Rigorózna skúška - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Rigorózna skúška

Rigorózna skúška je vysokoškolská skúška, ktorú môžu v zmysle § 53 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. vykonať len absolventi študijných programov, ktorí získali titul magister alebo obdobných študijných programov v zahraničí.[1] Kandidáti sa môžu hlásiť na vyštudovaný alebo príbuzný odbor.[2][3] Súčasťou skúšky je obhajoba rigoróznej práce.[4]

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce, ktorá je súčasťou rigoróznej skúšky, má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že má v študijnom odbore hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý samostatne si osvojovať nové poznatky vedy a praxe; naviac je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.[5]

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky priznáva uchádzačom akademický titul[1][6]:

 • v prírodovedných študijných odboroch: „doktor prírodných vied“ (lat. rerum naturalium doctor, skratka RNDr.)
 • vo farmácii: „doktor farmácie" (pharmaciae doctor, skratka PharmDr.)
 • v spoločenskovedných a umenovedných študijných odboroch: „doktor filozofie“ (philosophiae doctor, skratka PhDr.)
 • v právnických študijných odboroch: „doktor práv“, (iuris utriusque doctor, skratka JUDr.)
 • v učiteľských študijných odboroch: „doktor pedagogiky“ (paedagogicae doctor, skratka PaedDr.)
 • v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie: „doktor teológie“ (theologiae doctor, skratka ThDr.).

Tituly „doktor všeobecného lekárstva“ (MUDr.), „doktor zubného lekárstva“ (MDDr.) a „doktor veterinárneho lekárstva“ (MVDr.) nie sú udeľované absolventom po rigoróznej skúške, ale v doktorskom študijnom programe, líšiaceho sa od magisterského programu napr. tým, že prvý a druhý stupeň štúdia sú spojené do jedného.[7]

Referencie

 1. a b Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov : § 53 ods. 9 . Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2002-02-21, . Dostupné online.
 2. Čo je rigorózna skúška . Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, . Dostupné online.
 3. Udeľované akademické tituly a dĺžka štúdia na UMB . Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, . Dostupné online.
 4. Rigorózní řízení . Praha: Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovy, . Dostupné online. (česky)
 5. MEŠKO, Dušan; KATUŠČÁK, Dušan, a kol. Akademická príručka. 1. slov. vyd. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6.
 6. Akademické tituly udeľované na Slovensku . eduworld.sk, . Dostupné online.
 7. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov : § 53 ods. 7 . Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2002-02-21, . Dostupné online.


Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Rigorózna skúška

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk