Pohyb s konštantným zrýchlením - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Pohyb s konštantným zrýchlením

Pohyb s konštantným zrýchlením (iné názvy: rovnomerne premenný pohyb; pri zrýchlenom pohybe: rovnomerne zrýchlený pohyb; pri spomalenom pohybe: rovnomerne spomalený pohyb alebo rovnomerne oneskorený pohyb) je pohyb, pri ktorom je vektor okamžitého zrýchlenia (a) konštantný a nenulový (V ďalšom texte budeme vektor okamžitého zrýchlenia nazývať „zrýchlenie“).

Ekvivalentné definície sú:

 • pohyb, pri ktorom je rýchlosť () lineárnou funkciou časového intervalu ()
 • pohyb, pri ktorom je zrýchlenie () zhodné s priemerným zrýchlením ()
 • pohyb, pri ktorom (za predpokladu konštantnej hmotnosti) pôsobí na daný pohybujúci sa hmotný bod konštantná (výsledná) sila ().

Trajektória pohybu s konštantným zrýchlením má v prípade priamočiareho pohybu tvar časti priamky a v prípade krivočiareho pohybu má vždy tvar časti paraboly (tzv. parabolický pohyb; napr. šikmý vrh). Ak teda nejaký krivočiary pohyb nemá trajektóriu tvaru časti paraboly, nejde o pohyb s konštantným zrýchlením.

Treba poznamenať, že termín „rovnomerne premenný (zrýchlený/spomalený ) pohyb“ môže byť definovaný aj inak – ako pohyb s konštantným . K tomu pozri články rovnomerne premenný pohyb a rýchlosť (fyzikálna veličina). Údaje (vzorce atď.) uvedené v tomto článku platia (aj) pre pohyb s konštantným iba v prípade priamočiareho pohybu, inak sú údaje odlišné.

Vzorce (kinematika)

Vysvetlivky značiek (podrobne pozri v článku rýchlosť (fyzikálna veličina)):

 •  : hodnota v čase t0
 •  : (neinfinitezimálna) zmena
 •  : infinitezimálna zmena
 • : pri vektore: veľkosť; pri skalári: absolútna hodnota
 •  : čas
 •  : krivočiara súradnica („dĺžka dráhy“, „dráha“)
 •  : vektor okamžitej rýchlosti („rýchlosť“)
 •  : vektor okamžitého zrýchlenia („zrýchlenie“)
 •  : vektor tangenciálneho zrýchlenia („tangenciálne zrýchlenie“)
 •  : vektor normálového zrýchlenia („normálové zrýchlenie“)
 •  : polohový vektor
 •  : jednotkový vektor v smere vektora okamžitej rýchlosti ()

Všeobecný prípad

Popri všeobecne platných vzorcoch (pozri napr. v článku rýchlosť (fyzikálna veličina)) platia špecificky len pre pohyb s konštantnou rýchlosťou nasledujúce vzorce:

 • ( je východiskový predpoklad, teda že je konštantné. Ak je konštantné, tak to musí platiť aj pre ľubovoľne veľký časový interval, čiže )
 • (Toto je len úprava vzorca . Rovnaký výsledok dostaneme zo všeobecne platného vzorca , keď uvážime, že je konštantné.)
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Pohyb s konštantným zrýchlením

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk