alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Spodná vlna

Autor(i): Charlene Li, Josh Bernoff

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Prostredie, v ktorom žijeme, čoraz viac ovplyvňujú sociálne médiá. Internetové stránky ako YouTube, Twitter či Facebook vložili do rúk jednotlivcov aj komunít nebývalú mienkotvornú moc...Viac...

Nájsť podobné
Moderná biznis etiketa pre manažérov

Autor(i): Tomáš Borec

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Ak sa knižka rýchle vypredá, môže to mať dve príčiny: vytlačilo sa jej málo, alebo čitatelia ju považujú za užitočnú. Druhé vydanie, na želanie čitateľov rozšírené o dve kapitoly, sa pridržiava pôvodného zámeru.Viac...

Nájsť podobné
Podnikové hospodárstvo

Autor(i): Mikuláš Sedlák a kol.

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kolektív skúsených autorov pod vedením prof. Ing. M. Sedláka, CSc., pripravil novú vysokoškolskú učebnicu, v ktorej sa čitateľ oboznámi s charakteristikou podniku, jeho cieľmi a životným cyklom, s členením podnikov podľa ich úlohy v hospodárstve...Viac...

Nájsť podobné
Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami

Autor(i): Adriana Horníková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia prináša teoretické poznatky z oblasti navrhovania experimentov. Od najjednoduchších návrhov s jedným faktorom, či už pevným alebo náhodným, vysvetľuje základné princípy vytvárania návrhov experimentov s faktormi...Viac...

Nájsť podobné
Vzdelávanie vo verejnej správe a vo verejnom sektore

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

40. výročie vzniku Inštitútu pre verejnú správu sa stalo nielen dôvodom na rekapituláciu jeho histórie, ale aj podnetom na zamyslenie sa nad niektorými širšími súvislosťami jeho dlhoročného pôsobenia...Viac...

Nájsť podobné
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický obchodný slovník

Autor(i): Jozef Magula

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Slovník je zameraný na techniku obchodných a politických rokovaní, obchodné dohody, marketing a management podniku, platobné dohody... Druhé, aktualizované vydanie.Viac...

Nájsť podobné
Firmy, ktoré víťazia

Autor(i): Hallam Movius

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Proces vyjednávania môže vašu spoločnosť posunúť ďalej, ale ju aj ohroziť. Spoločnosti, ktoré dokážu získať kľúčového klienta a uzatvárať výhodné zmluvy bez toho, ...Viac...

Nájsť podobné
Žurnalisti

Autor(i): Pavol Dinka

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha predostiera na konkrétnych príkladoch prešľapy médií. Autor rozdelil publikáciu na päť častí: Mediálne štvanice, Mediálne manipulácie, Rozsudky a sankcie, Publicistika, Štúdie. V prvej analyzuje nebezpečnosť a neférovosť mediálnych štvaníc...Viac...

Nájsť podobné
Marketing

Autor(i): Jaroslav Kita a kolektív

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Cieľom učebnice je štúdium marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na zložité a neisté situácie a byť nástrojom konkurencieschopnosti podniku...Viac...

Nájsť podobné
Manažment, marketing a lieky

Autor(i): Viliam Foltán a kol.

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

- Lieky a ich potenciál na trhu; - Hospodárska politika; - Manažment a jeho možnosti; - Marketing a lieky; - Reklama a lieky; ...Viac...

Nájsť podobné
Úplné znenia 17/2010

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zákon o službách zamestnanosti; Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciViac...

Nájsť podobné
Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora Európskeho spoločenstva

Autor(i): Helena Barancová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Už od kladenia základov trhového hospodárstva je proces reštrukturalizácie podnikov nevyhnutnou súčasťou ekonomického napredovania krajiny. Na druhej strane tento proces pôsobí na existujúce štruktúry ...Viac...

Nájsť podobné
Pocit naliehavosti

Autor(i): John P. Kotter

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Väčšina iniciatív zameraných na zavádzanie zmien v rámci organizácií prináša len mierne pozitívne výsledky (v tom lepšom prípade), alebo dokonca dramaticky zlyhá (v tom horšom)...Viac...

Nájsť podobné
Chaotika

Autor(i): Philip Kotler, John A. Caslione

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Ekonomika za posledné roky vstúpila do éry čoraz častejších a intenzívnejších turbulencií. Vo svete vzájomne prepojenom globalizáciou a modernými technológiami sa znásobujú riziká, ale aj príležitosti...Viac...

Nájsť podobné
Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím

Autor(i): Peter Kerecman

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia je určená predovšetkým novinárom, môže ale rovnako dobre poslúžiť právnikom, najmä tým, ktorí sa doposiaľ tejto oblasti práva hlbšie nevenovali...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 12/2009

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Mzdová účtovníčka - povinnosti za r.2009, Zamestnávateľom sú poskytované príspevky (1.), Absencia v práci a jej dôsledky, Diskriminácia na pracovisku, Sťažený výkon práce, mzdová kompenzácia,...Viac...

Nájsť podobné
Manažment

Autor(i): Mikuláš Sedlák

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V štvrtom, prepracovanom a doplnenom vydaní tejto mimoriadne úspešnej publikácie sa autor v rámci niekoľkých problémových okruhov zaoberá podstatou, významom a systémami manažmentu vo vyspelých krajinách, poukazuje na ich prínos i niektoré problémy..Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo, odvody 10/2009

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Nové možnosti odpustenia penále sociálnou poisťovňou - Vzdelávanie a rekvalifikácia zamestnancov - Pohyb tovaru v rámci EÚ - Zamestnanecká prémia za rok 2009 - Príspevok na podporu zamestnanosti...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 11/2009

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

- Vysporiadanie z ročného zúčtovania ZP k 31. 10. 2009 - Rodičovský príspevok od 1. 9. 2009 - Sociálny podnik - Pracovná pohotovosť - Odmena pri odchode do starobného dôchodku...Viac...

Nájsť podobné
Manažéri na cudzom parkete

Autor(i): Tomáš Borec

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Ako prekonávať nástrahy interkultúrnej komunikácie - kniha poskytuje návody na úspešnú komunikáciu s partnermi z iných obchodných kultúr a dodržiavanie pravidiel zdvorilého správania v rôznych krajinách sveta...Viac...

Nájsť podobné
Fenomén bulvár na Slovensku

Autor(i): Marcel Lincényi, Miroslav Kohuťár

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha skúma hranice bulváru na Slovensku, ich prekročenie z etických princípov...Viac...

Nájsť podobné
Podnikové financie - učebnica

Autor(i): Karol Vlachynský a kol.

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia siedmich vysokoškolských učiteľov s dlhodobými praktickými aj pedagogickými skúsenosťami zahŕňa základné témy disciplíny podnikové financie, ktorými sú všeobecné princípy finančného riadenia podniku, potreba kapitálu a jeho štruktúry, ...Viac...

Nájsť podobné
Ciele a meranie ekonomiky firmy

Autor(i): Jozef Chajdiak

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

"Predkladaná publikácia obsahuje opis, ako sa merajú jednotlivé aspekty ekonomického procesu systémom absolútnych ukazovateľov a ktoré ciele vybrané ukazovatele vyjadrujú"...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo, odvody 9/2009

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

* SZČO a zamestnávateľ - vplyv životného minima; * Registračný limit na DPH; * Spotreba PHL v daňových výdavkoch; * Manká a škody; * Vzdelávanie a rekvalifikácia zamestnancov;...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 6/2009

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu - Zvýšenie súm stravného a jeho vplyv na poskytovanie stravovania - Ochrana osobných údajov...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 2/2009

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti - Cestovné náhrady zamestnancov - Práva a povinnosti zamestnancov pri predaji firmy...Viac...

Nájsť podobné
Od kontroly cez ISO 9 000 k TQM

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Od kontroly cez ISO 9 000 k TQM.Viac...

Nájsť podobné
Manažment rizika podnikania

Autor(i): Dušan Čunderlík

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Manažment rizika podnikania.Viac...

Nájsť podobné
Ako poraziť recesiu

Autor(i): Nicholas Bate

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Praktické kroky, ktoré treba robiť, aby vaša firma prežila. Čo môže firmu posilniť alebo naopak ohroziť. Nevyhnutné úsporné opatrenia a rozhodnutia. Ako v zložitých časoch komunikovať so zamestnancami...Viac...

Nájsť podobné
Pracovný pomer a poistný systém

Autor(i): Helena Barancová a kol.

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha je určená zamestnancom pracujúcim v oblasti ľudských zdrojov, študentom právnických fakúlt a študentom fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo.Viac...

Nájsť podobné
Personálna práca v organizácii

Autor(i): Kvetoslava Repková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Personálna práca v organizácii...Viac...

Nájsť podobné
Manažovať a koučovať systemicky? Áno

Autor(i): Klára Giertlová

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Kniha profesionálnej koučky a koučujúcej systemickej manažérky vyšla ako prvá neprekladová publikácia o koučovaní na českom a slovenskom trhu (2004)...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov