alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Slovník finančného práva

Autor(i): Jozef Králik, Daniel Jakubovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Slovník finančného práva uľahčí všetkým záujemcom o štúdium finančného práva i o finančné právo samo orientovať sa v tejto nie jednoduchej problematike omnoho racionálnejšie a pohotovejšie.Viac...

Nájsť podobné
Obchodný zákonník 2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha obsahuje bohatý komentár jednotlivých paragrafov a je doplnená judikátmi, a spolu dávajú čitateľovi absolútny prehľad o celej problematike obchodného práva. Posledná novela Obchodného zákonníka bola vykonaná zákonom NR SR č. 389/2015 Z. z...Viac...

Nájsť podobné
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2016

Autor(i): Dušan Dobšovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obľúbená príručka v praktickom vreckovom formáte prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva...Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

Autor(i): Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie...Viac...

Nájsť podobné
Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve

Autor(i): Marta Thurzová, Ladislav Dudor, Juraj Mezei

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve“ objasňuje právny režim, ktorým sa riadia pracovnoprávne vzťahy rôznych kategórií zamestnancov a funkcionárov územnej...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Občianský súdny poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon zo 4. decembra 1963 č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou s farebnými značkami

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 8/2009 Z.z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 199/2009 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 119/201 Z.z., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Autor(i): Peter Mosný, Miriam Laclavíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhé prepracované a rozšírené vydanie učebného textu nadväzuje na snahu spoluautorov predstaviť slovenskú národnoštátoprávnu históriu nielen v stručnejšej, ale súčasne aj...Viac...

Nájsť podobné
Civilný mimosporový poriadok

Autor(i): Edmund Horváth, Andrea Andrášiová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú...Viac...

Nájsť podobné
Súvzťažnosti pre verejnú správu

Autor(i): Miriam Majorová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Súvzťažnosti pre štátnu správu a samosprávu - Postupy účtovania - rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, vyššie územné celky, obce, mestá, školy, účtová osnova...Viac...

Nájsť podobné
Daňové zákony 2016 SR XXL ProFi

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia so slovenskou daňovou legislatívou platnou k 1. 11. 2016. Prostredníctvom QR kódu si budete môcť objednať bezplatnú celoročnú aktualizáciu. Všetky e-booky vo formáte pdf majú zhodnú grafickú úpravu s tlačenými verziami a súViac...

Nájsť podobné
Podvojné účtovníctvo

Autor(i): Jana Kajanová, Viera Ölvecká, Darina Saxunová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zbierka úloh a príkladov z podvojného účtovníctva je orientovaná na najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady z bežnej podnikateľskej praxe. Obsahuje riešené aj neriešené príklady, ktoré sú zostavované od najjednoduchších prípadov...Viac...

Nájsť podobné
Kompetenčné právo v obecnej samospráve

Autor(i): Jozef Tekeli

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predmetom monografie „Kompetenčné právo v obecnej samospráve – Konfliktné oblasti“ je právna analýza postavenia, činnosti a vzájomných vzťahov orgánov obce, t. j. pôsobnosti starostu obce a obecného zastupiteľstva, v zmysle platnej legislatívy....Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o účtovníctve

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 431/2002 Z.z. z 18. júna 2002 o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z., zákona č. 561/2004 Z.z., zákona č. 518/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 540/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Obchodný zákonník

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Nový Zákon o verejnom obstarávaní

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 343/2015 z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 438/2015 Z.z.Viac...

Nájsť podobné
Daňové zákony 2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2016. V unikátnej publikácii, ktorú denník PRAVDA vydáva každoročne, a to už po dvadsiaty štvrtý raz, nájdete úplné znenie jedenástich najdôležitejších daňových zákonov. Daňové...Viac...

Nájsť podobné
Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí

Autor(i): Blanka Szeghyová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Súdnictvo a súdna prax patria na Slovensku k málo prebádaným oblastiam histórie. Monografia je postavená na archívnom výskume v piatich východoslovenských, kedysi hornouhorských mestách v období...Viac...

Nájsť podobné
Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe

Autor(i): Jozef Sýkora

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe“ vznikla s cieľom poukázať na priebeh výkonu predbežnej finančnej kontroly v roku 2015 a zároveň poskytnúť čitateľovi informácie o procese overovania finančných operácií v zmysle novéhViac...

Nájsť podobné
Zákon o rodine

Autor(i): Róbert Bános

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon o rodine vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona o rodine z autorského pera skúseného advokáta Róberta Bánosa. Súčasťou komentára je ucelená judikatúra a vzory právnyViac...

Nájsť podobné
Ústava Slovenskej republiky

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ústava SR platná od 1.1.2016...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2016/IIa

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: obchodný zákonník, občiansky zákonník, konkurz a reštrukturalizácia, verejné obstarávanie, živnostenský zákon, autorský zákon, rozhodcovské konanie, ochrana spotrebiteľa...Viac...

Nájsť podobné
Civilný sporový poriadok

Autor(i): Edmund Horváth, Andrea Andrášiová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky súdny poriadok, ktorý viac ako polstoročie upravoval.Viac...

Nájsť podobné
Zlé peniaze

Autor(i): Juraj Karpiš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Krízová mozaika ekonóma Juraja Karpiša, v ktorej sa dozviete, kto zapríčinil krízu, či prežije euro a praktické rady, ako žiť dobrý život napriek zlým peniazom. Juraj Karpiš napísal tučného sprievodcu krízou aj pre neodbornú...Viac...

Nájsť podobné
Teória rizika v poistení

Autor(i): Galina Horáková, Michal Páleš, František Slaninka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Poisťovníctvo patrí k dôležitým odvetviam ekonomiky každého štátu. Jeho úlohou je ponúknuť obyvateľom poistenie nielen života a zdravia, ale aj poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škody, úrazové poistenie, cestovné poistenie a mnoho...Viac...

Nájsť podobné
Civilný sporový poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok s účinnosťou od 1. júla 2016...Viac...

Nájsť podobné
Civilny mimosporový poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok s účinnosťou od 1. júla 2016...Viac...

Nájsť podobné
Cisár je nahý - Represia verzus prevýchova

Autor(i): Martina Justová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha o sociálnej práci s väzňami. Desaťročné praktické skúsenosti autorky a jej neuveriteľná zanietenosť pre túto prácu sú na knihe zreteľne viditeľné.Viac...

Nájsť podobné
Poradca 4/2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o rodine po poslednej novele s komentárom, Vnútropodnikové smernice s komentárom...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy

Autor(i): Jozef Vozár, Katarína Ficová, Peter Kerecman, Ivan Humeník, Ľubomír Zlocha

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej, morálnej) ujmy, ktorý patrí k novším právnym pojmom a v súčasnosti ho upravujú desiatky zákonov...Viac...

Nájsť podobné
Agentúrne zamestnávanie

Autor(i): Andrea Olšovská, Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Martin Bulla

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na mnohé problémy, s ktorými sa agentúry dočasného zamestnávania a užívatelia stretávajú. Ucelený pohľad na túto oblasť v právnom poriadku...Viac...

Nájsť podobné
Diplomatické a konzulárne právo

Autor(i): Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V súvislosti so spoločenskými zmenami po roku 1989, získaním plnej medzinárodnej suverenity pre Slovenskú republiku v roku 1993, vstupom do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie v roku 2004 a vôbec celým procesom globalizácie sa zintenzívnili..Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov