A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reklama:

Plosne spoje
vyroba prototypov expresne

5GB free ulozisko

Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

REKLAMASlovník cudzích slovab origine znamená od počiatku; pôvodom
ab ovo znamená od začiatku, od vajca
aba, abája znamená vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu
abak, abakus znamená časť hlavice antických stĺpov; počítadlo; stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
abaka znamená tzv. manilské konope, textilná surovina z vlákien filipínskeho banánovníka
abakteriálny znamená ktorý je alebo prebieha bez účasti baktérií
abakus znamená doska na hlavici stĺpa; staroveká počítacia tabuľka, počítadlo
abandon znamená vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu
abandonovať znamená prenechať štátu dovážaný tovar namiesto úhrady cla
abatiša znamená predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi
abaton znamená nezasväteným neprístupná časť chrámového areálu
abaxiálny znamená odvrátený od stonky, od osi
abázia znamená neschopnosť chodiť
abažúr znamená tienidlo na lampu; šikmé okno pod stropom
ab znamená kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu; označenie vychovávateľa v šľachtických rodinách
ABC znamená American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť
abcoulomb znamená jednotka pre elektrický náboj, značka aC
abd znamená v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských mien
Abdéra znamená starogrécke „Kocúrkovo“
Abdérita znamená obyvateľ Abdéry; v prenesenom zmysle malomeštiak, obmedzenec
abdikácia znamená vzdanie sa štátnej funkcie, úradu a pod.
abdikovať znamená vzdať sa trónu, vysokej funkcie či úradu
abdómen znamená brucho; zadoček hmyzu
abdominálny znamená brušný
abdukcia znamená odtiahnutie, napr. paže od tela; odchýlenie, upaženie
aberácia znamená odchýlka od normálneho stavu organizmu; chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením; omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu; chromozómová mutácia
abgébovať sa znamená špiniť sa s niekým; strácať čas zbytočným konaním
abiogenéza znamená samoplodenie, nesprávna predstava o vzniku života z neživého
abiogénny znamená bez účasti živých organizmov
abionóza znamená fyzikálnymi a chemickými vplyvmi vyvolaná chyba rastlín
abiotický znamená neživý, neschopný života; týkajúci sa anorganickej zložky prírody
abiturient znamená absolvent školy; študent krátko pred a po záverečnej skúške
abjudikácia znamená odmietnutie žaloby súdom; rozhodnutie súdu
abjurácia znamená verejné zrieknutie sa viery alebo učenia pod prísahou; krivá prísaha
ablácia znamená odnos sypkých zemín vetrom; povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca; chirurgický zákrok na povrchu tela; patologické odlúpnutie sietnice
ablaktácia znamená odstavenie mláďaťa; spôsob šľachtenia rastlín
ablatív znamená 6. pád skloňovania, vyjadrujúci odluku, východisko deja
ablaut znamená striedanie samohlások v slovách s rovnakým koreňom
ablefária znamená chýbanie rias, mihalníc