Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: ENCYKLOPEDIA.SK

Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
841 17 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19
814 67 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Slovenská pedagogická knižnica
Hálova 6
851 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Slovenská ekonomická knižnica, Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského
Šafárikovo nám. 6
810 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Fakultná knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
Bartókova 8
811 02 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Rímsko-katatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK
Kapitulská 26
814 58 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Fakultná knižnica Matematicko-fyzikálnej fakulty UK
Mlynská dolina, pavilón I
842 48 BratislavaFilter lokality: Bratislava
UK v Bratislave, Lekárska fakulta, Akademická knižnica
Odborárske nám. 14
813 72 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
Ilkovičova 3
812 19 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Fakulty architektúry STU
Nám. slobody 19
812 45 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica MZV SR
Hlboká cesta 2
833 36 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica-odbor informatiky Protimonopolného úradu SR
Drieňova 24
826 03 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ministerstva spravodlivosti SR
Župné nám. 13
813 11 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Vedeckoinformačné stredisko MO SR
Kutuzovova 8
832 47 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Najvyššieho súdu SR
Župné nám. 13
814 90 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Štatistického úradu SR
Miletičova 3
824 67 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ministerstva hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Slovenského národného múzea
Vajanského 2
814 36 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica SNM - Múzea židovskej kultúry
Vajanského nábr. 2
814 36 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Slovenskej národnej galérie
Riečna 1
815 96 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Pamiatkového ústavu
Cesta na Červený most 6
814 06 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Bibiana - Centrum informatiky - knižnica
Panská 41
815 39 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Evanjelickej cirkvi metodistickej
Panenská 12
811 03 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Filozofického ústavu SAV
Klemensova 19
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Elektrotechnického ústavu SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu vied o Zemi SAV
Dúbravská cesta 9. P.O.Box 106
840 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Fyzikálneho ústavu SAV
Dúbravská cesta 9
842 28 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu etnológie SAV
Klemensova 19
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV
Klemensova 19
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu mikrobiológie SAV
Štefánikova 3
814 34 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Slavistickom kabinete SAV
Panská 26
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Geografickom ústave SAV
Štefánikova 49
814 73 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu pre výskum srdca SAV
Dúbravská cesta 9
842 33 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Prognostického ústavu SAV - Centrum spoločenských a psychologických vied
Šancová 56
811 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Ústave štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Botanického ústavu SAV
Dúbravská cesta 14
842 23 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri ZIS Historického ústavu SAV
Klemensova 19
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu informatiky SAV
Dúbravská cesta 9
842 37 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu experimentálnej onkológie SAV
Vlárska 7
833 91 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Vlárska 5
833 34 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Ústave zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
842 06 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV
Pánska 26
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu experimentálnej farmakológie SAV
Dúbravská cesta 9
842 16 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Ústave molekulárnej biológie SAV
Dúbravská cesta 21
842 51 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Ústave experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Útvare vedeckých informácií - Virolog. ústave SAV
Dúbravská cesta 9
842 45 BratislavaFilter lokality: Bratislava
ZIS VTEI Ústavu teórie riadenia a robotiky SAV
Dúbravská cesta 9
842 37 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Základné informačné stredisko Geofyzikálneho ústavu SAV
Dúbravská cesta 9
842 28 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Encyklopedického ústavu SAV
Dúbravská cesta 9
842 34 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Sociologickom ústave SAV
Klemensova 19
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Ústavu slovenskej literatúry SAV a Ústavu svetovej lit.SAV
Konventná 13
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Chemickom ústave SAV
Dúbravská cesta 9
842 38 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Kabinete divadla a filmu SAV
Dúbravská cesta 9
813 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Ústave anorganickej chémie SAV
Dúbravská cesta 9
842 36 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom
Matúškova 21
833 16 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Technická knižnica BEZ Transformátory, a.s.
Rybničná 40
835 54 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Technická knižnica pri Slovenskej správe ciest
Miletičova 19
826 19 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Technická knižnica ZEZ,š.p.
Čulenova 6
816 47 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Podniková technická knižncia-EZ-Elektrosystémy,a.s.
Ružova dolina 10
824 77 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri VUTCH,a.s.
Nobelova 34
836 03 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica VUPEX,a.s.
Bajkalská 27
827 52 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica STV
Mlynská dolina
845 45 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Centrálna knižnica Národnej banky Slovenska
Štúrova 2
813 25 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri Divadelnom ústave
Jakubovo nám. 12
813 57 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Príručná knižnica ÚIaPŠ
Staré grunty 52
842 44 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica pri VÚEPP - útvar VTEI
Trenčianska 55
824 80 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Výskum.ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10
827 13 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Odborné inf. strdisko pre vinohradníctvo a vinárstvo
Matúškova 25
833 11 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Oddelenie vedeckovýskumných informácií VÚVH
Nábr. arm.gen.L.Svobodu 5
812 49 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica - ÚĽUV
Obchodná 64
816 11 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Dokumentačné a informačné stredisko sociálnej ochrany VÚPSVR
Špitálska 6
812 41 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Odborové informačné stredisko Geod. a kartografického ústavu
Chlumeckého 4
827 45 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Študovňa Slovenského ústavu technickej normalizácia
Karloveská 63
840 00 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Oddelenie dokumentácie a dokumentaristiky
Nám. SNP 12
812 34 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Príručná knižnica Múzea zahraničných Slovákov
Štefánikova 25,P.O.Box 119
810 00 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb Film. ústavu
Grosslingová 32
811 09 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica SCD
Jakubovo nám. 12
814 99 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica MIC
Pionierska 4
812 46 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Staromestská knižnica
Blumentálska 10/a
814 41 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
814 99 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Akademická knižnica Vysokej školy výtvarných umení
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica SARIO
Martinčekova 17
821 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Slovenskej správy ciest
Miletičova 19
826 19 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica a dokumentačné stredisko SNSĽP
Kýčerského 5
811 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Vedecká súkromná knižnica a Centrum VTI pri EEC
Bohúňová 32
811 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Hrdličková 17
833 20 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Karpatská 1
811 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Beňovského 1
841 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Hálkova 54
831 03 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Nejedlého č. 8
841 02 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Medzilaborecká 11
821 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Košická
821 09 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Ružová dolina 29
821 09 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Nevädzová 3
821 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Bajkalská 20
821 08 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Dolinského 1
841 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Dúbravská cesta 1
844 12 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Dunajská 13
814 84 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Žiacka knižnica
P. Horová 16
841 07 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Drotárska 48
811 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Tilgnerova 14
841 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Námestie 1. mája č. 1
811 06 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Učiteľská a žiacka knižnica
Žehrianska 9
851 07 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Pekníková 6
841 02 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Sokolíkova ulica 2
841 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Karlovaská 1
841 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Malokarpatské nám. č. 1
841 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Majerníkova 60
841 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Kalinčiakova 12
831 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Karloveská 32
841 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Karloveská 32
841 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Učiteľská knižnica Pri ZŠ Jána de La Salle
Detvianska ul.
831 06 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Hargašova 5
841 06 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Pri kríži 11
841 02 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Ul. I. Bukovčana 3
841 07 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Bilíkova 34
841 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Žiacka a učiteľská knižnica
Batkova 2
841 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica pri ZŠ Karloveská 61
Karloveská 61
841 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Žiacka knižnica
Ul. I. Bukovčana
841 07 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Žiacka knižnica
Ul. I. Bukovčana
841 07 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Majerníkova 62
841 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
ul. J. Valašťana Dolinksého 1
841 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Dudova 2
851 02 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Trnková 1
851 10 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Mudroňova 83
811 03 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Nedbalova 4
811 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Škvarniclova 1
811 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Vazovova 4
811 07 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Panenská 11
811 03 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Podjavorinskej 9
811 03 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Štefánikova 6
811 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Pankúchova 4
851 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Tematínska 10
851 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Černyševského 8
851 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Záporožská 8
851 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Gercenova 10
851 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Dubova 1
817 10 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Grösslingová 48
811 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Hlboká cesta 4
811 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Jelenia 16
811 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Jesenského 6
811 06 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Lazaretská 3
811 08 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Vývojová 28
851 10 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Nobelovo nám. 6
851 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Gessayova 2
851 03 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Svrčia 6
842 11 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Riazanská 75
831 03 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Osloboditeľská 1
831 07 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Plickova 9
831 06 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Ul. M. C. Sklodowskej 1
851 05 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Račianska 107
831 02 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Hrobákova 11
851 02 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Nevädzová 3
820 07 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Vranovská 4
851 02 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská učiteľská knižnica
Fajnorovo nábrežie č. 5
814 75 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Fajnorovo nábrežie č. 5
814 75 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Ivanská cesta 23
823 57 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Vazovova 6
811 07 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica na Obchodnej akadémii
Dudova 4
851 02 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Sklenárova 9
821 09 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Hubeného ul. č. 23
834 08 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Koceľová 26
821 08 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Markova 1
851 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica pri Základnej škole pri DFNsP a DNsP
Limbová 1
831 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Žiacka knižnica
Haanova 28
851 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Švabinského 7
851 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Na pantoch 7
831 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Einsteinova 13
852 03 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Sklenárova 7
824 89 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Kalinčiakova 12
831 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Dúbravská cesta 1
842 29 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica Školy úžitkového výtvarníctva J.Vydru v Bratislave
Dúbravská cesta 11
841 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Tokajícka ul. Č. 24
821 03 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Sklenárova 1
829 97 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
č. 48
843 51 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
ul. K. Adlera
841 02 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica pri Škole knihovníckych a informačných štúdií
Kadnárova 7
834 14 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Ivanská cesta 15
821 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Tomášikova 2
827 29 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Račianska 78
836 02 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Žiacka a učiteľská knižnica
Stará Vajnorská 14
830 00 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Učiteľská a žiacka knižnica
Gercenova 10
851 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Mikovíniho 1
831 02 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Strečnianska 20
850 07 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Záhradnícka 44
821 08 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Dopravná 1
831 06 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Drieňová 35
826 64 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Ul. L. Sáru č. 1
841 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Exnárova 20
826 01 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Bullova ul. č. 2, P.O. Box 7
840 11 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Svätoplukova 2
821 08 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Vazovova 12
811 07 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica 1. súkromného gymnázia a Súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Bajkalská 20
821 08 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská hudobná knižnica
Tolstého 11
811 06 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Školská knižnica
Grösslingová 18
811 09 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Múzea telesnej kultúry v SR
Trnavská 29/a
831 04 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Múzea mesta Bratislavy
Radničná 1
815 18 BratislavaFilter lokality: Bratislava
Knižnica Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
Kvetná 11
825 08 BratislavaFilter lokality: Bratislava
| Nasledujúca stránka
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ