alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Trnavské meštianske závety (1700-1871)

Autor(i): Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej analýzy a syntézy, ktoré sú prezentované...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o správcoch

Autor(i): Matúš Králik

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vydavateľstvo Wolters Kluwer na knižný trh prináša ďalší komentár, a to hneď k dvom dôležitým predpisom konkurzného práva – k zákonu č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov a k vyhláške č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú...Viac...

Nájsť podobné
Mysli ako freak

Autor(i): Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autori Freakonomics zmenili spôsob, akým sa pozeráme na svet. Vo svojej tretej knihe sa zamerali na to, čo čitateľov prvých dvoch zaujímalo najviac – existuje spôsob, ako sa naučiť vidieť veci inak ako vyzerajú? Levitt s Dubnerom veria...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Novelizovaný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení...Viac...

Nájsť podobné
Nová účtovná smernica Európskej únie

Autor(i): Richard Farkaš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia sa venuje podrobnej analýze smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov...Viac...

Nájsť podobné
Dedičské právo hmotné

Autor(i): Ladislav Kupka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V texte autor venuje pozornosť jednak teoreticko - právnym inštitútom, ako i inštitútom pozitívno právnej úpravy dedenia, ako sú pramene dedičského práva, základné...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce

Autor(i): Vojtech Tkáč, Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, Branislav Masár

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad vzájomných systémových väzieb jednotlivých ustanovení Zákonníka práce navzájom, spolu s odkazmi na relevantné pracovnoprávne predpisy a ostatné právne predpisy...Viac...

Nájsť podobné
Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Autor(i): Jana Acsová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve ‒ Komentár“ okrem precízneho vysvetlenia paragrafového znenia opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74, obsahuje aj ilustratívne vzory širokej škály účtovných prípadov...Viac...

Nájsť podobné
Základy finančného zdravia

Autor(i): Milan Pavlík

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha pozostáva z 12 kapitol, ktoré sa venujú témam: peniaze, osobné a rodinné financie, súkromný majetok, zamestnanec vs. podnikateľ vs. investor, úvery, úvery na bývanie, životné a neživotné poistenie, investovanie, dôchodkové...Viac...

Nájsť podobné
Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život

Autor(i): Helena Barancová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zborník z vedeckého seminára k problému monitorovania zamestnancov vo vzťahu ochrany súkromného života. Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným...Viac...

Nájsť podobné
Hmotné zabezpečenie v starobe

Autor(i): Miloš Lacko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto publikácia má ambíciu poskytnúť komplexný súbor informácií a poznatkov o činiteľoch ovplyvňujúcich organizačno-výkonovú výstavbu dôchodkového...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva

Autor(i): Róbert Jakubáč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ďalší výber judikatúry z oblasti súkromného práva z dielne vydavateľstva Wolters Kluwer je venovaný primárne jednému zo základných ľudských práv, a to právu vlastniť majetok (čl. 20 Ústavy SR), resp. vlastníckemu právu, ale aj nepochybne zaujímavému.Viac...

Nájsť podobné
Finančné právo

Autor(i): Mykola Sidak, Mária Duračinská a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autorský kolektív odboru finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vám predstavuje aktualizovanú verziu učebnice, ktorá uceleným spôsobom poníma všeobecné východiská, základné princípy, ako aj všetky pododvetvia finančnViac...

Nájsť podobné
Podnikateľské právo

Autor(i): Daniel Krošlák, Zuzana Nevolná, Andrea Olšovská

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná publikácia sa venuje problematike právnej úpravy podnikania. Sprostredkúva základné poznatky ohľadom jednotlivých foriem podnikania (živnosti, obchodné spoločnosti, družstvá). Ďalej približuje aj reguláciu obchodných záväzkových vzťahov..Viac...

Nájsť podobné
Devízové právo v Slovenskej republike

Autor(i): Soňa Kubincová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Oblasť devízového práva je pre mnohých „terra incognita“ a tejto problematike sa publikácie z oblasti finančného práva venujú len okrajovo. Devízové právo, resp. vzťahy, ktoré upravuje, prešli v posledných rokoch značnými zmenami...Viac...

Nájsť podobné
Nový zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, s aktualizovanou dôvodovou správou.Viac...

Nájsť podobné
Mzdy profesionálne

Autor(i): Iveta Matlovičová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Mzdy profesionálne“ prináša komplexné spracovanie zložitej problematiky vedenia mzdového účtovníctva. V jednotlivých kapitolách sú podrobne vysvetlené základné informácie, pojmy a parametre, ktoré súvisia so spracovaním mzdovej agendy...Viac...

Nájsť podobné
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nové vydanie publikácie, ktorú by mal mať poruke každý účtovník, audítor, daňový poradca či podnikateľský subjekt. Praktický vreckový formát obsahuje prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o mediácii - komentár

Autor(i): Milan Budjač, Katarína Šimonová, Jarmila Lazíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár

Autor(i): Ingrid Veverková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia si dáva za cieľ podrobne vysvetliť čitateľom jednotlivé ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...Viac...

Nájsť podobné
Svetové zdravotnícke systémy

Autor(i): Peter Ondruš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia je určená študentom medicíny, ošetrovateľstva, ale aj zdravotníckym manažérom. Poskytuje komplexný prehľad o zdravotníckych systémoch viac ako 60 krajín sveta. Úvodná kapitola popisuje základné charakteristiky systémov, metódy ich...Viac...

Nájsť podobné
Šťastie je krásna vec…

Autor(i): Lukáš Kovanda

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha predstavuje čarovné zákutia ekonómie, ktoré sa s ňou ale často nespájajú, od krásy až po šťastie. Základom knihy sú rozhovory s poprednými svetovými ekonómami, každý z nich dopĺňajú príspevky, ktoré súvisia s témou...Viac...

Nájsť podobné
Účtovné súvzťažnosti 2014

Autor(i): Viera Kaletová, Jana Turóciová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V publikácii nájdete: - úplné znenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, - úplné znenie opatrenia č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave...Viac...

Nájsť podobné
Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2014 - 2018

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Analýza súčasného stavu a perspektívy ďalšieho vývoja v oblasti predchádzania vzniku odpadov ako najúčinnejšej formy prevencie vrátane záväzných opatrení a úloh, farebných príloh a riešenia jednotlivých pripomienok.Viac...

Nájsť podobné
Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok

Autor(i): Ján Lazar a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vysokoškolská učebnica občianskeho hmotného práva, ktorú ponúkame odbornej i širšej verejnosti, nadväzuje na predchádzajúce vydanie z roku 2010. Podáva systematický výklad teoretických základov tohto významného právneho odvetvia, ako aj rozbor...Viac...

Nájsť podobné
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť

Autor(i): Radoslav Ivančík, Miroslav Kelemen

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Európska únia zatiaľ nie je schopná garantovať energetickú bezpečnosť jej členských štátov. V danej situácii je teda na členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 9/2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Postupy účtovanie pre podnikateľov - novela s komentárom, Zúčtovanie dane, Daňový bonus, ...Viac...

Nájsť podobné
Daňové výdavky A-Z 2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Všetky daňové a nedaňové výdavky a náklady abecedne zoradené platné na rok 2014...Viac...

Nájsť podobné
Riešené príklady z podvojného účtovníctva – praktikum

Autor(i): Amália Spitzová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Užitočná cvičebnica pre maturantov a všetkých, ktorí študujú na školách ekonomického zamerania. Slúži ako praktikum, do ktorého sa priamo píšu riešenia jednotlivých úloh z oblasti účtovania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku,...Viac...

Nájsť podobné
Nové podvojné účtovníctvo neziskových organizácií

Autor(i): Jaroslava Lukačovičová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nové podvojné účtovníctvo neziskových organizácií nepriamo nadväzuje na prvú publikáciu autora z roku 2009. V tomto vydaní bola vynechaná úvodná teoretická časť o druhoch neziskových organizácií,...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o rodine - Komentár

Autor(i): Edmund Horváth, Erik Varga

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vydavateľstvo Wolters Kluwer pre vás pripravilo prepracované a doplnené vydanie komentára k slovenskému rodinnoprávnemu kódexu. Komentár k rodinnoprávnemu kódexu prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine a ich vzájomné vzťahy,.Viac...

Nájsť podobné
Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861

Autor(i): Tomáš Gábriš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Dočasné súdne pravidlá z roku 1861 svojím obsahom položili základy moderného právneho poriadku Uhorska a až do roku 1957 ovplyvňovali právo na území Slovenska – najdlhšie v oblasti banského práva. Zasahovali do viacerých právnych odvetví...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov