alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Kvalita služieb - trvalá výzva

Autor(i): Miroslav Hrnčiar

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia sa venuje kvalite služieb. Prostrednícvom štruktúrovaného prístupu prechádza jednotlivými fázami riadenia služby od jej návrhu až po zlepšovanie služieb. Využitím analýzy medzier sa postupne odhaľuje poteciál zlyhávania v systéme riadenia.Viac...

Nájsť podobné
Dane a Účtovníctvo 4/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje: Odpisy hmotného majetku od 1. 1. 2015, Automobil v podnikaní – daňové výdavky v roku 2015, Derivátové operácie z účtovného a daňového hľadiska, Príjem zo zmluvnej pokuty vyplatenej z nesplnenia zmluvnej podmienky.Viac...

Nájsť podobné
Služby v cestovnom ruchu

Autor(i): Ján Orieška

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V druhej časti publikácie ide o služby sprievodcov cestovného ruchu, animačné služby poskytované zariadeniami cestovného ruchu, služby poistenia v cestovnom ruchu, kúpeľné služby a služby vidieckeho cestovného ruchu. V poslednej kapitole sa venujeme.Viac...

Nájsť podobné
Služby v cestovnom ruchu

Autor(i): Ján Orieška

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia je určená všetkým, ktorí podnikajú v cestovnom ruchu, pracovníkom ubytovacích, pohostinských a ostatných zariadení cestovného ruchu, cestovných kancelárií a cestovných agentúr, študentom obchodných a hotelových akadémií, vysokých škôl...Viac...

Nájsť podobné
Marketing - výklad pojmov

Autor(i): Kristína Viestová a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Slovenská terminológia marketingu je v súčasnosti natoľko heterogénna, že niektorí slovenskí jazykovedci neváhajú označiť ju za „esperanto“. Dielo autori spracovali na základe štúdia, vedeckej analýzy a komparácie poznatkov z domácich...Viac...

Nájsť podobné
Úplné znenia zákonov 11/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o zdravotnom poistení, Zákonník práce (Upozornenie na zmeny v zákone) (2015) podľa...Viac...

Nájsť podobné
Úplne znenia zákonov 14/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o službách zamestnanosti (2015) podľa právneho stavu k 24.2.2015...Viac...

Nájsť podobné
Úplne znenia zákonov 13/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o verejnom obstarávaní (2015) podľa právneho stavu k 25.2.2015...Viac...

Nájsť podobné
PMPP 6-7/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce - úplné znenie zákona od 1. marca 2015, Odbory – právomoci a vyjednávanie, Zmeny v agentúrnom...Viac...

Nájsť podobné
Podnik a podnikanie (Piaty zväzok)

Autor(i): Štefan Kassay

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov. doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou...Viac...

Nájsť podobné
Riadenie 4

Autor(i): Štefan Kassay

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania.Viac...

Nájsť podobné
Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej...Viac...

Nájsť podobné
Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia?

Autor(i): Eva Jaššová, Ivan Sečík

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Príspevky nachádzajúce sa v tomto zborníku, pomerne detailne analyzujú stav masmediálnej a politickej reality súčasnosti.Viac...

Nájsť podobné
Manažment prevádzky pohostinského zariadenia

Autor(i): Peter Patúš, Marian Gúčik, Jaroslava Marušková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Snahou autorov je priblížiť problematiku činností pohostinského zariadenia komplexnejšie od zásobovania cez skladovanie, výrobu a odbytu, pričom zdôrazňujú aj hygienické podmienky ich činnosti. Dôraz sa kladie aj na ekonomickú stránku prevádzky...Viac...

Nájsť podobné
Manažment prevádzky hotela

Autor(i): Peter Patúš, Jaroslava Marušková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Na Slovensku dosiaľ chýba odborná literatúra, ktorá by sa podrobnejšie zaoberala manažmentom prevádzky hotela, a ktorá by zároveň poukázala aj na medzinárodné aspekty podnikania v hotelierstve. Preto bolo snahou autora priblížiť záujemcom o túto...Viac...

Nájsť podobné
Ako byť úspešný - Kolekcia

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kolekcia titulov: Facebook efekt, Ako uvažujú Larry Page & Sergey Brin, Nenahraditeľní, Roztoč to! Odpoveď, 100% úspech, 100% istotaViac...

Nájsť podobné
Ako robiť marketing

Autor(i): Mária Boťanská

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

E-kniha je plná informácií a praktických rád, ako robiť marketing. Je to návod ako hľadať svoje DNA podnikania. V e-knihe sú informácie o celkovom pohľade na marketing od analýzy trhu, hľadaní silných a slabých stránok až po tvorbu...Viac...

Nájsť podobné
Audit a audítorstvo

Autor(i): František Maděra

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia sa sústreďuje na vybrané otázky týkajúce sa auditu účtovnej závierky, regulácie audítorskej profesie a jej výkonu. Otázky auditu približuje čitateľovi z troch pohľadov - ako profesiu, pragmatickú činnosť, ako aj výsledok tejto činnosti...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zákonník práce z dielne vydavateľstva Nová práca, spol. s r. o., prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostane...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané aspekty starostlivosti zamestnávateľa o zamestnancov

Autor(i): Katarína Blahová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Odborná publikácia je určená najmä študentom magisterského vysokoškolského štúdia Vysokej školy manažmentu v programoch Podnikový manažment, Znalostný manažment a v ďalších príbuzných odboroch pri štúdiu vyučovacieho predmetu Starostlivosť...Viac...

Nájsť podobné
Regulácia elektronických médií

Autor(i): Ľuboš Kukliš

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Rozhlasové a televízne vysielanie je nepochybne najregulovanejšou mediálnou oblasťou. Zatiaľ čo sa na tlačené médiá vzťahujú len minimálne formálne a obsahové požiadavky, tie elektronické sa spravujú mediálnym kódexom...Viac...

Nájsť podobné
Dnes píše Štefan Kassay

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia od autora profesora Štefana Kassaya, obsahuje výber komentárov na témy z oblasti ekonomiky a riadenia podniku, ktoré publikoval v Hospodárskych novinách v roku 2014.Viac...

Nájsť podobné
Podniková ekonomika

Autor(i): Július Alexy Rudolf Sivák

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Táto knižná publikácia je určená predovšetkým vysokoškolským študentom, ale dáva odpoveď aj iným záujemcom k zvládnutiu potrebných základov k štúdiu podnikovej ekonomiky.Viac...

Nájsť podobné
Mzdárske zákony 2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

zákon a dani z príjmov, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom fonde, zákon o náhrade príjmu pri dočasnej PN zamestnancaViac...

Nájsť podobné
Inštrumentovanie

Autor(i): Mária Kudlejová a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zostavovateľka spolu s kolektívom spoluautorov predkladajú odbornej verejnosti modernú publikáciu, ktorú treba pokladať za veľmi opodstatnenú, pretože v posledných rokoch sme svedkami nebývalého rozmachu jednotlivých medicínskych chirurgických odboroViac...

Nájsť podobné
Priemyselné práva a právo vyšľachtiteľov

Autor(i): Peter Muríň

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Z obsahu: Všeobecná časť, Priemyselné práva...Viac...

Nájsť podobné
Médiá & Právo

Autor(i): Andrej Tušer, Zuzana Kresák Kamenská

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

"Rukoväť v poňatí rukopisu Médiá a právo verejné má niekoľko sympatických vlastností. Jednak objasňujú základné kategórie a koncepty z oblasti masovej...Viac...

Nájsť podobné
Globální samoobsluha - Jeff Bezos a věk Amazonu

Autor(i): Brad Stone

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Vyprávění oceňovaného amerického novináře nabízí unikátní vhled do jedné z nejvýznamnějších firem naší doby, jež navždy změnila způsob, jak nakupujeme i čteme, i osobní portrét podnikatele, který ji založil...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zákon č. 289/2008 Z.z. z 18. júna 2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskoršíViac...

Nájsť podobné
Dane a Účtovníctvo 1/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Téma čísla: Povinnosti zamestnávateľov na konci roka, samozdanenie pri prijatí služieb zo zahraničia, hmotné aktíva podľa IAS 16 A IAS 40 a likvidácia...Viac...

Nájsť podobné
Lexikon podnikania a manažmentu

Autor(i): Dušan Čunderlík

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia objasňuje frekventované, prakticky používané pojmy trhovej ekonomiky (makroekonomiky, mikroekonomiky, legislatívy, riadenia, marketingu, obchodných záväzkových vzťahov), s ktorými sa pravidelne stretávame.Viac...

Nájsť podobné
Strategický marketing

Autor(i): Dagmar Lesáková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Cieľom predkladanej publikácie je: - vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny podnikový manažment, - vymedziť...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov