A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reklama:

Plosne spoje
vyroba prototypov expresne

5GB free ulozisko

Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

REKLAMASlovník cudzích slovalla prima znamená priama maľba na podklad bez podmalieb
come primo znamená v hudbe: ako predtým
deprimovaný znamená skľúčený, stiesnený
deprimovať znamená skľučovať, stiesňovať
dirimovať znamená rozhodnúť v prípade rovnosti hlasu kolektívneho orgánu
diskriminácia znamená rozlišovanie, znevýhodnenie (rasové, náboženské a pod.); rozdielny prístup k rôznym skupinám
diskriminant znamená v matematike výraz rozhodujúci o koreňoch rovnice (časť vzorca na výpočet kvadratických rovníc); rozlišujúci prvok, kritérium
evaporimeter znamená výparomer
experiment znamená pokus, skúška; nevyskúšaná činnosť s neistým výsledkom
extramatrimoniálny znamená nemanželský, mimomanželský
frigorimeter znamená prístroj na zisťovanie chladiaceho účinku okolitého prostredia
grimasa znamená úškľabok; stiahnutie obličaja pri niektorých citových prejavoch
imprimatur znamená súhlas autora a vydavateľa s vytlačením diela
inkriminácia znamená obvinenie, výčitka
inkriminovaný znamená obvinený, obžalovaný, dotknutý žalobou
interim znamená medziobdobie; dočasné opatrenie, dočasný režim
interimálny znamená provizórny, dočasný
ius primae noctis znamená právo prvej noci, za feudalizmu právo pána na svadobnú noc pri sobáši poddaného
kalorimeter znamená tepelne izolovaná nádoba na meranie tepla
kalorimetria znamená náuka o meraní zmien tepelnej energie kalorimetrom
karimatka znamená plastová tepelne izolujúca podložka, na ktorej ležia ľudia napr. na pláži či na kúpalisku
kolorimeter znamená prístroj na určovanie trichromatických súradníc farebného svetla; prístroj na určovanie koncentrácie roztokov
kolorimetria znamená fyzikálna teória farieb; meranie farieb; metóda určenia koncentrácie skúmanej látky
komprimácia znamená zhustenie, skoncentrovanie
komprimát znamená zlisovaná látka
komprimovať znamená stláčať, zhusťovať, zahusťovať; vo výpočtovej technike zakódovaním alebo odstránením opakovaných znakov zmenšiť priestor zabraný na dátovom nosiči
kriminalistika znamená veda skúmajúca a odhaľujúca páchateľov trestnej činnosti, zisťujúca súdne dôkazy a pod.
kriminalita znamená zločinnosť, trestná činnosť
kriminológia znamená spoločenská veda zaoberajúca sa zločinnosťou, jej príčinami a prejavmi a bojom proti nej
lacrimoso znamená v hudbe: plačlivo
lakrimálny znamená slzný, slzový
lakrimátor znamená slzotvorná látka
marimba znamená xylofónový nástroj černošského pôvodu
matrimónium znamená manželstvo, sobáš
patrimoniálny znamená pánsky, vrchnostenský; rodový; otcovský
patrimónium znamená dedičný rodový statok; slobodné pozemkové vlastníctvo
perimentrium znamená časť pobrušnice obaľujúca maternicu
perimeter znamená prístroj na určovanie zorného poľa očí
perimyelografia znamená röntgenové vyšetrenie ochorenia miechy
perimyokarditída znamená zápal osrdcovníka a srdcového svalu