Adhézne konanie - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Adhézne konanie

Adhézne konanie je časť trestného konania, ktorej obsahom sú (niektoré) súkromnoprávne nároky súvisiace s daným trestným činom. V súčasnej slovenskej právnej úprave sú týmito súkromnoprávnymi nárokmi len nároky na náhradu škody.

Dejiny

Adhézne konanie je koncept prevzatý v Rakúskej monarchii (vrátane Uhorska) v roku 1850 z nemeckého práva. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní bolo adhézne konanie v Uhorsku zakotvené odchylne od rakúskej úpravy v uhorskom zákonnom článku XXXIII/1896 (uhorský Trestný poriadok), ktorý platil na Slovensku do roku 1950. Súčasná (resp. približne súčasná) podoba adhézneho konania je na Slovensku v platnosti od nadobudnutia účinnosti česko-slovenského Trestného poriadku z roku 1950 (zákon č. 87/1950 Zb).

Súčasná slovenská právna úprava

Adhézne konanie je upravené v §46 (1),(3),(4), §256 (2), §287 a § 288 (a nepriamo aj v ďalších paragrafoch) Trestného poriadku z roku 2005 (zákon č. 301/2005 Z.z.).

Adhézne konanie je súčasť hlavného pojednávania trestného konania. Nie je samostatnou časťou trestného konania, ale splýva s trestným konaním. Rieši náhradu škody, ktorú následkom trestného činu utrpel poškodený. Adhézne konanie je fakultatívne a o jeho vykonaní rozhoduje súd. Riadi sa normami týkajúcimi sa náhrady škody, t. j. najčastejšie normami občianskeho práva. Na základe jeho výsledkov súd rozhodne o náhrade škody alebo odkáže poškodeného na občianskoprávne konanie.

Ak poškodený trestným činom utrpel majetkovú škodu, môže si teda uplatniť nárok na náhradu škody priamo v trestnom konaní proti obžalovanému. Ak ho súd uzná vinným a nárok na náhradu škody z tejto viny vyplýva, môže o nároku na náhradu škody rozhodnúť trestný súd spolu s rozhodnutím o trestnom čine.

Účelom je predovšetkým urýchlenie a úspora nákladov konania (konaní) medzi stranami sporu.

Zdroje

  • adhézne konanie. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 51-52.
  • Adhézne konanie . najprávo.sk, 27.1. 2011, . Dostupné online.
  • Trestný poriadok z roku 2005, t. j. Zákon č. 301/2005 Z.z. (a všetky predchádzajúce verzie Trestného poriadku od roku 1950)
  • Růžička, M. et al.: Poškozený a adhezní řízení v České republice, 2007 (najmä str. 99 a nasl.)
  • Adhaesní řížení in: Ottův slovník naučný
  • Hendrych, D. et al.: Právnický slovník, Praha, 2001
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Adhézne konanie

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk