alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Správny poriadok a Správny súdny poriadok

Autor(i): Jozef Milučký

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých...Viac...

Nájsť podobné
DPH a účtování

Autor(i): Svatopluk Galočík, František Louša

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska...Viac...

Nájsť podobné
Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie

Autor(i): Miloš Deset

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto vedecká práca sa svojím tematickým zameraním týka špecifických trestno-procesných prostriedkov, ktoré sa využívajú pri objasňovaní spravidla závažnejších...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 10/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Štátna služba - nový zákon s komentárom, Zákonník práce, Sociálne služby, Služobný úrad...Viac...

Nájsť podobné
Odvody

Autor(i): Jozef Mihál, Jana Motyčková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prvýkrát sa objavuje na slovenskom trhu publikácia, ktorá systematickým spôsobom a s pomocou množstva príkladov vysvetľuje podstatu odvodov na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie. Nájdete tu kto sa na účely zákonov o sociálnomViac...

Nájsť podobné
Repetitórium trestného práva

Autor(i): Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na...Viac...

Nájsť podobné
Finančné trhy a bankovníctvo

Autor(i): Dana Tkáčová, Jaroslav Belás, Eva Horvátová, Božena Chovancová, Viera Malacká

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná učebnica je výsledkom niekoľkoročnej pedagogickej a výskumnej práce a vzájomnej spolupráce jej autorov s praxou. Obsah učebnice je zameraný na problematiku finančného trhu, jeho...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce (2017)

Autor(i): Jozef Mihál

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Jozef Mihál sa ako lektor venuje pracovnému právu už dlhé roky ale až teraz po prvýkrát knižne vydáva komentár k vybraným ustanoveniam Zákonníka práce, k zneniu účinnému k 1.1.2017. V knihe nájdete komentár k nasledujúcim ustanoveniam: závislá práViac...

Nájsť podobné
Daňové zákony 2017 ČR XXL ProFi

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikace pro nejnáročnější profesionální uživatele (podnikatele, daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční správy, ekonomický management, studenty) - jediná tohoto typu na českém trhu. Pro denní použití v profesionální...Viac...

Nájsť podobné
Vyznejte se v zákoně o státní službě

Autor(i): Daniel Vejsada, Diana Kantorová, Tereza Erényi

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha objasňuje úpravu zákona o státní službě a souvisejících právních předpisů a seznamuje státní zaměstnance s jejich právy a povinnostmi při výkonu služby. Nabízí státním zaměstnancům návod, jak postupovat při různých...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o sociálnych službách

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 448/2008 Z.z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu...Viac...

Nájsť podobné
Nový Zákon o štátnej službe

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nový Zákon o štátnej službe č. 55/2017 Z.z. z 1. februára 2017 s aktualizovanou dôvodovou správou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Viac...

Nájsť podobné
Nový občanský zákoník 2017

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Aktuální úplné znění nového občanského zákoníku po novele zákonem č. 460/2016 Sb. v kompletu s aktualizacemi.Viac...

Nájsť podobné
Pozemky v občianskoprávnych vzťahoch

Autor(i): Alena Hambáleková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je systematicky rozčlenená do jedenástich častí. Prvá časť vymedzuje základné pojmy týkajúce sa právnych vzťahov k pozemkom (pozemok, parcela, druhy pozemkov, súčasti a príslušenstvo pozemku, stavba, neoprávnená stavba...Viac...

Nájsť podobné
Mrcha zlato

Autor(i): Matúš Pošvanc

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Chceli by ste rozprávkovo zbohatnúť? Rozmýšľate o kúpe zlata alebo ste si ho už kúpili? Pozor! Nie je všetko zlato, čo sa blyští... . Zlato môže byť aj „mrcha“. Verte Matúšovi Pošvancovi, vie o tomto drahom kove všetko, čo je potrebné. PublikáciaViac...

Nájsť podobné
Organizácia súdov a prokuratúry SR

Autor(i): Jaroslav Čollák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície. Čo však musí každý z nás podstúpiť....Viac...

Nájsť podobné
Dobrodružství v přírodě

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Bohatě ilustrovaná kniha umožní všem průzkumníkům přírody rozpoznat živočichy i rostliny, na které můžete narazit při výletech ve svém okolí, ale i během svého prázdninového pobytu u moře. Najdete zde tipy a nápady na spoustu...Viac...

Nájsť podobné
Daňové zákony 2017 SR XXL ProFi

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Komplet tlačenej publikácie, e-booku a celoročného aktualizačného servisu so slovenskou daňovou legislatívou. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z najrozšírenejších na trhu...Viac...

Nájsť podobné
Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V roku 2017 je lexikón daňových výdavkov rozšírený aj o nedaňové výdavky. V publikácii sú jednotlivé pojmy vysvetlené z hľadiska jednoduchého a aj z podvojného účtovníctva...Viac...

Nájsť podobné
Ako mať peniaze 01

Autor(i): Poky

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Túto knihu som napísal hlavne preto, lebo slováci sú finančne totálne negramotní. Z toho potom plynú problémy. V knihe sa naučíte úplné základy. Najzákladnejšie pravidlá hry, ktoré vás privedú k úspešnému finančnému fungovaniu...Viac...

Nájsť podobné
Dokazovanie v trestnom konaní

Autor(i): Pavel Baláž, Jaroslav Palkovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vysokoškolský učebný text pre študentov práva obsahuje teoretickú (teoreticko-metodologické východiská dokazovania, predmet, rozsah, proces a priebeh dokazovania, dôkazy, dôkazné prostriedky a ich vzťah k procesným úkonom,...) a praktickú časť...Viac...

Nájsť podobné
Analýza účtovnej závierky

Autor(i): Anna Šlosárová, Miriama Blahušiaková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Cieľom učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov...Viac...

Nájsť podobné
Podnikanie a manažment

Autor(i): Jozef Papula, Emília Papulová, Ján Papula, Zuzana Papulová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V predkladanej publikácii sa autorský kolektív venuje podnikaniu a manažmentu súčasne, ale navyše k nim pripájajú i pohľady ekonómie, psychológie, sociológie, práva či...Viac...

Nájsť podobné
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

Autor(i): Ingrid Konečná Veverková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k dispozícii kvalitnú praktickú príručku, ktorá by obsahovala jednoduchý postup pri vykonávaní jednotlivých kontrol, metodiku kontrolnejViac...

Nájsť podobné
Trestné právo procesné I

Autor(i): Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom EurópskejViac...

Nájsť podobné
Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii

Autor(i): Libor Klimek, Bystrík Šramel

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v trestných veciach v Európskej únii je kľúčovým konceptom európskeho justičného priestoru. Tento mechanizmus sa počas dlhých...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákonníka práce s účinnosťou od 18. júna 2016, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 351/2015 Z.z., č. 378/2015 Z.z. a 440/2015 Z.z.Viac...

Nájsť podobné
Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s právnym stavom k 1. februáru 2017...Viac...

Nájsť podobné
Základy ekonomickej teórie

Autor(i): Darina Matisková, Romana Hricová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predložená monografia si dáva za cieľ jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou podať čitateľovi najdôležitejšie teoretické poznatky z oblasti makroekonómie...Viac...

Nájsť podobné
Všeobecné ekonomické teórie

Autor(i): Darina Matisková, Romana Hricová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vysokoškolská učebnica je určená študentom všetkým fakúlt bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, kde sa vyučujú všeobecné ekonomické teórie.Viac...

Nájsť podobné
Ústava Slovenskej republiky

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje alktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. s právnym stavom k 1. februáru 2017.Viac...

Nájsť podobné
Trestný zákon

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. s právnym stavom k 1. februáru 2017, aj s výraznenými zmenami...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov