Ložisková geológia - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Ložisková geológia

Ložisková geológia alebo ekonomická geológia je geologická disciplína, ktorej úlohou je študovať zákonitosti vzniku, stavby, zloženia a rozšírenia ložísk nerastných surovín. Jej náplňou je aj riešenie vzťahov medzi ložiskovými akumuláciami a okolitým geologickým prostredím, stanovenie tvaru a tektonickej stavby ložísk, štruktúr a minerálneho obsahu ťaženej suroviny[1]. Pri tom využíva znalosti ďalších vedných odborov ako je geochémia, mineralógia, geofyzika, petrológia a štruktúrna geológia, ktoré môžu byť užitočné pri pochopení, opise alebo ťažbe surovín.

Ložiskovú geológiu vykonávajú vedeckí odborníci – geológovia, je však i predmetom záujmu investorov, burzových analytikov a iných profesií ako sú banskí inžinieri, či environmentalisti, ktorí sa podieľajú na minimalizácii nepriaznivých vplyvov ťažby na životné prostredie.

Rozvoj ložiskovej geológie úzko súvisel so získavaním životných potrieb z prírodných nálezísk, je preto logicky výrazne naviazaná na baníctvo. Spočiatku išlo o čiastkové poznatky z baníckej praxe a prospekcie nerastných surovín, ktoré boli dedené a prenášali sa ústnym podaním. Prvé filozofické základy hypotéz vzniku rúd priniesli staroveké civilizácie. Jednými z prvých významných odborných diel zaoberajúcich sa problémami ložiskovej geológie boli práce Georgia Agricolu z prelomu 15. a 16. storočia. Prvé banské školy vznikli v priebehu 18. storočia v Jáchymove, Banskej Štiavnici a Freibergu. Ložisková geológia prešla v 18. a 19. storočí značným vývojom, ktorý súvisel s hľadaním základných geologických a prírodných zákonov. Od začiatku 20. storočia boli definované základné genetické modely ložísk a ich klasifikácie. Významnou bola práca Waldemara Lindgrena, ktorý zaviedol dodnes používanú genetickú klasifikáciu ložísk. Značný pokrok vo výskume priniesli nové metodiky, najmä výskum fluidných inklúzií, ale i termodynamické a počítačové modelovanie.

V priebehu vývoja sa geológia ložísk nerastných surovín postupne diferencovala na odbory so špecifickým zameraním, sú to najmä[2]:

  • náuka o genéze ložísk nerastných surovín – študuje zákonitosti mechanizmu vzniku ložísk nerastných surovín
  • systematická ložisková geológia – charakterizuje jednotlivé surovinové typy
  • regionálna ložisková geológia – študuje a popisuje ložiskové pomery určitých geologických a hospodársko-právnych územných celkov
  • metodika a metódy vyhľadávania a prieskumu ložísk – na základe ostatných odborov navrhuje vhodné vyhľadávacích a prieskumných prístupov
  • výpočet zásob a banská geológia – sa zaoberá výpočtom zásob, vhodnosťou ťažby a dokumentáciou ložísk
  • ekonomika nerastných surovín – sa zaoberá nerastnými surovinami vo vzťahu k hospodárstvu a ich hospodárnemu využívaniu

Referencie

  1. Oružinský, V., 1993: Úvod do geológie ložísk rúd. Univerzita Komenského, Bratislava, 127 s.
  2. Rozložník, L., Havelka, J., Čech, F., Zorkovský, V., 1987: Ložiská nerastných surovín a ich vyhľadávanie. Alfa, Bratislava, 693 s.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Ložisková geológia

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk