Hydrologické poradie na Slovensku - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Hydrologické poradie na Slovensku

Hydrologické poradie alebo číslo podrobného povodia je číselné označenie povrchových vodných tokov usporiadaných podľa povodí. Je záväzne stanovené buď podľa vodohospodárskej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:50 000, alebo podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 211/2005 Z.z. Číslo je vždy osemmiestne a má nasledujúcu štruktúru:

X-XX-YY-ZZZ

Vymedzenie oblastí povodí na Slovensku

I. Oblasť povodia Dunaja (medzinárodné povodie Dunaja 4-00-00)

 • Čiastkové povodie Moravy 4-13, 4-17
 1. Morava od ústia Radějovky po ústie Myjavy 4-13-02
 2. Morava od ústia Myjavy (vrátane) po ústie Dyje 4-13-03
 3. Morava od ústia Dyje (vrátane) po sútok s Dunajom 4-17-02
 • Čiastkové povodie Dunaja 4-20
 1. Dunaj od ústia Moravy po ústie Váhu 4-20-01
 2. Dunaj od ústia Váhu (vrátane) po ústie Ipľa 4-20-02

II. Oblasť povodia Váhu

 • Čiastkové povodie Váhu 4-21
 1. Váh po ústie Belej (vrátane) 4-21-01
 2. Váh od ústia Belej po ústie Oravy 4-21-02
 3. Orava po priehradný profil Oravskej priehrady 4-21-03
 4. Orava od priehradného profilu Oravskej priehrady po sútok s Váhom 4-21-04
 5. Váh od ústia Oravy po ústie Varínky (vrátane) 4-21-05
 6. Váh od ústia Varínky po ústie Rajčanky (vrátane) 4-21-06
 7. Váh od ústia Rajčanky po odbočenie Nosického kanála 4-21-07
 8. Váh od odbočenia Nosického kanála po jeho ústie 4-21-08
 9. Váh od ústia Nosického kanála po odbočenie Biskupického kanála 4-21-09
 10. Váh od ústia Biskupického kanála po ústie Nitry 4-21-10
 11. Nitra po ústie Bebravy (vrátane) 4-21-11
 12. Nitra od ústia Bebravy po ústie Žitavy a Malej Nitry (vrátane) 4-21-12
 13. Žitava po sútok s Nitrou 4-21-13
 14. Nitra od ústia Žitavy a Malej Nitry po jej sútok s Váhom a Váh od ústia Nitry po ústie Čiernej vody 4-21-14
 15. Malý Dunaj po ústie Čiernej vody (vrátane) 4-21-15
 16. Dolný Dudváh po sútok s Čiernou vodou 4-21-16
 17. Malý Dunaj od ústia Čiernej vody po sútok s Váhom 4-21-17
 18. Váh od ústia Malého Dunaja po sútok s Dunajom (vrátane Starej Nitry a Starej Žitavy) 4-21-18

III. Oblasť povodia Hrona, Ipľa a Slanej

 • Čiastkové povodie Hrona 4-23
 1. Hron po ústie Čierneho Hrona (vrátane) 4-23-01
 2. Hron od ústia Čierneho Hrona po ústie Slatiny 4-23-02
 3. Slatina 4-23-03
 4. Hron od ústia Slatiny po odbočenie Perca 4-23-04
 5. Hron od odbočenia Perca po sútok s Dunajom 4-23-05
 • Čiastkové povodie Ipľa 4-24
 1. Ipeľ po ústie Babského potoka (vrátane) a Krivánskeho potoka (vrátane) 4-24-01
 2. Ipeľ od ústia Babského potoka a Krivánskeho potoka po ústie Krtíša (vrátane) 4-24-02
 3. Ipeľ od ústia Krtíša po sútok s Dunajom
 • Čiastkové povodie Slanej 4-31
 1. Slaná po ústie Štítnika (vrátane) 4-31-01
 2. Slaná od ústia Štítnika po ústie Štítnika 4-31-02
 3. Rimava a Slaná od sútoku s Rimavou po štátnu hranicu s Maďarskom 4-31-03

IV. Oblasť povodia Bodrogu

 1. Slovenské povodie Tisy 4-30-01
 2. Slovenské povodie Latorice po ústie Laborca 4-30-02
 3. Laborec po ústie Cirochy (vrátane) 4-30-03
 4. Laborec od ústia Cirochy po ústie Uhu 4-30-04
 5. Slovenské povodie horného toku Uhu po štátnu hranicu s Ukrajinou 4-30-05
 6. Slovenské povodie dolného toku Uhu po sútok s Laborcom 4-30-06
 7. Laborec od ústia Uhu po sútok s Latoricou a Latorica od ústia Laborca po sútok s Ondavou 4-30-07
 8. Ondava po ústie Tople 4-30-08
 9. Topľa 4-30-09
 10. Ondava od ústia Tople po sútok s Latoricou 4-30-10
 11. Bodrog od sútoku Latorice a Ondavy po štátnu hranicu s Maďarskom 4-30-11

V. Oblasť povodia Hornádu

 1. Hornád po ústie Hnilca 4-32-01
 2. Hnilec 4-32-02
 3. Hornád od sútoku s Hnilcom po ústie Torysy 4-32-03
 4. Torysa 4-32-04
 5. Hornád od sútoku s Torysou po štátnu hranicu s Maďarskom 4-32-05
 • Čiastkové povodie Bodvy 4-33
 1. Slovenské povodie Bodvy 4-33-01

VI. Oblasť povodia Dunajca a Popradu (medzinárodné povodie Visly 3-00-00)

 1. Dunajec na štátnej hranici s Poľskom 3-01-01
 2. Poprad po ústie Ľubice (vrátane) 3-01-02
 3. Poprad od sútoku s Ľubice po štátnu hranicu s Poľskom 3-01-03
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Hydrologické poradie na Slovensku

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk