuje práce publikované vo všetkých formách, vrátane (ale nie výlučne) v periodickej tlači, knihách, elektronických publikáciách, časopisoch, v televíznych a rozhlasových dokumentoch, správach štátnych úradov, vedeckých publikáciách atď.
  • Nezávislosť znamená, že sa vylučuje akákoľvek sebapublicita, reklama pochádzajúca od samotného predmetu, materiál uverejnený o sebe, autobiografie, vlastné tlačové správy a iné zdroje blízke subjektu, jeho tvorcom alebo iným osobám, ktoré majú vo veci záujem alebo zaujatosť.
  • Viaceré práce, ktoré súčasne napíšu o tej istej téme nemusia vždy znamenať viaceré nezávislé zdroje, najmä ak sa všetky odvolávajú na ten istý zdroj a iba opakujú tú istú informáciu. Viaceré teda neznamená počet uverejnení, ale závisí od spoľahlivosti zdrojov a od iných kritérií významnosti. Ak napríklad viaceré denníky uverejnia tú istú správu tlačovej agentúry, nepredstavuje to viaceré zdroje. Ak niekoľko vedcov alebo novinárov uverejní svoj vlastný výskum v tej istej oblasti, vtedy to predstavuje viaceré práce.
  • Spoľahlivosť je predmetom samostatného článku o spoľahlivosti zdrojov; znamená to najmä, že zdroj musí byť predmetom určitej redakčnej kontroly, aby sa mohol považovať za mieru významnosti.

Nevýznamné témy

S témami, ktoré nespĺňajú kritériá významnosti, môžeme zaobchádzať dvomi spôsobmi: Spájanie a vymazávanie. Vhodný postup závisí od toho, akým spôsobom téma nespĺňa kritériá významnosti, najmä hlavné kritériá. Články o nevýznamných témach sa môžu označiť šablónou {{Významnosť}}, aby boli ostatní redaktori upozornení na problém.

Spájanie článkov

Téma môže nespĺňať kritériá významnosti, aj keď o nej hovoria práce, ktoré nie sú len zoznamami a ktoré sú zdrojmi nezávislými na subjekte, ale v ktorých sa téma spomína len okrajovo a hlbšie sa nerozoberá. Informácia, ktorá sa spomína len povrchne, alebo ktorá sa spomína okrajovo v texte o hlavnej téme práce, nedostačuje na vybudovanie úplného článku s citáciami, ktorý je nezávislý od hlavného subjektu.

Odporúčaním spoločným pre viaceré smernice o významnosti nie je nominovať články o takýchto subjektoch na vymazanie, ale premenovať, prepracovať alebo spojiť ich do článkov so širšou tematikou, alebo do článkov, ktoré píšu o hlavnom subjekte, ktorý, ak ešte neexistuje, môže sa vytvoriť.

Vymazávanie článkov

Téma môže nespĺňať kritériá významnosti z dôvodu, že o nej neexistuje dostatok uverejnených prác od spoľahlivých zdrojov, ktoré sú nezávislé od subjektu. Z takých zdrojov nie je vôbec možné vybudovať encyklopedický článok. Takéto články sa zvyčajne nominujú na vymazanie v procese Wikipédia:Stránky na zmazanie.

Témy, o ktorých nehovoria žiadne uverejnené zdroje, sú jednoducho necitovateľné a musia byť vymazané.

Odôvodnenie kritéria významnosti

  • Aby vznikol citovateľný článok, jeho téma musí byť dostatočne významná na to, aby o nej existoval výskum, aby bola overená a zhodnotená prostredníctvom uverejnenia v nezávislých, spoľahlivých zdrojoch.
  • Aby vznikol neutrálny článok, jeho téma musí byť dostatočne významná na to, aby informácie o nej pochádzali z nestranných a nesúvisiacich zdrojov, takže záujemcovia o tému nebudú len zaujatí alebo fanatickí redaktori.
  • Wikipédia nie je len nekritickým zoznamom firiem, webstránok, osôb a iných položiek. Wikipédia je encyklopédia.

Významnosť nie je subjektívna

Subjektívne hodnotenia nie sú relevantné pri hodnotení, či je téma vhodná na zahrnutie do Wikipédie. Kritériá významnosti neznamenajú osobné alebo zaujaté stanoviská, ako nikdy som o tom nepočul, to je zaujímavý článok, téma si zasluhuje pozornosť, nie je dostatočne slávny, veľmi dôležitá téma, populárna, páči sa mi, je zaujímavá len pre a pod.

Významnosť neurčujú priamo redaktori Wikipédie. Zahrnutie témy do Wikipédie je odrazom toho, či o téme hovoria spoľahlivé uverejnené práce. Iní autori, odborníci alebo novinári museli rozhodnúť, či sa téme budú venovať, a museli preskúmať a overiť uvádzané informácie. Takže primárne kritérium významnosti je spôsob, akým určíme, či svet rozhodol, že téma je významná. Nemá to žiaden súvis s tým, či sa redaktor Wikipédie osobne rozhodol, že bude považovať tému za významnú alebo povšimnutiahodnú.

Významnosť je trvalá

Ak existujú viaceré nezávislé spoľahlivé zdroje, ktoré sa témou zaoberali ako hlavným predmetom, táto skutočnosť sa nezmení tým, že sa o téme prestane písať. Ak teda téma raz splní kritériá významnosti, bude ich spĺňať aj v budúcnosti. Opak však nie je pravdou: Téma sa môže v priebehu času stať významnou. Nesmú sa však vytvárať špekulatívne články v očakávaní, že subjekt sa stane významným v budúcnosti.

Medzi faktormi, ktoré môžu v budúcnosti ovplyvniť posudzovanie významnosti témy v kontexte Wikipédie, je aj skutočnosť, že pravidlá, smernice a konsenzus sa môžu časom zmeniť.

Významnosť nie je popularita

Popularita sama o sebe nie je mierou významnosti subjektu, ani nedostatok popularity automaticky nedokazuje jeho nevýznamnosť. Spoľahlivé zdroje sa vôbec nemusia zmieňovať o veľmi populárnych záležitostiach, takže ich popularita neznamená významnosť; naopak, málo známy básnik zo 17. storočia môže byť predmetom viacerých spoľahlivých historických prác a tým aj encyklopedicky významný. Významnosť je daná výskytom v sekundárnych zdrojoch a podrobnosťou s akou sa o téme v nich hovorí, nie popularitou alebo slávou.

Pozri aj

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Wikipédia:Wikipedická významnosť

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk