alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Občiansky zákonník

Autor(i): kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. februáru 2017.Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo neziskových organizácií na rok 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Účtovanie pre neziskové organizácie v sústave jednoduchého aj podvojného účtovníctva na rok 2017. Ministerstvo financií SR novelizovalo opatrenia upravujúce účtovanie neziskových organizácií v sústave...Viac...

Nájsť podobné
Podvojné účtovníctvo podnikateľov na rok 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Príručka pre účtovanie podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva aktualizovaná pre rok 2017.Viac...

Nájsť podobné
Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Príručka pre účtovanie podnikateľov v sústave jednoduchého účtovníctva aktualizovaná na rok 2017. Vydavateľstvo EPOS každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení MF SR upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov (opatrenie upravujúce...Viac...

Nájsť podobné
Môj domáci právnik

Autor(i): Ivan Syrový

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Každodenný život prináša situácie, keď potrebujeme rady právnika. Táto kniha má byť sprievodcom najbežnejšími z nich, prvou pomocou pri záťažových momentoch, akými sú rozvod, spisovanie závetu, požičiavanie peňazí...Viac...

Nájsť podobné
Znalectvo

Autor(i): Milan Kubica a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na problematiku znalectva, znaleckej činnosti, postavenia znalca a metód ohodnocovania. Je rozdelená do siedmich kapitol, ktoré na seba logicky nadväzujú...Viac...

Nájsť podobné
Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Autor(i): Hana Marcin Jakubíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky - Komentár“ okrem podrobného...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o Policajnom zbore

Autor(i): Marcela Tittlová, Jozef Medelský

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a základných ľudských práv predstavuje jednu zo základných úloh právneho a demokratického štátu. Na zabezpečovaní týchto úloh sa významnou mierou podieľa a...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR

Autor(i): Ján Svák, Žaneta Surmajová, Boris Balog

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na...Viac...

Nájsť podobné
Notársky poriadok

Autor(i): Karol Kovács, Jozef Farkašovský, Miroslav Pavlovič, Miloslav Kováč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V roku 2005 vyšiel prvý komentár k zákonu č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Tento komentár bol vypracovaný na základe...Viac...

Nájsť podobné
39 rád ako budovať svetovú firmu s investorom

Autor(i): Monika Sobeková Majková, Ján Solík

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Máte podnikateľský nápad, o ktorom si myslíte, že môže zmeniť svet? Práve táto publikácia ľudskou rečou vysvetľuje, ako na Slovensku funguje financovanie začínajúcich a už aj naštartovaných firiem, najmä takých, ktoré majú...Viac...

Nájsť podobné
1000 riešení 2/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Novela ZDP, Preddavky FO 2017, Daň z príjmov, DPH, JÚ a PÚ, Verejná správa...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo, odvody 2/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Preddavky fyzických osôb, Odpisovanie majetku, Optimalizácia dane - využívanie automobilu, Zmeny v zdaňovaní FO, Postup odkladu platenia dane od 1.1.2017, Kontrolný výkaz k DPH, Nehnuteľnosť a DPH...Viac...

Nájsť podobné
Daňové zákony 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Opäť vám prinášame úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2017. V unikátnej publikácii, už po dvadsiaty piaty raz, nájdete úplné znenie jedenástich najdôležitejších daňových zákonov. Daňové zákony v roku 2017...Viac...

Nájsť podobné
Príručka mzdovej účtovníčky 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Pracovnoprávne minimum, zdravotné poistenie, základné pracovnoprávne vzťahy, sociálne poistenie, pracovný čas a doba odpočinku, nemocenské poistenie, odmeňovanie zamestnancov, odvodová úľava...Viac...

Nájsť podobné
Účtovné súvzťažnosti 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobé záväzky, výnosy...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o športe

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 440/2015 Z.z. z 26. novembra 2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z.Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Daňový poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 563/2009 Z.z. z 1. decembra 2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. č. 331/2011 Z.z., zákona č. 332/2011 Z.z., zákona č. 384/2011 Z.z., zákona č. 546/2011 Z.z., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o DPH

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 651/2004 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 523/2005 Z.z., zákona č. 656/2006 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Povinnosti zamestnávateľa 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Povinnosti zamestnávateľa - nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, daň z príjmov zo závislej činnosti, mzdová kalkulačka, zákonník práce...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2017/IV

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Stavebný zákon, Katastrálny zákon, Vlastníctvo bytov, Vlastníctvo pôdy, Stavebné sporenie...Viac...

Nájsť podobné
Daňové (exekučné) konanie

Autor(i): Vladimír Babčák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zámerom publikácie je vytvoriť čo najkomplexnejšieho obrazu o podstate, účele, princípoch a zásadách daňového konania, resp. daňového exekučného...Viac...

Nájsť podobné
Dôkazné prostriedky v občianskom súdnom konaní

Autor(i): Robert Vlček

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto kniha komplexne a interdisciplinárne spracúva problematiku dôkazných prostriedkov v občianskom súdnom konaní. Nevyhýba sa pritom ani otázkam základných filozofických a psychologických aspektov spracúvanej problematiky a ich vzájomných súvislostíViac...

Nájsť podobné
Zákony 2017/III

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce, Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie, Minimálna mzda, Inšpekcia práce a BOZP...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2017 II/B

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Trestné právo, Exekučný poriadok, Súdne spory, Správne právo, Zákon o policajnom zbore, Zákon o upomínacom konaní...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2017 II/A

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodné právo, Občianske právo, Autorské právo, Živnostenský zákon, Verejné obstarávanie...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2017 I/B

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovné zákony - Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania pre PÚ, Postupy účtovanie pre JÚ, Účtovná závierka, Účtovná osnova, Správne poplatky...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2017 I/A

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové zákony - Daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov, Daňový poriadok, Miestne dane, Cestovné náhrady, Poplatok za rozvoj...Viac...

Nájsť podobné
Daňové priznania za rok 2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňový bonus, právnicke osoby, fyzické osoby, vyplnené vzory, vyplnené tlačivá na DP za rok 2016...Viac...

Nájsť podobné
Účtovná závierka za rok 2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovná závierkza v PÚ a JÚ za rok 2016 - pokladničná kniha, účtovné prípady, výsledok hospodárenia, výročná správa...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 8/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z pridanej hodnoty po novelách s komentárom, Samozdanenie, Platiteľ dane, Registrácia...Viac...

Nájsť podobné
Odvody poistného od 1.1.2017

Autor(i): D. Dobšovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Odvody poistného pre zamestnancov, študentov, dôchodcov, SZČO, konateľov, členov orgánov, právnické osoby...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov