alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Manažment

Autor(i): Miroslav Majtán a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na.Viac...

Nájsť podobné
Prekonaj svoj limit!

Autor(i): Michal Kyselica

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V knihe sa dozviete: Ako prekonať limitujúce presvedčenia, kvôli ktorým žije väčšina ľudí životy iných a začať konečne žiť život podľa svojich predstáv vďaka online biznisu. Michal precestoval celý svet, aby sa stretol s tými najúspešnejšími ľuďmi nViac...

Nájsť podobné
Podnikové hospodárstvo

Autor(i): Helena Majdúchová a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Druhé, upravené vydanie. Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika...Viac...

Nájsť podobné
Support

Autor(i): Michal Truban

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Príbeh a návody pre vybudovanie výnimočnej firmy a dosiahnutie úspechu, aj keď robíte jednu chybu za druhou... Vždy som veľmi rád zdieľal svoje skúsenosti a mudroval. Či už prostredníctvom blogov, prednášok alebo priamo mentorovaním...Viac...

Nájsť podobné
Tak to u nás nerobíme

Autor(i): John Kotter, Holger Rathgeber

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Desať rokov po úspešnej knihe Náš ľadovec sa roztápa, v ktorej John Kotter a Holger Rathgeber na príbehu tučniakov vysvetlili, ako viesť ľudí v časoch turbulentných zmien, prichádzajú autori s novým a rovnako zaujímavým príbehom o tom, ako zmeniť.Viac...

Nájsť podobné
Poradca 1-2/2017

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodný zákonník - zákon s komentárom, Obchodné spoločnosti, Imanie, Podnikanie...Viac...

Nájsť podobné
Manažérstvo kvality

Autor(i): Alexander Mateides a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Táto publikácia je cennou pomôckou pre manažérov zaoberajúcich sa predmetnou problematikou, študentov vysokých škôl v rámci štúdia manažérstva kvality, ako aj pre všetkých záujemcov o oblasť kvality...Viac...

Nájsť podobné
Autorský zákon

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Autorský zákon č. 185/2015 s komentárom...Viac...

Nájsť podobné
Marketing služieb

Autor(i): Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičová, Miroslava Kostková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Autori nemali za cieľ venovať sa do detailov základným poučkám marketingu. Spoliehajú na to, že čitateľ, ktorý siahne po tejto knihe, už poznatky o základoch marketingu má a že jeho cieľom bude získať hlbšie vedomosti špecificky o marketingu služieb.Viac...

Nájsť podobné
Manažérske metódy v rozhodovacích procesoch

Autor(i): Romana Hricová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Vplyvom rozvoja nových technológií, novej štruktúry trhu a trhovej ekonomiky a tiež intenzívne sa meniace stratégie konkurenčného boja sa celé trhové prostredie výrazne...Viac...

Nájsť podobné
Dovolenka

Autor(i): Iveta Matlovičová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Hoci je právo na dovolenku v podmienkach Slovenskej republiky garantované Ústavou Slovenskej republiky, v praxi vyvoláva inštitút dovolenky mnoho nejasností na strane zamestnávateľov, ako aj...Viac...

Nájsť podobné
Nová príručka autorského práva

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V súčasnom období rastie počet súdnych a mimosúdnych sporov týkajúcich sa oblasti autorských a obdobných práv (autorský zákon, tlačový zákon, audiovizuálny zákon, zákony o slobodnom prístupe k informáciám, o umeleckých fondoch, o povinných...Viac...

Nájsť podobné
Analýza vzdelávacích potrieb podnikových manažérov

Autor(i): Andrea Bontová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Vedecká monografia rieši interdisciplinárnu tematiku vzdelávania a učenia sa podnikových manažérov s dôrazom na andragogický vedecko-výskumný rozmer rozvoja jednotlivcov, pracovných tímov a (učiacich sa) organizácií. Mapuje možnosti...Viac...

Nájsť podobné
Marketing vzťahov v miestnej samospráve

Autor(i): Katarína Vitálišová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Vedecká monografia Marketing vzťahov v miestnej samospráve sa venuje vymedzeniu marketingu vzťahov ako súčasti koncepcie public governance vo verejnom sektore na lokálnej úrovni. Predstavuje model marketingu vzťahov so zainteresovanými...Viac...

Nájsť podobné
Medzinárodné strategické rozhodovanie podniku

Autor(i): Jana Sršňová a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Internacionalizácia podniku. Teoretické základy. Faktory, motívy a ciele Rozhodovanie pre alebo proti internacionalizácii podniku – analýzy východiskovej situácie...Viac...

Nájsť podobné
Finančné plánovanie podniku

Autor(i): Jozef Kráľovič

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Cieľavedomá práca je dôležitou podmienkou existencie a prosperity podnikateľských subjektov. Užitočným pomocným prostriedkom na to je vypracovanie podnikového plánu a jeho...Viac...

Nájsť podobné
Informačný systém marketingu

Autor(i): Miroslav Mariaš

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V ktorejkoľvek oblasti hospodárstva v súčasnosti platí, že hlavnou podmienkou úspešnej činnosti, výkonnosti a bohatstva sú informácie a vedomosti. Európska únia vo svojich...Viac...

Nájsť podobné
Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov

Autor(i): Rudolf Sivák

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Problematika kapitálovej štruktúry a majetkovo finančnej stability podnikateľských subjektov je nielen jednou zo základných, ale zároveň aj jednou z najdôležitejších úloh finančného...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Autor(i): Zdenko Krajčír, Jana Mlsnová, Žaneta Surmajová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Keďže školský zákon je účinný len od roku 2008, možno ho zaradiť medzi novšie zákony. Má 163 paragrafov a široký záber, ktorým pokrýva všetky oblasti výchovy a vzdelávania...Viac...

Nájsť podobné
Ľudské zdroje I

Autor(i): Gabriela Kalinová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Skriptá STU v Bratislave.Viac...

Nájsť podobné
Riadenie technologických a výrobných procesov ako systémov s rozlozenými parametrami

Autor(i): Gabriel Hulkó

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Skriptá STU v Bratislave...Viac...

Nájsť podobné
Zriaďovateľ školy

Autor(i): Ingrid Konečná Veverková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia „Zriaďovateľ školy a školského zariadenia – práva, povinnosti, kompetencie“ doplňuje a kompletizuje už vydané príručky, ktoré sa všeobecne venovali problematike...Viac...

Nájsť podobné
Kvalita a spokojnosť zákazníka v cestovnom ruchu

Autor(i): Marian Gúčik, Tomáš Gajdošík, Zuzana Lencsésová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Cieľom publikácie je prezentovať základné poznatky o kvalite v cestovnom ruchu, metódach jej merania a zisťovania spokojnosti zákazníkov s kvalitou a budovaním vzťahov s nimi v záujme...Viac...

Nájsť podobné
Teória masmediálnej (dis)komunikácie

Autor(i): Ivan Stadtrucker

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Vďaka bohatým praktickým i teoretickým skúsenostiam nám tento raz autor predkladá prácu s nanajvýš aktuálnou problematikou. Okrem postov, ktoré v oblasti médií zastával, sa opiera aj o vlastný dlhoročný...Viac...

Nájsť podobné
Práca, mzdy a odmeňovanie 4,5/2016

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, Peňažný denník - hlavná účtovná kniha...Viac...

Nájsť podobné
Daňový špeciál 3/2016

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Odpočet výdavkov na výskum a vývoj, Odpisovanie dlhodobého majetku a vplyv na výsledok hospodárenia, Zmeny v zahrnovaní príslušenstva...Viac...

Nájsť podobné
Marketing v poisťovníctve e-marketing

Autor(i): Jozef Adamko

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V knihe sa môžeme dozvedieť o súčasnom stave marketingu doma a v zahraničí s poukázaním na určité špecifká marketingu v poisťovníctve. Popísané sú nové trendy elektronického marketingu ako podporné faktory predaja poistných produktov s uvedenými...Viac...

Nájsť podobné
Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry

Autor(i): Mária Tajtáková, Jana Nová, Ladislav Bedřich

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia sa odborným spôsobom zaoberá možnosťami uplatnenia marketingovej filozofie v oblasti neziskového sektora, športu a kultúry. Jej cieľom je poukázať na tie marketingové...Viac...

Nájsť podobné
Ako funguje Google

Autor(i): Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Predseda predstavenstva a bývalý výkonný riaditeľ Googlu Eric Schmidt, rovnako ako bývalý senior viceprezident Jonathan Rosenberg prišli do Googlu pred viac ako desiatimi rokmi ako skúsení manažéri. Už vtedy bola firma známa tým...Viac...

Nájsť podobné
PMPP 9-10/2016

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ústredie Sociálnej poisťovne informuje, V Zbierke zákonov vyšlo, Májové povinnosti voči zdravotnej poisťovni, Cezhraničná spolupráca pri...Viac...

Nájsť podobné
Teoretické a praktické otázky prístupu verejného marketingu k verejnej politike

Autor(i): Ján Králik, Dušan Masár

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V tejto publikácií analyzujeme teoretické prístupy autorov z viacerých vedných odborov ako sú politológia, ekonómia a verejná správa k verejnej politike a marketingu. Každý z uvedených...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov