alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Nebojte sa siahnuť po hviezdach

Autor(i): Vladimír Košin, Marcel Pavlík

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V tejto knihe sa nenachádzajú žiadne abstraktné úvahy profesionálnych teoretikov. Je zbierkou myšlienok slovenského podnikateľa, ktorý podniká v našich podmienkach a každý z postupov, ktorý ponúka, bol zaplatený a overený vlastnou skúsenosťou. Ak saViac...

Nájsť podobné
Finančné riadenie holdingu

Autor(i): Anna Harumová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Viac...

Nájsť podobné
Ceny v marketingu

Autor(i): Michal Oláh a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

O význame cien v marketingových aktivitách nie je potrebné osobitne sa zmieňovať, pretože tvoria nevyhnutnú, dôležitú súčasť marketingových aktivít, najmä marketingového...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pre manažérov

Autor(i): Eva Kalinová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Úlohy svojím obsahom tvoria základ pre postupné osvojovanie si metód riešenia a svojím usporiadaním tvoria logickú postupnosť a gradáciu. Slovné úlohy sú orientované na...Viac...

Nájsť podobné
Prehľad peňažných tokov

Autor(i): Anna Šlosárová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, v znení...Viac...

Nájsť podobné
Riadenie hodnoty podniku

Autor(i): Miroslav Jakubec, Peter Kardoš, Milan Kubica

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Riadenie hodnoty podniku – zbierka príkladov je jednou z mála odborných publikácií zaoberajúcich sa problematikou ohodnocovania majetku podniku v rovine praktických príkladov a názorných...Viac...

Nájsť podobné
Finančno-ekonomická analýza podniku

Autor(i): Karol Zalai

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň...Viac...

Nájsť podobné
Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí

Autor(i): Dale Carnegie

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Dale Carnegie ponúka vo svojich knihách, ktoré sa stali svetovými bestsellermi, praktické návody, ktoré môžete začať používať hneď zajtra. Táto knižka hovorí o veľkom tajomstve správneho prístupu k ľuďom, ako urobiť dobrý dojem, viesť dialóg...Viac...

Nájsť podobné
Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu

Autor(i): David Meerman Scott

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu nadväzujú na predošlý Scottov bestseller Nové pravidlá marketingu a PR. Uznávaný odborník na príkladoch ukazuje, ako aktívny predaj, zapájanie zákazníka v reálnom čase, zber dát, vhodný...Viac...

Nájsť podobné
Podnikanie v cestovnom ruchu

Autor(i): Jana Kučerová, Ľudmila Šmardová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Ide o prvú publikáciu na slovenskom knižnom trhu zameranú na problematiku podnikania v cestovnom ruchu. Jej cieľom je sprostredkovať súčasným a budúcim podnikateľom v...Viac...

Nájsť podobné
Psychológia pre manažérov

Autor(i): Miroslava Szarková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Cieľom monografie je predovšetkým sprístupniť vedecké poznatky a informácie z oblasti viacerých aplikovaných vedeckých disciplín psychologických vied, hlavne psychológie...Viac...

Nájsť podobné
Ako sa zbaviť starostí a začať žiť

Autor(i): Dale Carnegie

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Starosti vyciciavajú z človeka energiu a nedovoľujú mu premýšľať. Môžeme urobiť niečo, aby sme sa ich zbavili? Dale Carnegie v tejto knihe dokazuje, že je to možné. Ponúka overené techniky, ktoré už miliónom ľudí na celom svete pomohli zmeniť ich živViac...

Nájsť podobné
Hutníctvo železa a ocele

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Budúcnosť výroby surového železa je podmienená neustálym intenzifikovaním vysokopecného procesu, čo súvisí so znižovaním mernej spotreby koksu, zvyšovaním kvality produkcie a minimalizáciou ekologicky škodlivého pôsobenia na životné...Viac...

Nájsť podobné
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

Autor(i): Anna Böhmerová, Mária Stanislavová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zámerom tvorcov príručky je na základe praktických skúseností z priebehu výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať odporúčania pre tvorbu...Viac...

Nájsť podobné
PMPP 4-5/2016

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Uzatvorenie roka 2015 v mzdovej učtárni (2. časť), Mzdové veličiny a základné pravidlá pri ich aplikovaní v praxi od 1. 1. 2016, Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia od 1. januára 2016, Odpočítateľná položka po novelizácii + TEST, Kedy je možné...Viac...

Nájsť podobné
Aplikovaný marketing

Autor(i): Milan Oreský a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zámerom vysokoškolskej učebnice je predložiť aktuálne a autentické poznatky aplikovaného marketingu z vybraných oblastí, ktoré predstavujú teoretické výstupy vedeckej...Viac...

Nájsť podobné
Riadenie výroby

Autor(i): Jozef Kováč, Peter Trebuňa

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia je určená pre poslucháčov vybraných odborov štúdia Strojníckej fakulty TU v Košiciach v bakalárskom štúdiu, pričom je vhodná i ako učebná pomôcka pre študentov doktorandského štúdia a širokú odbornú verejnosť zaoberajúcou sa problematikou.Viac...

Nájsť podobné
Podnikové financie

Autor(i): Elena Fetisovová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zbierka príkladov nadväzujúca na vysokoškolskú učebnicu K. Vlachynský a kol.: Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické...Viac...

Nájsť podobné
Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016

Autor(i): Jozef Tekeli

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia „Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016“ sa vyčerpávajúcim spôsobom zaoberá aktuálnymi otázkami odmeňovania starostu obce, poslancov obecného...Viac...

Nájsť podobné
Najväčší obchodník na svete II. časť

Autor(i): Og Mandino

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V rukách držíte takmer neuskutočniteľný sen, ktorý sa nakoniec stal skutočnosťou... pokračovanie podnetnej klasiky, ktorá za uplynulé dve desaťročia ovplyvnila viac životov, než ktorékoľvek iné motivačné dielo na svete. Vyše deväť miliónov ľudí stáleViac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 3-4/2016

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zmeny v mzdovej učtárni po novele, Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, Daňové priznanie SZČO, Poistenie v nezamestnanosti, Podiely na zisku...Viac...

Nájsť podobné
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2016

Autor(i): Dušan Dobšovič

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Obľúbená príručka v praktickom vreckovom formáte prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva...Viac...

Nájsť podobné
Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve

Autor(i): Marta Thurzová, Ladislav Dudor, Juraj Mezei

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia „Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve“ objasňuje právny režim, ktorým sa riadia pracovnoprávne vzťahy rôznych kategórií zamestnancov a funkcionárov územnej...Viac...

Nájsť podobné
Finančná analýza podniku

Autor(i): Miroslava Rajčániová, Peter Király, Rastislav Kotulič

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Finančná analýza predstavuje významnú súčasť podnikového riadenia. Zaujíma kľúčové postavenie pri hodnotení súčasného a predvídaní budúceho vývoja, a to nielen...Viac...

Nájsť podobné
Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2016

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2015, Nezdaniteľné časti základu dane platné pre rok 2016, K novele...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 2/2016

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o službách zamestnanosti - zmeny, Daňové priznanie študentov a dôchodcov, Ročná uzávierka v mzdovej učtárni, Daňová kalkulačka v roku 2015 a 2016, Zákaz detskej práce, Zdaňovanie autorských honorárov,....Viac...

Nájsť podobné
Podnikanie a podnikateľské myslenie II.

Autor(i): Jozef Papula a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V publikácii venujú autori hlavnú pozornosť podpore strategického myslenia podnikateľov, myslenia na budúcnosť, myslenia s predstihom a myslenia na vytváranie pozícií, ktoré môžu priviesť podniky k úspechu v budúcnosti. Pri spracovaní publikácie...Viac...

Nájsť podobné
Manažment

Autor(i): Mikuláš Sedlák, Caroline Lišková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Učebnica svojou koncepciou, obsahom a spôsobom spracovania prináša podrobne spracované súhrnné informácie z oblasti manažmentu. Kniha je výsledkom dlhodobej vedeckovýskumnej práce, ktorá sa postupne obohacovala o nové poznatky z tejto...Viac...

Nájsť podobné
Dane a Účtovníctvo 1/2016

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Novinky v zdaňovaní príjmov od 1. 1. 2016 – 1. časť, Povinnosti zamestnávateľov po ukončení roka 2015...Viac...

Nájsť podobné
Retailový produkčný proces v komerčnom bankovníctve a jeho hodnotenie

Autor(i): Emília Zimková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Monografia rozvíja vedecké poznatky v oblasti teórie produkčného procesu finančných inštitúcií a otvára nové pohľady na skúmanú problematiku. Je výsledkom výskumu, ktorého hlavným cieľom bolo navrhnúť a spracovať alternatívne možnosti hodnotenia...Viac...

Nájsť podobné
Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2015

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová asignácia za rok 2015; Zmeny pri výkone zrážok zo mzdy od 1. 1. 2016; Mzda a náhrada mzdy za sviatok...Viac...

Nájsť podobné
PMPP 2-3/2016

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Uzatvorenie roka v mzdovej učtárni - I. časť; Minimálna mzda v roku 2016; Pracovnoprávne vzťahy a účasť zástupcov...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov