alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Aké drahé je zadarmo

Autor(i): Dan Ariely

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kultová kniha o tom, prečo sa pri nákupoch nerozhodujeme racionálne. Zvykli sme si na predraženú kávu aj na predstavu o človeku ako racionálnej bytosti. Máme pocit, že drahší liek je účinnejší, šetríme na drobnostiach a rozhadzujeme...Viac...

Nájsť podobné
Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí

Autor(i): Anna Remišová, Anna Lašáková, Ján Rudy, Rozália Sulíková, Zuzana Kirchmayer, Jana Fratričová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Posledná finančná a ekonomická kríza zdôraznila význam a dôležitosť etiky v podnikaní v celosvetovom kontexte. Základným cieľom autorského kolektívu bolo zistiť, ktoré kultúrne a etické faktory vplývajú na manažérske rozhodovanie v oblasti...Viac...

Nájsť podobné
Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2015 a prechode na rok 2016; Príjmy...Viac...

Nájsť podobné
Dane a Účtovníctvo 11/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Odpočet daňovej straty právnickej osoby, Úprava odpočítavanej DPH, Náklady v podvojnom účtovníctve, Časové...Viac...

Nájsť podobné
Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve

Autor(i): Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, Urban Kováč

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Prvé tri kapitoly sa zaoberajú základom teórie užitočnosti, teórie rizika a teórie portfólia. Z hľadiska historického vývoja modelov merania rizík sú v štvrtej kapitole...Viac...

Nájsť podobné
Manažérstvo kvality v tovaroznalectve

Autor(i): Radka Vaníčková, Imrich Andrejčák, Jana Smoligová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Odborná knižná publikácia: „Manažérstvo kvality v tovaroznalectve“ popisuje nový fenomén vo vzdelávaní, ako sa zvykne hovoriť Manažérstvu kvality v tovaroznalectve...Viac...

Nájsť podobné
Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva. Osobitný spôsob zdaňovania plnení poskytovateľov zdravotnej...Viac...

Nájsť podobné
Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Mesačník s bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva. Nedoplatky poistného pri uplatňovaní odpočítateľnej položky...Viac...

Nájsť podobné
Úplne znenia zákonov 35/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovnú tému: Zákon o verejnom obstarávaní podľa právneho stavu k 6. 11. 2015...Viac...

Nájsť podobné
Aké drahé je zadarmo

Autor(i): Dan Ariely

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zvykli sme si na predraženú kávu aj na predstavu o človeku ako racionálnej bytosti. Máme pocit, že drahší liek je účinnejší, šetríme na drobnostiach a rozhadzujeme pri dôležitých nákupoch. Po prečítaní Arielyho knihy to však už nemusí platiť. VýrazneViac...

Nájsť podobné
Príčina smrti: Míting

Autor(i): Patrick Lencioni

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Patrick Lencioni sa v ďalšom bestselleri v štýle manažérskej bájky zameriava na vyliečenie jedného z najboľavejších problémov moderného biznisu, ktorý je zároveň aj najzanedbávanejší...Viac...

Nájsť podobné
1000 riešení 11/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Súdne spory po novom, Obchodný majetok...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 4/2016

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o rodine po poslednej novele s komentárom, Vnútropodnikové smernice s komentárom...Viac...

Nájsť podobné
Živnostenské právo

Autor(i): Peter Strapáč

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Ústrednou témou predkladanej učebnice „Živnostenské podnikanie“ je podnikanie ako činnosť založená na dobrovoľnom a slobodnom rozhodovaní, pričom rieši otázky, či začať, resp. kedy skončiť podnikať, či podnikať sám alebo s inými osobami...Viac...

Nájsť podobné
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Autor(i): Mária Stanislavová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bola rada školy definovaná ako iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Jej poslaním je vyjadrovať sa a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakoViac...

Nájsť podobné
Podnikanie a podnikateľské myslenie I.

Autor(i): Jozef Papula a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Hlavným cieľom monografie je prijateľným, ale najmä inšpiratívnym spôsobom preniknúť do podstaty podnikania, odhaliť základné faktory, ktoré podnikanie ovplyvňujú, a naznačiť cesty, ako možno podnikanie zdokonaľovať a naplno rozvinúť jeho schopnosti.Viac...

Nájsť podobné
PMPP 1/2016

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ústredie Sociálnej poisťovne informuje, Finančné riaditeľstvo SR informuje, Cestovné náhrady – úplné znenie zákona...Viac...

Nájsť podobné
Dane a Účtovníctvo 10/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2015, Zostatková cena hmotného majetku v daňových výdavkoch, Dodanie...Viac...

Nájsť podobné
Strategie úspešných

Autor(i): David B. Yoffie, Michael A. Cusumano

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Bill Gates, Andy Grove a Steve Jobs – velikáni, ktorí navždy zmenili svet a naše životy. Kniha, ktorú držíte v rukách, nie je biografická. Odpovedá skôr na otázku, čo sa skrýva za ich nesmiernym úspechom, ako dokázali vybudovať...Viac...

Nájsť podobné
Calimeromarketing 3.0 v skratke

Autor(i): Karen Romme

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Knihy o Calimeromarketingu sú v Holandsku už viac ako desať rokov najpredávanejšími a najčítanejšími knihami o marketingu. V týchto publikáciách chce holandská autorka Karen Romme podnikateľom ukázať, o čom marketing je, a aké jednoduché to vlastne mViac...

Nájsť podobné
Vybrané otázky z problematiky ekonómie

Autor(i): Dušan Masár

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia sa svojím obsahom zaoberá predmetom skúmania všeobecnej ekonomickej teórie, východiskovými ekonomickými pojmami, prehľadom dejín...Viac...

Nájsť podobné
Tajomstvo úspechu troch majstrov

Autor(i): Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie sú uznávaní a najznámejší autori techník svojpomoci a osobného úspechu. Ich jedinečné knihy, ktorých sa predalo už vyše sto miliónov výtlačkov, pomohli ľuďom osvojiť si spôsoby, ako prežiť život naplnený...Viac...

Nájsť podobné
Dane a Účtovníctvo 8/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Prepravné služby tovaru podľa zákona o DPH, Finančné a poisťovacie služby oslobodené od DPH, Vedenie účtovníctva...Viac...

Nájsť podobné
Dane a Účtovníctvo 9/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Záväzky v zákone o dani z príjmov, Zmeny zákona o DPH od 1. januára 2016, Oslobodenie od DPH pri dodaní a nájme...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie

Autor(i): Viera Rentková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Učebný text predkladá témy zo sociálnej politiky so zameraním na politiku trhu práce a je rozložený do deviatich kapitol, pričom jednotlivé kapitoly na seba...Viac...

Nájsť podobné
Podniková kultúra a sociálna zodpovednosť podniku

Autor(i): Monika Čambáliková, Michal Košťál

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia vyšla ako súčasť projektu VEGA č. 2/0156/09 – zodpovednosť v diskurze a v konaní ekonomických aktérov – možnosti a limity na súčasnom...Viac...

Nájsť podobné
Manažment organizácií

Autor(i): Dušan Šimo, Ladislav Mura

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Obsahom vysokoškolskej učebnice sú marketingovo-manažérske prístupy, ktoré sú predpokladom úspešného postavenia podniku na trhu a dosiahnutia pozície vrcholového manažmentu. Marketingové prostredie trhu možno v súčasnosti považovať za veľmi náročné..Viac...

Nájsť podobné
Úplne znenia zákonov 24/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o účtovníctve, Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice podľa...Viac...

Nájsť podobné
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

Autor(i): Saleh Mothana Obadi a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Turbulentný vývoj globálnej ekonomiky v posledných rokoch bol sprevádzaný viacerými neočakávanými javmi, ktoré ovplyvnili hospodársky cyklus jednotlivých ekonomík – tak rozvinutých, ako aj rozvíjajúcich sa a rozvojových...Viac...

Nájsť podobné
Daňový špeciál 4/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Daňový špeciál 4/2015 je zameraný na daňovú a účtovnú problematiku. Prináša všetko potrebné pre ekonómov, audítorov, daňových a finančných poradcov...Viac...

Nájsť podobné
Úplne znenia zákonov 9/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákon o reklame podľa právneho stavu k 20. 1. 2015...Viac...

Nájsť podobné
Úplne znenia zákonov 8/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia je zameraná na živnostenský zákon podľa právneho stavu k 20.01.2015...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov