alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Dane, účtovníctvo 5/2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daň z príjmov FO a PO - novela zákona, Automobil v podnikaní - odpisy, technické zhodnotenie, poistenie,...Viac...

Nájsť podobné
Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o výkone trestu odňatia slobody s komentárom, Zákon o výkone väzby s komentárom...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru

Autor(i): Jozef Harajdič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného pomeru. Pracovný pomer je jedným zo základnýchViac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o ochrane prírody a krajiny 2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Novelizovaný zákon o ochrane prírody a krajiny 2014 v úplnom znení s aktualizovanou dôvodovou správou.Viac...

Nájsť podobné
Daňové zákony 2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Daňové zákony 2014 úplné znenie všetkých najdôležitejších daňových zákonov aj s vyznačenými zmenami a komentárom (14 najdôležitejších zákonov pre rok 2014) § Zákon o dani z príjmov § Zákon o dani z pridanej hodnoty § Zákon o spotrebnej dani z...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo 3/2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové priznanie FO a PO, opravy chýb minulých účtovných období...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o ochrane osobných údajov

Autor(i): Zuzana Valková, Jozef Dudáš, Juraj Palúš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov nie je vždy jednoduché. Kniha približuje dôležitosť tejto problematiky a jej uvedenie do praxe správnym smerom. Komentár od autorov nového zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predstavujeViac...

Nájsť podobné
Poistenie rizík malých a stredných podnikov

Autor(i): Viktória Čejková, Dana Martinovičová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je nielen prehľadným a praktickým sprievodcom otázkami poistenia v Slovenskej republike i Českej republike, ale poskytuje aj pohľad a prístup k riadeniu rizík, ktoré majú v malých a stredných podnikoch svoje špecifiká,...Viac...

Nájsť podobné
Rozhodnutia vo veciach reklamy

Autor(i): Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. Je potrebné obsiahnuť všetky možné variácie reklamy a výsledkom tejto snahy je publikácia „Rozhodnutia vo veciach reklamy“...Viac...

Nájsť podobné
Lízing v praxi

Autor(i): Renáta Stanley, Michaela Barčáková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia poskytuje komplexne spracovanú problematiku prenájmu (lízingu) v podmienkach SR v účtovníctve nájomcu i prenajímateľa, účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Pojem prenájom (lízing) je vymedzený z právneho, účtovného...Viac...

Nájsť podobné
Daňové priznania za rok 2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové priznanie za rok 2013 pre fyzické osoby, právnické osoby, Ročné zúčtovanie dane, Vyplnené tlačiváViac...

Nájsť podobné
Poradca 7-8/2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov s komentárom, daň právnickej osoby, daň fyzickej osoby, daňové priznanie...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2014/VI

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o lesoch, zákon o ovzduší, zákon o odpadoch, zákon o obaloch, vodný zákon, životné prostredie, zoznamy odpadov,...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2014/V

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Školský zákon, samosprávne kraje, rozpočtové pravidlá, zákon o štátnej službe, verejný záujem, financovanie škôl...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu

Autor(i): Róbert Jakubáč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Po publikácii „Judikatúra vo veciach náhrady škody“ predkladá naše vydavateľstvo tak odbornej, ako aj laickej verejnosti ďalší výber z rozhodnutí slovenských, českých a československých súdov z oblasti zodpovednosti za škodu...Viac...

Nájsť podobné
Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi

Autor(i): Štefan Korec a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha od popredného slovenského odborníka na stavebné a pozemkové právo poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca

Autor(i): Peter Brnula

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autorovi sa podarilo na priestore ohraničenom rozsahom jednej monografie zachytiť počiatky a rozvoj jednej z pomáhajúcich disciplín – sociálnej práce...Viac...

Nájsť podobné
Občianske súdne konanie

Autor(i): Svetlana Ficová, Marek Števček a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné ustanovenia, inštitúty súvisiace s činnosťou súdu pred začatím konania, s konaním na súde prvého stupňa, s opravným konaním a so...Viac...

Nájsť podobné
Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike

Autor(i): Jaroslav Holomek a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

„Posudzovaná monografia prezentuje korektné interpretovanie vlastného (a na Slovensku ojedinelého) dlhodobého výskumu obetí kriminality. Pričom...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o verejnom obstarávaní

Autor(i): Juraj Tkáč, Marek Griga

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní je jedinečnou publikáciou na slovenskom knižnom trhu. Podrobne sa zaoberá témou verejného obstarávania, upravenou zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení dvoch posledných noviel...Viac...

Nájsť podobné
Správa a vymáhanie pohľadávok

Autor(i): Peter Daniel

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Odborná monografia „Správa a vymáhanie pohľadávok“ poskytuje komplexný prehľad o problematike súvisiacej s pohľadávkami a ich vymáhaním. Dôsledne prepája právne, ekonomické, daňové, finančno-analytické a psychologické témy...Viac...

Nájsť podobné
Súdny systém Európskej únie

Autor(i): Michael Siman, Miroslav Slašťan

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Dňa 1.12.2009 vstúpila do platnosti reformná Lisabonská zmluva, ktorá podstatne zmenila a doplnila primárne právo EÚ. Okrem zrušenia Európskeho spoločenstva (a tým nahradenia komunitárneho práva úniovým právom, či právom Únie) predstavila viaceré....Viac...

Nájsť podobné
Ekonómia slobody

Autor(i): Martin Štefunko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Sprievodca základnými tézami rakúskej ekonomickej školy. Kniha popisuje základné myšlienky a ich aplikácie tohto ekonomického smeru, ktorý dávno pred kolapsom komunizmu v Európe popísal problémy socialistického ekonomického plánovania...Viac...

Nájsť podobné
Obchodné právo

Autor(i): Lucia Žitňanská, Oľga Ovečková a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhé vydanie učebnice Obchodné právo nadväzuje na prvé vydanie učebnice Základy obchodného práva 1 (Bratislava, Iura edition 2009) a Základy obchodného práva 2 (Bratislava, Iura edition 2010) s určitými zmenami. Predovšetkým ide o vydanie...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo 10/2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Jednoduché účtovníctvo, Postupy účtovania, Zákon o účtovníctve, Úprava základu dane...Viac...

Nájsť podobné
Repetitórium práva Európskej únie

Autor(i): Martina Jánošíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Repetitórium Európskeho práva je učebnou pomôckou, ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť študentom všetkých troch stupňov univerzitného vzdelávania na právnických fakultách pochopenie základných súvislostí práva Európskej únieViac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

Autor(i): Edmund Horváth

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha prináša výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí na tému zabezpečenia záväzkov, ktoré môžu byť nápomocné v slovenskej právnej praxi. Pri nepulibkovaných rozhodnutiach bola vytvorená aj právna veta a pri niektorých rozhodnutiacViac...

Nájsť podobné
Teória práva

Autor(i): Radoslav Procházka, Marek Káčer

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebnica ponúka nielen základný prehľad, ale aj ucelenú analýzu právneho a štátovedeckého pojmoslovia. V úvodných kapitolách sa autori venujú povahe, znakom a funkciám štátu, vysvetľujú prečo štát vzniká, aké sú jeho znaky a formy, čo tvorí podstatViac...

Nájsť podobné
Realitná príručka

Autor(i): Mário Glos a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Tematicky je kniha zameraná na problematiku nehnuteľností, fungovanie realitného trhu, proces kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti, práva a povinnosti vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľností a to všetko vo veľmi netradičnej a pútavo spracovanej forViac...

Nájsť podobné
Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality

Autor(i): Jaroslav Ivor a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných forenzných disciplín pri kontrole kriminality. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. výrazným spôsobom posunul hranice poznania v.Viac...

Nájsť podobné
Nový zákon o ochrane osobných údajov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nový zákon o ochrane osobných údajov s aktualizovanou dôvodovou správou.Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 7-8/2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Ročné zúčtovanie ZP, Ochrana osobných údajov, Absolventská prax, Gastrolístky a SZČO, Dohoda o hmotnej zodpovednosti, Kontrola PN zamestnávateľom, Priemerný zárobok...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov