alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Účtovné súvzťažnosti 2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dlhodobý majetok, zákazková výroba, náklady, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, výnosy, zásoby, dlhodobé záväzky...Viac...

Nájsť podobné
Príručka mzdovej účtovníčky

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Pracovnoprávne minimum, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, odvodová úľava, nemocenské poistenie, odmeňovanie zamestnancov...Viac...

Nájsť podobné
Zákony SR 2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Platná legislatíva SR k 1. 1. 2015. Publikácia Zákony SR 2015 prináša aktuálne úplné znenia vybraných právnych predpisov k 1. januáru 2015 z oblastí: •daní a účtovníctva, •občianskeho a obchodného práva, •pracovného a sociálneho práva.Viac...

Nájsť podobné
1000 riešení 2-3/2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové priznanie FO a PO za rok 2014, otázky z praxe: automobil v podnikaní, ERP, Zákonník práce...Viac...

Nájsť podobné
Úplné znenia zákonov 2/2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje: Zákon o účtovníctve, postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve a podvojnom účtovníctve, opatrenia na...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 335/2014 Z.z. z 21. októbra 2014 o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Viac...

Nájsť podobné
Daňový poriadok

Autor(i): Soňa Kubincová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nakladatelstvo C. H. Beck prináša prvý „sivý“ komentár k Danovému poriadku z pera autorky doc. JUDr. Soni Kubincovej, PhD. spracovaný v rozsahu v akom doposial tento zákon na Slovensku nebol spracovaný. Tento jedinecný komentár ponúka nie len podrobnViac...

Nájsť podobné
Príklady zo sociálného poistenia

Autor(i): Mikuláš Krippel

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia na konkrétnych príkladoch vysvetľuje jasným a zrozumiteľným spôsobom náročnú matériu dávok zo systému sociálneho poistenia. Uvádza a vysvetľuje...Viac...

Nájsť podobné
Exekučný poriadok

Autor(i): Števček, Ficová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o rozhodcovskom konaní

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 244/2002 Z.z. z 3. apríla 2002 o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z.z, zákona č. 71/2009 Z.z. a zákona č. 336/2014 z.z.Viac...

Nájsť podobné
Medzinárodné vzťahy

Autor(i): Jaroslav Straka a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia od renomovaných autorov, ktorí sa problematikou medzinárodných vzťahov zaoberajú nielen z profesionálneho záujmu. Je napísaná...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 289/2008 Z.z. z 18. júna 2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskoršíViac...

Nájsť podobné
Daňové priznania za rok 2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové priznanie za rok 2014 pre fyzické osoby, právnické osoby, ročné zúčtovane, vyplnené tlačivá...Viac...

Nájsť podobné
Odvody poistného od 1.1.2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Odvody poistného pre SZČO, zamestnancov, zamestnávateľov, konateľov, dôchodcov, študentov,.... od 1.1.2015Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2015/V

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Školský zákon, samosprávne kraje, rozpočtové pravidlá, zákon o štátnej službe, verejný záujem, financovanie škôl...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo 1/2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Úprava základu dane z príjmov, Účtovníctvo a záver účtovného obdobia, Daňová povinnosť z pohľadu DPH...Viac...

Nájsť podobné
1000 riešení 1/2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov - novela, Obchodný zákonník...Viac...

Nájsť podobné
Daňové účtovníctvo 2014

Autor(i): Marián Kočner

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obsahová a metodická stránka učebnice vytvára požadovaný priestor pre získanie základných vedomostí, ktoré si študenti budú prehlbovať a rozširovať po absolvovaní predmetov "Základy účtovníctva" a "Účtovníctvo podnikateľov". Predkladaná učebnica je..Viac...

Nájsť podobné
Financovanie politických strán v SR

Autor(i): Grigorij Mesežnikov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Inštitút pre verejné otázky pripravil unikátnu publikáciu o financovaní politických strán na Slovensku. Autor, prezident IVO Grigorij Mesežnikov, sa vo svojej štúdii zaoberá problematikou straníckych financií v širších súvislostiach spoločensko...Viac...

Nájsť podobné
Politický systém a náboženská sloboda podľa islamského náboženstva

Autor(i): Abdulwahab Al-Sbenaty

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia odpovedá na vybrané a najčastejšie otázky, ktoré autorovi kládli návštevníci jeho internetových stránok alebo účastníci prednášok a stretnutí, na ktorých autor prednášal. Publikácia je o to zaujímavejšia, že vychádza...Viac...

Nájsť podobné
Kapitál v 21. storočí

Autor(i): Thomas Piketty

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Rozsiahle dielo francúzskeho profesora ekonómie kritizuje prehlbujúcu sa majetkovú nerovnosť vo svete a vidí v nej jedno z najväčších nebezpečenstiev súčasného systému. Autor, ktorý sa venoval zhromažďovaniu údajov a ich vyhodnocovaniu...Viac...

Nájsť podobné
Vzory zmlúv, žalôb a podaní podľa zákonníka práce + CD

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vzory zmlúv, žalôb a podaní podľa Zákonníka práce - 85 zmlúv + CD (85 zmlúv)...Viac...

Nájsť podobné
Zahraničné investície šláger súčasnosti

Autor(i): Ladislav Balko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Slovenská krajina je poznačená - verme, že v dobrom - novými výrobnými halami, ku ktorým vedú nové cesty, skrášlené mestá a dediny, oživené turistické centrá, čoraz menej zamračených ľudí. Dôsledok procesu, nazvaného preteky za zahraničnými investíciViac...

Nájsť podobné
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Autor(i): Ján Dankovčik, Alexandra Rajničová Knapíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ďalšou publikáciou z edície našich komentárov je Komentár k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Cieľom komentára je vyčerpávajúcim spôsobom poskytnúť podrobnú analýzu ustanovení zákona...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o sociálnom fonde

Autor(i): Miluška Horváthová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Problematika tvorby a čerpania sociálneho fondu je najmä v súčasnom období veľmi aktuálna, čo inšpirovalo autorku k spracovaniu publikácie „Zákon o sociálnom fonde – komentár“. Účelom tohto komentára je prispieť k správnej aplikácii zákona...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam

Autor(i): Róbert Jakubáč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Po publikáciách „Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva“, „Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva“ a „Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ prichádza vydavateľstvo...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám

Autor(i): Ivan Rumana, Ina Šingliarová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí...Viac...

Nájsť podobné
Trh a jeho deformácie štátom

Autor(i): Jozef Horeháj

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia vychádza zo základných charakteristík rakúskej školy. Autor v nej vymedzuje jednak rozhodujúce prvky trhového systému a podstatu jeho fungovania, a jednak poukazuje na to, ako štátne intervencie deformujú...Viac...

Nájsť podobné
Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku

Autor(i): Peter Strapáč, Marián Ďurana

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná publikácia má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku znaleckej činnosti zameranú nielen na predpisy priamo súvisiace so znaleckou činnosťou, ale aj na procesné a hmotnoprávne ustanovenia vzťahujúce sa na výkon znaleckej činnosti...Viac...

Nájsť podobné
Správne právo hmotné

Autor(i): Peter Škultéty, Rastislav Kaššák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Správne právo je jedným zo samostatných právnych odvetví právneho poriadku Slovenskej republiky. Ústredným a kardinálnym pojmom tohto právneho odvetvia je pojem...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení.Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania

Autor(i): Marek Griga, Juraj Tkáč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov