alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím - Aktuálny vývoj

Autor(i): Kvetoslava Repková, Lýdia Brichtová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

"... Odborná monografia veľmi dobre zapĺňa priestor daný reformami sociálnej ochrany na Slovensku a ich vyjadrením v legislatíve, konkrétne v oblasti starostlivosti o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím"...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo 3/2009

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Základ dane z príjmov: - Zisťovanie, úprava, FO, PO; - Čiastkové základy dane; - Odpočítateľné položky; - Výsledok hospodárenia PO; - Osobitná úprava základu dane; ...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 3/2009

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

* Zamestnanecká prémia - novela od 1.1.2009; * Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti - zmeny v roku 2008 a 2009; * Evidovaný nezamestnaný a práca na dohodu; * Povinnosť mlčanlivosti po skončení pracovného pomeru; ...Viac...

Nájsť podobné
Dobré mravy v slovenskom súkromnom práve

Autor(i): Vlasta Čečotová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autorka diela - renomovaná odborníčka na občianske právo hmotné a rodinné právo, v súčasnosti pracuje na Právnickej fakulte UK v Bratislave a zároveň vykonáva advokátsku prax...Viac...

Nájsť podobné
Malý slovník daňového práva

Autor(i): Alena Pauličková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Do rúk čitateľskej verejnosti sa dostáva slovník, ktorého poslaním je lepšie pomôcť pochopiť daňovú problematiku. Ide o stručný slovník zameraný na výklad základných pojmov daňového práva...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 1/2009

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

* Mzda zamestnanca za december v EUR; * Právne úkony v pracovnom práve; * Šikanovanie na pracovisku; * Stravovanie zamestnancov; * Dávky v hmotnej núdzi - podľa zákona o dani z príjmu; ...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo 1/2009

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Účtovná závierka v PÚ a JÚ za rok 2008: - právna úprava, inventarizácia majetku; - účtovné prípady, výsledok hospodárenia; - účtovné prípady, výsledok hospodárenia; - účtovná zavierka a euro; ...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 4-5/2009

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

* Správne poplatky; * Zákon o cenách; * Ochrana spotrebiteľa - zákony s komentárom; * Zákon o DPH - zmeny od 1.1.2009 * Motorové vozidlo a zamestnávateľ; ...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca so staršími ľuďmi

Autor(i): Martina Hrozenská a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obsah: Fenomén starnutia a staroby optikou prírodných a sociálnych vied; Fenomén kvality života v sociálnej práci; Špecifiká sociálnej práce s osobami vyššieho veku;...Viac...

Nájsť podobné
Pramene práva na území Slovenska I.

Autor(i): Miriam Laclavíková , Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate ide o prvý zväzok predpokladaného štvorzväzkového vydania prameňov k dejinám práva na našom území, ktoré bude zahŕňať v druhom zväzku obdobie od roku 1790 do roku Viac...

Nájsť podobné
Sociálne programovanie a projektovanie (nielen) v sociálnej oblasti

Autor(i): Kvetoslava Repková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto publikácia vznikla ako voľné pokračovanie pôvodnej publikácie autorky "Projektovanie v sociálnej práci - stratégie, koncepčné východiská i praktické otázky" (2000, Epos Bratisalva, ISBN 80-8057-310-7)...Viac...

Nájsť podobné
Nové zdravotné poistenie v praxi

Autor(i): Jozef Mihál

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

1. januára 2005 nadobudol účinnosť nový zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení zákona č. 718/2007 Z.z., ktorým sa ruší do konca roka 2004 platný zákon č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom pistení...Viac...

Nájsť podobné
Na dohľad či v nedohľadne?

Autor(i): Brigita Schmögnerová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha rozhovorov, prednášok a štúdií Brigity Schmögnerovej prevažne z rokov 2002 - 2007. Autorkinou ambíciou je provokovať na diskusiu o otázkach, ako hospodárske a sociálne reformy druhej vlády Mikuláša Dzurindu...Viac...

Nájsť podobné
Spoločný slovník obstarávania

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) predstavuje jediný klasifikačný systém uplatniteľný na verejné obstarávanie v členských krajinách Európskej únie, ktorý štandardizuje odkazy používané verejnými obstarávateľmi pri opise predmetu zmlúv...Viac...

Nájsť podobné
Modernizovaný colný kódex

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa aj na nás vzťahuje jednotný colný režim spoločenstva. Medzi jednotlivými členskými štátmi neexistujú akékoľvek colné bariéry a voči tretím štátom Európska únia vystupuje ako celok s jednotnými colnými sadzbamiViac...

Nájsť podobné
Úvod do mikroekonómie

Autor(i): Alfred Stiassny

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

OBSAH: 1. Predpoklady; 3. Teória spotrebiteľa; 4. Rozhodovanie za neistoty; 5. Teória firmy; 6. Dokonalá konkurencia;...Viac...

Nájsť podobné
Veda o štáte

Autor(i): Marián Olejár

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V knihe je uvedená paradigma vedy ako celku, ako systém P,S,V,t aj v schematickej podobe. Veda o štáte je tu predkladaná ako komplexná vedecká disciplína, resp. konglomerát vied v ktorom sú participujúce vedecké disciplíny...Viac...

Nájsť podobné
Megatrendy a finančné trhy v 21. storočí

Autor(i): Iveta Pauhofová, Rudolf Sivák, Peter Staněk

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia skúma nové paradigmy svetovej ekonomiky z aspektov nových centier a upozorňuje na nové chápanie otázky solidarity, na príčiny príjmovej nerovnosti, ktorá už nie je otázkou rozvojového sveta, ale má celosvetovú dimenziu...Viac...

Nájsť podobné
Právna úprava označovania výrobkov

Autor(i): Peter Muríň

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autor pripravil publikáciu, v ktorej analyzuje tieto nedostatky a navrhuje konkrétne riešenia vo vzťahu k našej ústave i k právu Európskych spoločenstiev...Viac...

Nájsť podobné
Medzi nami a Maďarmi

Autor(i): Vlado Clementis

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Tento výrazne a otvorene protimaďarský spis prináša rôzne informácie a historické skutočnosti, ale aj autorove osobné interpretácie a postoje...Viac...

Nájsť podobné
Práva pacientov

Autor(i): Mária Nemčeková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vznik publikácie bol motivovaný snahou poskytnúť odbornej i laickej verejnosti syntetický, celostný pohľad na problematiku závažne chorého človeka a jeho potreby. Jej autori pôsobili v Pracovnej skupine pre práva pacientov, ktorá pracovala od roku 19Viac...

Nájsť podobné
Sociálna starostlivosť

Autor(i): Helena Draganová a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebnica podáva ucelený pohľad na ľudské bytie z pohľadu sociálnej starostlivosti. V desiatich kapitolách približuje teoretickú a aplikovanú sociálnu prácu. Definuje človeka, občana, člena spoločnosti, typy noriem, podľa ktorých sa riadia jedinci...Viac...

Nájsť podobné
Občiansky súdny poriadok I, II (komplet)

Autor(i): Jaroslav Krajčo a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Občiansky súdny poriadok sa skladá z dvoch dielov. Prvý diel – Komentár – obsahuje dôvodové správy, vysvetlivky k jednotlivým paragrafom a judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky...Viac...

Nájsť podobné
Nový Zákon o zavedení meny euro

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nový Zákon o zavedení meny euro s dôvodovou správou v úplnom znení...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z pracovného práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov

Autor(i): Robert Vlček

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Z obsahu: Výberový pohovor; Uzatvorenie pracovného pomeru; Vzory pracovnoprávnych podaní;...Viac...

Nájsť podobné
Základy ekonomiky podniku

Autor(i): Dana Martinovičová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Podniková ekonomika je teoretickou i praktickou disciplínou. Podnikatelům, ekonomům i manažerům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností tak, aby obstál v náročném tržním prostředí...Viac...

Nájsť podobné
Právní rádce pro pracovníky ve zdravotnictví a klienty zdravotních pojišťoven

Autor(i): Michaela Povolná

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Předkládaná publikace je určena primárně pro poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické pracovníky, kteří se ve své každodenní praxi setkávají s otázkami zdravotnického práva; pomoc s orientací v relevantních právních...Viac...

Nájsť podobné
Repetitórium civilného procesného práva

Autor(i): Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok...Viac...

Nájsť podobné
Správne právo procesné

Autor(i): Soňa Košičiarová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu najdôležitejších procesných postupov vo verejnej správe...Viac...

Nájsť podobné
Trestné právo procesné II

Autor(i): Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice...Viac...

Nájsť podobné
Praktikum z trestného práva hmotného

Autor(i): Jozef Záhora

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov