alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Pápež František: Táto ekonomika zabíja

Autor(i): Andrea Tornielli, Giacomo Galeazzi

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Stačilo niekoľko viet, ktoré pápež povedal proti „ekonomike, ktorá zabíja“, aby ho označili za marxistu. Že autormi istých komentárov sú vydavatelia finančných denníkov alebo predstavitelia niektorých pravicových hnutí...Viac...

Nájsť podobné
Civilný sporový poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny polície v európskom kontexte

Autor(i): Eduard Kačík, Jozef Makar

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Najnovšia práca skúseného autora viacerých publikácií z oblasti dejín JUDr. Eduarda Kačíka, CSc. a študenta práva, histórie a filozofie Jozefa Makara sa zaoberá problematikou dejín polície na území desiatich vybraných krajín...Viac...

Nájsť podobné
Právnici práva zbavení II.

Autor(i): Jozef Sulaček

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Historicky a ľudsky cenné dielo Jozefa Sulačeka Právnici práva zbavení spĺňa cieľ: zachovať pamiatku židovských právnikov, ktorí v oblasti práva a právneho...Viac...

Nájsť podobné
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha obsahuje úplné znenie zákona Civilný sporový poriadok s podrobným komentárom, úplné znenie zákona Civilný mimosporový poriadok s podrobným...Viac...

Nájsť podobné
Trestný zákon

Autor(i): Jozef Čentéš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

3. aktualizované vydanie Veľkého komentára s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu s právnym stavom k 1. 7. 2016 Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti...Viac...

Nájsť podobné
Šaría pre nemoslimov

Autor(i): Bill Warner

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Islam je politický systém s vlastnou zbierkou zákonov, ktorá sa volá šaría. Šaría je založená na úplne iných princípoch ako náš právny systém. Mnohé z jej nariadení sa pritom týkajú aj nemoslimov. Čo znamená právo šaría pre našich občanov? Ako sa násViac...

Nájsť podobné
Sociálna práca v školstve

Autor(i): Zoja Koscurová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia ponúka ucelený prierez z oblasti implementácie odboru sociálnej práce do školského prostredia. Ako prvá vedecká monografia svojho druhu na slovenskom a českom knižnom trhu definuje, vymedzuje a charakterizuje teoretické a metodologické...Viac...

Nájsť podobné
DÚPP 11-12/2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňový bonus a štúdium v roku 2015 + test, Tvorba opravných položiek k pohľadávkam, Určenie obsahu dokumentácie...Viac...

Nájsť podobné
Daňovníctvo - daňová teória a politika I

Autor(i): Jana Kušnírová, Juraj Válek

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhé vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov...Viac...

Nájsť podobné
Daňovníctvo - daňová teória a politika I

Autor(i): Anna Schultzová a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V druhom vydaní učebnice poukazujeme na mieru uplatňovania a vzájomnej konkurencie najdôležitejších daňových princípov. Jej súčasťou je aj komplexný pohľad na daňovú politiku SR a EÚ, na určenie výšky a presunu daňového bremena...Viac...

Nájsť podobné
Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

Autor(i): Lucia Kašiarová, Miriam Majorová, Terézia Urbanová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach? Odpovede na túto otázku prináša publikácia s rovnomenným názvom, ktorá objasňuje jednotlivé kroky audítora a oblasti jeho záujmu pri získavaní audítorských dôkazov v procese auditu...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Autor(i): Peter Ikrényi, Juraj Tkáč, Martin Bako, Dominika Vokálová, Ivan Ikrényi

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je už vyše 14 rokov súčasťou nášho právneho poriadku a počas svojho „života“ prežil viaceré významné zmeny. Možno konštatovať, že predstavuje významný nástroj kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami...Viac...

Nájsť podobné
Nájomné vzťahy v súkromnom práve

Autor(i): Peter Strapáč, Marián Ďurana, Jana Muránska

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nájomná zmluva a zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí podľa Občianskeho zákonníka, zákon o krátkodobom nájme bytu, zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov – komentár...Viac...

Nájsť podobné
Pracovné právo v malíčku

Autor(i): Mária Pindrochová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Pracovné právo v malíčku je neoceniteľným nástrojom každého zamestnávateľa. Táto kniha je jedinečná tým, že je písaná výsostne z perspektívy majiteľa a konateľa firmy. Je detailným prierezom celej problematiky zamestnávania, ktorá je prehľadne...Viac...

Nájsť podobné
Spoveď ekonomického zabijaka

Autor(i): John Perkins

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

„Ekonomickí zabijaci,“ píše John Perkins, „sú vysoko platení profesionáli, ktorí podvodom oberajú krajiny po celom svete o bilióny dolárov. Medzi ich nástroje patria falošné finančné správy, zmanipulované voľby, špinavé peniaze, vydieranie, sex a...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

Autor(i): Peter Potasch, Janka Hašanová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhé, doplnené a prepracované, znenie komentára k správnemu poriadku posúva v určitých smeroch výklad tohoto, v praxi veľmi významného zákona, opäť...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o priestupkoch – komentár

Autor(i): Helena Spišiaková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Komentár poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s orientáciou aj na potreby miest a obcí. Autorka zúročila svoje dlhoročné skúsenosti s prejednávaním priestupkov a iných správnych...Viac...

Nájsť podobné
Finančné dejiny Európy

Autor(i): Zsolt Horbulák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Len máloktorá vec vie ľudí zaujať viac ako peniaze. Vychádzajúc z ekonomickej teórie ide o jediný statok, ktorý nedokáže nikdy u ľudí vyvolať pocit uspokojenia potreby. Akékoľvek množstvo peňazí totiž vlastníme, vždy by sme chceli mať ešte viac...Viac...

Nájsť podobné
Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa)

Autor(i): Fiačan, Kerecman, Baricová a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Historicky prvý komentár k Advokátskej tarife (vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z.) prináša podrobný výklad ustanovení tohto pomerne stručného, avšak o to významnejšieho právneho predpisu. Početný autorský kolektív, zložený z predstaviteľov advokátskej.Viac...

Nájsť podobné
Nový zákon o odpadoch

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Viac...

Nájsť podobné
Chronológia rímskych dejín

Autor(i): Pavol Valachovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Dejiny starovekého Ríma zahŕňajú od založenia mesta až do zániku Západorímskej ríše 13 storočí vývoja. Od malého mestského štátu sa rozvíjal...Viac...

Nájsť podobné
Ekonomické minimum starostu

Autor(i): Ingrid Konečná Veverková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia Ekonomické minimum starostu je praktickou a zrozumiteľnou príručkou pre starostov a volených funkcinárov územnej samosprávy, ktorá im pomôže správne aplikovať právne predpisy pri ekonomickom a personálnom riadení obce...Viac...

Nájsť podobné
Repetitórium občianskeho hmotného práva

Autor(i): Lenka Dufalová, Martin Križan, Veronika Skorková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivámi inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých...Viac...

Nájsť podobné
Ústava Slovenskej republiky

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky s právnym stavom k 1. marcu 2015, so zvýraznenými zmenami poslednej...Viac...

Nájsť podobné
Racionálna indikácia laboratórnych parametrov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Racionálna indikácia je citlivou témou, od ktorej každý očakáva niečo iné - poisťovne maximálnu úsporu, reťazce dúfajú , že ak im už nezlepší, tak aspoň...Viac...

Nájsť podobné
Skúšobné poriadky a chov poľovných psov do vrecka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia v praktickom vreckovom formáte obsahuje skúšobné poriadky pre skúšky stavačov, malých plemien, retrívrov, farbiarov, duričov a brlohárov (a súvisiace predpisy), ktoré vydala Slovenská poľovnícka komora na základe splnomocnenia v § 73 ods. Viac...

Nájsť podobné
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2015

Autor(i): Eva Gášpárová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje množstvo praktických príkladov, vyplnené vzory tlačív a formulárov, znenie zákona o účtovníctve a postupy účtovania...Viac...

Nájsť podobné
Správny poriadok

Autor(i): Soňa Košičiarová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autorka kladie dôraz na jednoduchosť a ľahkú pochopiteľnosť ustanovení zákona bez odvádzania pozornosti na teoretické dišputy, ktoré by odvádzali...Viac...

Nájsť podobné
Praktické komentáre pre mestá a obce

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia, z edičného radu vydavateľstva Eurokódex - Praktické komentáre, ktorá vám môže pomôcť ľahšie sa zorientovať v spleti zákonov a paragrafov...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o zdravotnej starostlivosti

Autor(i): Humeník, Kováč a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prvý komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z. z.) obsahuje výklad kľúčových pojmov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na skutočnosť, že tento právny predpis upravuje základné princípy poskytovania zdravotnej...Viac...

Nájsť podobné
Čo má vedieť mzdová účtovníčka... 1/2015

Autor(i): Dagmar Piršelová, Zuzana Macková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

kácia obsahuje témy: o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a zamestnaneckej prémii za rok 2014; o „novom“ hlásení o vyúčtovaní dane (za rok 2014)...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov