alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Financie

Autor(i): Rudolf Sivák a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Cieľom kolektívu renomovaných autorov – vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave – bolo zostaviť komplexnú učebnicu, ktorá umožní študentom pochopiť podstatu financií, ich význam...Viac...

Nájsť podobné
Etické desatoro začínajúceho advokáta

Autor(i): Alexandra Krsková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia nie je komplexným a systematickým prehľadom problematiky profesijnej etiky, ktorý by sprevádzali vážne teoretické konštrukcie, podrobné analýzy a zdôvodnenia. Je jej aplikáciou na advokáciu ako klasické povolanie s impozantným rodokmeňom..Viac...

Nájsť podobné
Ochrana finančného spotrebiteľa

Autor(i): Jana Strémy

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia sa zaoberá ochranou finančného spotrebiteľa najmä z pohľadu verejného práva. Autorka sa pokúsila o prehľadné a systematické spracovanie...Viac...

Nájsť podobné
Krízová sociálna intervencia

Autor(i): Stanislav Matulay, Eva Matulayová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Podporné študijné texty sú koncipované tak, aby dopĺňali a bližšie vysvetľovali problematiku sociálnej krízovej intervencie. Autori uviedli príklady z praxe a...Viac...

Nájsť podobné
Mediácia

Autor(i): Petr Mrázek

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto publikácia je určená ako učebnica najmä pre študentov práva, sociálnej práce, či verejnej politiky a verejnej správy. Zámerom je poskytnutie relevantných...Viac...

Nájsť podobné
Sociológia v sociálnej práci I.

Autor(i): Štefánia Kövérová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto publikácia dáva možnosť sociálnym pracovníkom uchopiť vysvetlenia jednotlivých spracovávaných oblastí. Sociológia v sociálnej práci je na slovenské pomery netradičným...Viac...

Nájsť podobné
Trest odňatia slobody v novom trestnom zákone

Autor(i): Ondrej Prikryl, Ondrej Samaš, Pavol Toman

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje: zmeny v ukladaní trestu odňatia slobody...Viac...

Nájsť podobné
Kompendium penológie

Autor(i): Danka Knápková, Marcela Tittlová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Uloženie trestu, ochranných opatrení, ich výkon a dosiahnutie jednotlivých aspektov účelu trestu aj ochranných opatrení je to, čo je konečným cieľom a zmyslom trestného konania. V rámci neho je možné vidieť komplex rôznych procesných úkonov...Viac...

Nájsť podobné
Audítorské štandardy

Autor(i): Ladislav Kareš, Petra Krišková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou metodiky auditu. Vychádzajú pritom z ich oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora audítorov...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia

Autor(i): Miroslav Gavalec

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je zameraná tak na hmotnoprávnu úpravu ochrany životného prostredia, ako aj na matériu procesnoprávnych rozhodnutí, ktorých právny základ vychádza z medzinárodného práva, resp. z práva únijného. Pod pojem životné prostredie zostavovateľ...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané problémy verejnej ekonomiky a verejných fináncií

Autor(i): Oskar Novotný

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autori spracovali komplexnú problematiku viacerých zložitých okruhov z oblasti verejnej ekonomiky, verejných financií, ale aj verejnej politiky, či marketingu...Viac...

Nájsť podobné
Rímsko-právne kauzy

Autor(i): Pavol Judiak, Ivan Haramia

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Tieto učebné texty zodpovedajú samotnému duchu rímskej právnej vedy. Rímske právo dnes už nie je bezprostredne aplikované, mimo to sa dodnes na právnických...Viac...

Nájsť podobné
Námorné a riečne právo

Autor(i): Stanislav Holák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná učebná pomôcka je nesmierne užitočná, vzhľadom na to že ide o špecifický, ale aj v rámci SR a právnického vzdelávania nesporne potrebný...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie

Autor(i): Viera Rentková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebný text predkladá témy zo sociálnej politiky so zameraním na politiku trhu práce a je rozložený do deviatich kapitol, pričom jednotlivé kapitoly na seba...Viac...

Nájsť podobné
Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

Autor(i): Dušan Dobšovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty“ reaguje na početné oslobodenia od DPH v slovenskom systéme dane z pridanej hodnoty. Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľovi komplexný pohľad na problematiku režimu oslobodenia od dane...Viac...

Nájsť podobné
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

Autor(i): Saleh Mothana Obadi a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Turbulentný vývoj globálnej ekonomiky v posledných rokoch bol sprevádzaný viacerými neočakávanými javmi, ktoré ovplyvnili hospodársky cyklus jednotlivých ekonomík – tak rozvinutých, ako aj rozvíjajúcich sa a rozvojových...Viac...

Nájsť podobné
Kriminológia

Autor(i): Vladimír Čečot a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebný text sa zaoberá majetkovou kriminalitou, hospodárskou kriminalitou, násilnou kriminalitou, mravnostnou kriminalitou, organizovanou kriminalitou...Viac...

Nájsť podobné
Kriminológia

Autor(i): Vladimír Čečot a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebný text sa zaoberá kriminológiou ako takou, opisuje základy a zameranie kriminologických výskumov, vplyv prostredia na zločinnosť, príčinnosti....Viac...

Nájsť podobné
Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti

Autor(i): Peter Ondrejkovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia sa zaoberá vybranými sociálno-patologickými javmi, ktoré charakterizuje vo vzájomných príčinných súvislostiach. Najväčší priestor autor venuje...Viac...

Nájsť podobné
Filozofické základy sociálnej práce

Autor(i): Tatiana Sedová, Jarmila Chovancová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Skriptá sa skladajú z dvoch častí. Zatiaľ čo prvá časť tematizuje filozofické základy sociálnej práce ako akademickej disciplíny so zreteľom na problematiku...Viac...

Nájsť podobné
Trestné právo po novelách

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Trestné právo po novelách - aktuálne znenie zákonov: Zákon o priestupkoch, Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o policajnom zbore...Viac...

Nájsť podobné
Zlé peniaze

Autor(i): Juraj Karpiš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Krízová mozaika ekonóma Juraja Karpiša, v ktorej sa dozviete, kto zapríčinil krízu, či prežije euro a praktické rady, ako žiť dobrý život napriek zlým peniazom. Juraj Karpiš napísal tučného sprievodcu krízou aj pre neodbornú verejnosť. V knihe hľadáViac...

Nájsť podobné
Hodnota staroby

Autor(i): Peter Tavel

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Aký zmysel má náš život? Aký zmysel má staroba? Chceme spokojnú jeseň života a spokojné deti. Pekne dožiť. Staroba a umieranie nie sú populárne témy. Človek by sa im najradšej vyhol. Spoznajte umenie dobre zostarnúť.Viac...

Nájsť podobné
Trh práce na Slovensku: Analýzy a prognózy

Autor(i): Menbere Workie Tiruneh, Miroslav Štefánik a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Jeden z kľúčových cieľov hospodárskej politiky je spojený s riešením nerovnováh na trhu práce prostredníctvom alternatívnych nástrojov politiky trhu práce. Náklady nezamestnanosti obsahujú nielen finančnú stránku, ale aj spoločenskú a sociálnopoliticViac...

Nájsť podobné
Poradca 2-3/2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o verejnom obstarávaní po novelách s komentárom, Zákazka, Aukcia, Obstarávateľ, Trhovisko...Viac...

Nájsť podobné
Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

Autor(i): Zuzana Kyjac

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. V dnešnej postmodernej dobe rastie význam informačných technológií a je šanca, že získané informácie môžu predísť zničeniu hodnôt významných pre vývoj ľudstva. Informačná moc sa stáva aj zbraňou...Viac...

Nájsť podobné
Daňové podvodné konania a ich dokazovanie

Autor(i): Peter Šamko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Po úspešnej publikácii „Trestný čin podvodu – komentár s judikatúrou“ od JUDr. Petra Šamka vydavateľstvo Wolters Kluwer prináša ďalšiu publikáciu od tohto kvalitného autora, tematicky zameranú na daňovú kriminalitu...Viac...

Nájsť podobné
Finančná gramotnosť pre stredné školy

Autor(i): Diana Janíčková, Juraj Lang

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Finančná gramotnosť pre stredné školy (alebo v živote nič nie je zadarmo...) vychádza ako ďalšia knižná publikácia Inštitútu finančnej gramotnosti a vzdelávania v spolupráci s Finecom s.r.o.. Je doplnenou a rozšírenou verziou knihy Finančná gramotnosViac...

Nájsť podobné
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákonník práce platný od 1. septembra 2015 s podrobným komentárom a vyčerpávajúcou judikatúrou. Zákonník práce je už aj s poslednou novelou NR SR č. 61/2015 Z. z. Autormi knihy sú poprední slovenskí...Viac...

Nájsť podobné
Nový autorský zákon

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 185/2015 Z.z. z 1. júla 2015 Autorský zákon.Viac...

Nájsť podobné
Kriminalistika

Autor(i): Viktor Porada, Peter Polák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom právnických fakúlt, hlavne však študentom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ale i policajtom, vyšetrovateľom...Viac...

Nájsť podobné
Správny súdny poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov