Metrológia - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Metrológia

Metrológia je odbor (veda) zaoberajúci sa meraním, meracími jednotkami, metódami merania, meradlami, stanovením fyzikálnych a materiálových konštánt a prípadne istými vlastnosťami osôb, ktoré meranie vykonávajú.

V súčasnosti predstavuje metrológia vyspelú vedeckú a technickú disciplínu nevyhnutnú pre vyspelú spoločnosť, jej hospodárstvo a ekonomiku. Názov je odvodený z gréckych slov metron = meria a logos = náuka. Tento pojem existuje viac ako 2 storočia a dnes prakticky nahrádza rôzne, skôr používané pojmy. Od prvých štátnych formácií v dejinách ľudstva bola snaha upraviť záväznými predpismi otázky užívania meradiel a merania v záujme obchodu.

Druhy metrológie

Metrológia sa delí na tri hlavné kategórie:

 • vedecká metrológia - ktorá sa zaoberá hlavne realizáciou a uchovávaním etalónov a odovzdávaním hodnôt meracích jednotiek na etalóny nižších rádov a na meradlá;
 • priemyslová metrológia - zabezpečuje na úrovni priemyslových podnikov, služieb a ostatných zainteresovaných organizácií používanie vhodných meradiel, meracích metód a nadväznosť meradiel;
 • legálna metrológia - zaoberá sa meracími procesmi z hľadiska ochrany obchodného styku, spotrebiteľa, životného prostredia, zdravia a ďalších oblastí verejného záujmu.

Legálna metrológia

Legálna metrológia sa v súlade so Slovníkom Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu (OIML) definuje ako časť metrológie týkajúca sa činností, ktoré vyplývajú zo zákonných požiadaviek a týkajú sa meracích jednotiek, meracích prístrojov a meracích metód, ktoré vykonávajú oprávnené subjekty.

Poslanie legálnej metrológie

Poslaním legálnej metrológie je kontrolovať správnosť meradiel a merania na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa, ochrany zdravia, majetku, životného prostredia a bezpečnosti pri práci, čo je prirodzená povinnosť štátu. Jej cieľom je zabezpečiť dôveryhodnosť výsledkov meraní, poskytnúť verejnú záruku jednotnosti a správnosti meraní.

Ľudia využívajúci výsledky meraní v aplikačnej oblasti legálnej metrológie nemusia byť odborníci v metrológii. Preto za vierohodnosť takýchto meraní preberá zodpovednosť štát v súlade so zákonom o metrológii.

Meradlá a meracie zariadenia musia zaručiť správne výsledky merania:

 • v pracovných podmienkach,
 • počas celej doby používania,
 • v hranici dovolených chýb.

Metrologická legislatíva na Slovensku

Právna úprava metrológie na Slovensku pozostáva z:

a) Predpisov transponujúcich legislatívu "starého prístupu" Európskych spoločenstiev a obsahujúcich tiež legislatívu pre neharmonizovanú oblasť:

 1. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 2. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách v znení neskorších predpisov,
 3. Vyhláška úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby v znení neskorších predpisov,
 4. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole (nahrádza vyhlášku ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. a nadobúda účinnosť od 1. augusta 2019)

b) Predpisov transponujúcich legislatívu Nového prístupu - Nového legislatívneho rámca Európskej únie:

 1. Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení neskorších predpisov,
 3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení neskorších predpisov.

Legálna metrológia sa teda zaoberá časťou metrológie, ktorá vyplýva zo zákona č.157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo z predpisov nového legislatívneho rámca Európskej únie.

Zákon o metrológii č. 157/2018 Z. z. upravuje:

 • pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti metrológie,
 • meraciu jednotku a jej používanie,
 • skupiny meradiel,
 • požiadavky na národný etalón a podmienky jeho realizácie a uchovávania a dohľad nad národným etalónom,
 • certifikovaný referenčný materiál a certifikáciu referenčného materiálu,
 • požiadavky na určené meradlo,
 • použitie určeného meradla a použitie povinne kalibrovaného meradla,
 • práva a povinnosti výrobcu a dovozcu určeného meradla,
 • práva a povinnosti používateľa určeného meradla,
 • práva a povinnosti používateľa povinne kalibrovaného meradla,
 • požiadavky na spotrebiteľské balenie,
 • povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia,
 • spôsob metrologickej kontroly určeného meradla a kalibráciu povinne kalibrovaného meradla a osoby, ktoré môžu vykonávať metrologickú kontrolu a kalibráciu,
 • podmienky úradného merania,
 • požiadavky a spôsob udeľovania spôsobilosti v oblasti metrológie,
 • požiadavky na dezignovanú organizáciu,
 • autorizačné požiadavky a povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby,
 • registračné požiadavky a povinnosti registrovanej osoby,
 • dozor nad dodržiavaním tohto zákona,
 • ukladanie pokút,
 • vzťah Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky k zahraničiu a informačnú povinnosť tohto úradu. [1]

Orgány štátnej správy pre oblasť metrológie

Orgánmi štátnej správy pre oblasť metrológie sú:

Slovenská legálna metrológia

Slovenská legálna metrológia (SLM) je nezisková organizácia zriadená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR k 1. 1. 1994 so sídlom v Banskej Bystrici s tromi pracoviskami umiestnenými na piatich miestach na území Slovenska. SLM je organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti metrológie založená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe uznesenia vlády SR č. 1203 aj jej rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Slovenská legálna metrológia.

Súčasné postavenie SLM v metrologickej infraštruktúre na Slovensku a jej hlavné úlohy vyplývajú z Rozhodnutia ÚNMS SR č. 2005/000557/00357 o organizácii určenej úradom, ktorým ÚNMS SR podľa § 2 písmeno s) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov určil Slovenskú legálnu metrológiu na výkon činnosti podľa tohto zákona.

Určené meradlá

Z funkčného hľadiska nie je medzi určenými meradlami a ostatnými meradlami žiadny rozdiel, nakoľko obe skupiny meradiel slúžia k určeniu hodnoty meranej veličiny. Pri niektorých meraniach je však žiaduce, aby správnosť meradiel a realizovaných meraní garantoval štát a preto existuje aj skupina určených meradiel.

Podľa § 11 zákona o metrológii sú určené meradlá meradlami, ktoré sa bez vykonania povinnej metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody nesmú uviesť na trh a používať, pričom o zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie:

 • a)     pri meraní, ktoré súvisí s platbami,
 • b)     pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia,
 • c)     pri príprave spotrebiteľského balenia,
 • d)     v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujmy fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti, alebo
 • e)     pri meraniach, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.

Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie v obchodných vzťahoch, meranie na určovanie ceny pri priamom predaji spotrebiteľovi a meranie na účely výpočtu ceny, poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, odškodnenia a poistenia.

Zoznam druhov určených meradiel je ustanovený v prílohe č.1 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.

Metrologické a technické požiadavky pre určené meradlá sú ustanovené v prílohách č. 3 až č. 65 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.

Národné etalóny

Národný etalón realizuje, uchováva a reprodukuje hodnoty meracích jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych veličín a technických veličín na najvyššej metrologickej úrovni na Slovensku a poskytuje základ správnosti a jednotnosti merania na jej území. Národný etalón musí byť medzinárodne porovnaný alebo nadviazaný na medzinárodný etalón vyhlásený Medzinárodným úradom pre váhy a miery alebo na národný etalón iného štátu, ktorý je členom Medzinárodného úradu pre váhy a miery tak, aby sa zabezpečila porovnateľnosť merania vykonaného na Slovensku s meraním v inom štáte[2].

Zoznam národných etalónov SR:

Označenie etalónu   Názov etálónu
NE 001/97 NE elektrického odporu
NE 002/97 NE dĺžky
NE 003/97 NE hmotnosti
NE 004/97 NE času a frekvencie
NE 005/97 NE žiarivého toku a intenzity ožarovania
NE 006/97 NE tlaku
NE 008/97 NE hustoty kvapalín a tuhých telies
NE 009/97 NE viskozity kvapalín
NE 011/98 NE jednosmerného napätia
NE 012/98 NE svietivosti  
NE 013/98 NE rovinného uhla
NE 014/98 NE elektrickej kapacity
NE 015/98 NE dozimetrických veličín rtg. žiarenia
NE 016/98 NE neutrónov
NE 017/99 NE aktivity rádionuklidov
NE 019/99 NE akustického tlaku vo vzdušnom prostredí
NE 020/A/99 NE teploty v intervale teplôt od - 38,8344 °C do 961,78 °C
NE 020/B/99 NE teploty v rozsahu 962 °C až 2200 °C
NE 021/99 NE prietoku a pretečeného množstva vody
NE 022/99 NE látkového množstva
NE 023/99 NE zlomku látkového množstva v plynnej fáze
NE 026/07 NE elektrolytickej konduktivity
NE 027/02 NE spektrálnej transmitancie
NE 028/01 NE dozimetrických veličín žiarenia gama
NE 034/07 NE pH
NE 035/07 NE prietoku a pretečeného objemu plynov

Odborným garantom fyzikálnej realizácie a technickej realizácie, medzinárodného porovnávania, uchovávania a odovzdávania hodnôt národných etalónov a ich stupníc na meradlá podľa § 8 ods. 1 zákona o metrológii je Slovenský metrologický ústav alebo dezignovaná organizácia.

Referencie

 1. SLOV-LEX. 157/2018 Z.z. - Zákon o metrológii a o zmene a dopl... . Slov-lex, . Dostupné online.
 2. SLOV-LEX. 157/2018 Z.z. - Zákon o metrológii a o zmene a dopl... . Slov-lex, . Dostupné online.

Iné projekty

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Metrológia
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Metrológia

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk