A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reklama:

Plosne spoje
vyroba prototypov expresne

5GB free ulozisko

Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

REKLAMASlovník cudzích slov-fest znamená druhá časť zložených slov s významom sviatok, slávnosť, stretnutie
-skopia znamená druhá časť zložených slov s významom zisťujúci, detekujúci
a posteriori znamená zo skúseností, podľa skúsenosti
a vista znamená bez lehoty, netermínovaný (inkaso, zmenka, vklad)
abak, abakus znamená časť hlavice antických stĺpov; počítadlo; stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
abakus znamená doska na hlavici stĺpa; staroveká počítacia tabuľka, počítadlo
abatiša znamená predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi
abgébovať sa znamená špiniť sa s niekým; strácať čas zbytočným konaním
ablepsia znamená slepota
abolicionista znamená stúpenec abolicionizmu
abolicionizmus znamená hnutie za zrušenie zákona; hnutie za zrušenie otroctva v USA začiatkom 19. storočia; hnutie za zrušenie trestu smrti
abort, abortus znamená predčasný pôrod, potrat
abraxas znamená magické slovo s číselnou hodnotou 365; koptické označenie božstva
ABS znamená antiblokovací systém zabraňujúci zablokovaniu kolies pri brzdení automobilu
abscedovať znamená zhnisať, hnisať
absces znamená telová dutina vyplnená hlienom alebo hnisom; hnisavé skvapalnenie tkaniva; hľuza
abscisa znamená vodorovná z dvoch na seba kolmých súradníc
abscisia znamená oddelenie, odňatie, opadávanie
absencia znamená neprítomnosť, napr. v škole alebo na pracovisku; neprítomnosť javu, vlastnosti alebo entity; náhla krátka strata vedomia alebo pamäte
absentér znamená človek s častými absenciami
absentizmus znamená vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu; zanechanie majetku majiteľom
absentovať znamená byť neprítomný, mať absenciu
absiemens znamená jednotka pre vodivosť, značka aS
absint znamená silný likér trpkej chuti vyrábaný z paliny
absolúcia znamená upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu; rozhrešenie, odpustenie hriechov
absolutista znamená samovládca; stúpenec absolutizmu
absolutistický znamená usilujúci o samovládu; podporujúci absolutizmus
absolutizácia znamená nadradzovanie nad podmienky; zovšeobecňovanie, často neoprávnené
absolutizmus znamená neobmedzená vládna moc jednotlivca, samovláda
absolútna nula znamená vo fyzike najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu tepelnú energiu
absolútno znamená čo existuje samo sebou a spôsobuje všetko ostatné; dokonalé, neobmedzené bytie
absolútny znamená úplný, ničím neobmedzený; nepodmienený, bezpodmienečný
absolutórium znamená prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii; schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie; potvrdenie o absolvovaní štúdia
absolvent znamená kto úspešne dokončil kurz, školu, vzdelanie
absolvovať znamená dokončiť štúdium alebo nejakú činnosť
absorbancia znamená miera absorpcie žiarenia
absorbát znamená pohltená látka
absorbátor znamená látka pohlcujúca žiarenie
absorbent znamená látka objemovo pohlcujúca iné látky
absorbovať znamená pohlcovať, vstrebávať (absorbcia = pohlcovanie, vstrebávanie látok alebo energie)