alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
ZÁKONNÍK PRÁCE s komentárom a judikatúrou platný od 1. januára 2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o., prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie, ale i rozsiahly komentár, ktorý podrobViac...

Nájsť podobné
Aktualizácia III/3 2012

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon o sociálnom poistení, o zdravotnom poistení, o starobnom dôchodkovom sporení, Upozornenie na zmenu Zákonníka práce, o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa...Viac...

Nájsť podobné
Život na úver

Autor(i): Joachim Becker, Ivan Lesay

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prvá slovenská ucelená kniha o kríze! Prečo kríza trafila jadro svetovej ekonomiky a iba lízla perifériu? Ako je možné, že finančné špekulácie vedú k rastu cien a k hladomorom? Môže krízu zastaviť tlačenie peňazí? Zhrešili iba štáty s dlhmi alebo Viac...

Nájsť podobné
Poradca 3/2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

BOZP - zákon s komentárom, Predaj nehnuteľností, novela zákona o ZDP...Viac...

Nájsť podobné
Letokruhy diplomacie

Autor(i): Juraj Králik

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je určená nielen pre vysokoškolských poslucháčov – adeptov diplomacie, ale aj pre všetkých, ktorí v rozličných ustanovizniach a na rozličných úrovniach spolupracujú so zahraničím.Viac...

Nájsť podobné
Pramene práva na území Slovenska II.

Autor(i): Miriam Laclavíková, Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhý zväzok štvorzväzkovej edície Prameňov práva na území Slovenska je pohľadom na formovanie novodobého štátu a práva na báze výberu z podstatných prameňov. Skúmaná etapa sa viaže k rokom 1790-1918, teda k značne historicky a právo-historicky...Viac...

Nájsť podobné
Aktualizácia II/2

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obchodný zákonník, Trestný zákon, Exekučný poriadok, upozornenie na zmenu: Trestný poriadok...Viac...

Nájsť podobné
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Autor(i): Marcela Macová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Hlavným cieľom komentára je poukázať na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov z pohľadu teórie a praxe.Viac...

Nájsť podobné
Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku 2 (Vecné práva)

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú druhej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§§ 123 – 151v) nazvanej „Vecné práva“...Viac...

Nájsť podobné
Právo Európskej únie

Autor(i): Viliam Karas, Andrej Králik

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Čitateľovi učebnica poskytne oporné body pre lepšie pochopenie fungovania Európskej únie, jej právneho...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce s judikatúrou

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Znenie zákona č. 311/2001 Z. z. v aktuálnom znení k januáru 2012. Publikácia Zákonník práce s judikatúrou je spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci...Viac...

Nájsť podobné
Byty a nebytové priestory s judikatúrou

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Publikácia z edície Iustitiaje spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci. Netradičná forma spracovania spočíva v tom, že na...Viac...

Nájsť podobné
E-Justice

Autor(i): Branislav Fridrich, Daniel Paľko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

E-justice znamená predovšetkým zavádzanie efektívnych postupov vykonávaných na báze informačných technológií prostredníctvom informačných systémov, ktoré redefinujú zaužívanú procedúry justície súčasným zvýšením ich efektivity a znížením nákladov...Viac...

Nájsť podobné
Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES pre právnu prax

Autor(i): Martina Jánošíková, Ján Mazák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zostavovatelia a autori tejto publikácie, Ján Mazák, generálny advokát Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v Luxemburgu a Martina Jánošíková, ...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do teórie medzinárodného práva súkromného

Autor(i): Daniel Šmihula

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autor v učebnici postupne analyzuje a komentuje podstatu a zmysel medzinárodného práva súkromného, jeho systémové zaradenie, historický vývoj, pramene, metódu úpravy všeobecne, problematiku kolíznej metódy a kolíznych noriem, problematiku zásad...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Autor(i): Milan Ďurica

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v dôsledku novelizácie konkurzného práva...Viac...

Nájsť podobné
Ekonómia a životné prostredie

Autor(i): Eva Romančíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Problematika životného prostredia je v súčasnosti predmetom výskumu viacerých vedeckých disciplín. Vedci z celého sveta vyslovujú vážne varovania, volajúc po zmene prístupov k prírode, jej ochrane a zachovaniu...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach priestupkového práva

Autor(i): Eva Babiaková, Jeannette Haidinová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale aj pre účastníkov správneho konania...Viac...

Nájsť podobné
Teória účtovníctva v kontexte svetového vývoja

Autor(i): Renáta Pakšiová, Miloslav Janhuba

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vývoj účtovníctva v súčasnosti preferuje riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z účtovníckej praxe, pričom teória účtovníctva a jej význam sa bagatelizujú...Viac...

Nájsť podobné
Základy kriminalistiky

Autor(i): Milan Kozár

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Uznávaný odborník spracoval základy kriminalistiky vo všeobecne prístupnej - zrozumiteľnej forme ako učebnicu pre špeciálne odborné školy, resp. ako študijný materiál pre prípravu členov súkromných bezpečnostných služieb...Viac...

Nájsť podobné
Zastúpenie v súkromnom práve

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zastúpenie je právny inštitút, ktorý vyžaduje abstraktné myslenie a zvládnutie náročných teoretických aj praktických právnych konštrukcií. Na rozdiel od iných inštitútov súkromného práva sa jeho povaha definitívne ustálila len v posledných storočiachViac...

Nájsť podobné
Energetická bezpečnost a mezinárodní politika

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

U příležitosti 10. výročí svého založení pořádala naše škola vědeckou konferenci na téma „Energetická bezpečnost a mezinárodní politika“. Konference se konala dne 18. října 2011 v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR.Viac...

Nájsť podobné
Právne aspekty zberateľstva

Autor(i): Stanislav Valovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Hlavným dôvodom napísania tejto publikácie bola predovšetkým absencia literatúry, ktorá by umožňovala širokým skupinám zberateľov jednoduchý prístup k základným právnym otázkam, ktoré súvisia so zberateľstvom...Viac...

Nájsť podobné
Trestný zákon

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a nové požiadavky na kvalitu trestnoprávnej ochrany spoločenských vzťahov, ktorú možno zaistiť len v procese rekodifikácie...Viac...

Nájsť podobné
Základy stavebného práva

Autor(i): Jiří Plos, Vladimír Hutta

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu...Viac...

Nájsť podobné
Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Autor(i): Marica Pirošíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Rada Európy a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd; Konanie o individuálnej sťažnosti podanej na Európsky súd pre ľudské práva; ...Viac...

Nájsť podobné
Právo Europskej únie

Autor(i): Michael Siman, Miroslav Slašťan

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Základy a právomoci Európskej únie; Inštitucionálny systém Európskej únie; Právny poriadok Európskej únie a jeho aplikácia; ...Viac...

Nájsť podobné
Občiansky súdny poriadok

Autor(i): Marek Števček, Svetlana Ficová a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.Viac...

Nájsť podobné
Poradca 7 - 8/2012

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon o dani z príjmov - komentovaný zákon.Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2012/IV.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Stavebný zákon, katastrálny zákon, stavebné výrobky, stavebné sporenie, vlastníctvo bytov, vlastníctvo pôdy, autorizovaní architekti - zákony platné k 1. 1. 2012,...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny účtovníctva na Slovensku

Autor(i): Rudolf Šlosár

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia, zaujímavá obsahom i formou, si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa v stručnej podobe s históriou účtovníctva u nás, a to najmä od obdobia Rakúsko-Uhorska po súčasnosť. Práca je rozdelená do ôsmich kapitol. Prvých sedem sa zaoberá vývojom...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. prešiel mnohými zmenami. Posledná zmena bola urobená v závere minulého roka, pod č. 512/2012 Z. z., a začala platiť od 1. januára 2012. Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov