alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Medzinárodné právo verejné

Autor(i): Ján Klučka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá...Viac...

Nájsť podobné
Prejudiciálna otázka v európskom práve

Autor(i): Caroline Naômé

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Čitateľsky mimoriadne úspešná publikácia „Prejudiciálna otázka v európskom práve – praktický sprievodca", vydaná vydavateľstvom Larcier v roku 2010 od po francúzsky píšucej autorky Caroline Naômé, v jej slovenskom preklade od Jána Mazáka...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach náhrady škody

Autor(i): Katarína Nemcová, Peter Vojtko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia z úspešnej edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu zostaviteľov o komplexné spracovanie judikatúry týkajúcej sa náhrady škody, ktorá je v súčasnej súdnej praxi veľmi bohatá...Viac...

Nájsť podobné
Podstata súdneho procesu

Autor(i): Benjamin N. Cardozo

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predstavy o úlohe sudcu a o pochopení toho, čím sa sudca riadi pri rozhodovaní prípadov, zhrnul v mimoriadne úspešnej sérii prednášok uverejnených v roku 1921 pod názvom Podstata súdneho procesu (The Nature of Judicial Process)...Viac...

Nájsť podobné
Tragédia eura

Autor(i): Philipp Bagus

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nedávna kríza eurosystému otriasa finančnými trhmi a vládami. Euro výrazne devalvovalo voči iným menám, a to tempom znepokojujúcim pre politické a finančné elity...Viac...

Nájsť podobné
Vzory zmlúv a podaní pre občanov

Autor(i): Milada Illášová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje základné vzory zmlúv, dohôd a písomných podaní súdu a iným subjektom. Jednotlivé vzory sú priradené k príslušným vybraným ustanoveniam Občianskeho zákonníka, či Občianskeho súdneho poriadku...Viac...

Nájsť podobné
Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva

Autor(i): Denisa Dulaková, Romana Smyčková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Hlavným cieľom učebnej pomôcky je zdokonalenie procesu praktickej výučby predmetov občianske právo hmotné a procesné, rodinné právo a právo duševného vlastníctva...Viac...

Nájsť podobné
Kolektívne pracovné právo v európskych súvislostiach

Autor(i): Marek Švec a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kolektívne pracovné právo predstavuje jeden zo základných pilierov ochrannej funkcie pracovného práva...Viac...

Nájsť podobné
Vnútroštátne súdy a európske súdy

Autor(i): Radoslav Procházka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zborník je súborom prednášok, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej 7. mája 2010 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave...Viac...

Nájsť podobné
Prípadové štúdie z obchodného práva

Autor(i): Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, Lukáš Kvokačka, Ľuboš Maxina

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej časti záväzkového práva so zameraním na aplikáciu ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka vo vzťahoch medzi podnikateľmi, ktoré nie sú upravené v Obchodnom zákonníku...Viac...

Nájsť podobné
Právo medzinárodných organizácií

Autor(i): Jozef Valuch, Michaela Rišová, Radoslav Seman

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebnica približuje najvýznamnejšie aspekty skúmanej problematiky, od základných poznatkov cez historické súvislosti až po najvýznamnejšie medzinárodné vládne organizácie súčasnosti, doplnené inštitúciami a zoskupeniami charakterizujúcimi...Viac...

Nájsť podobné
Bankovní vzory a perforace papírových platidel Československa 1919 - 1993

Autor(i): Vít Karasiewicz

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha se zaměřuje na dosud opomíjenou oblast sběratelství našich papírových peněz, a to platidel specielně označených (perforovaných) pro potřebu emisní banky a jejích partnerů...Viac...

Nájsť podobné
Komerční bankovnictví v České republice

Autor(i): Stanislava Půlpánová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Publikace uvádí čtenáře do problematiky současného českého komerčního bankovnictví, které vnímá v konkrétním historickém kontextu i jako součást moderního finančního systému...Viac...

Nájsť podobné
Matematika stavebního spoření

Autor(i): Petr Kielar

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Stavební spoření patří v České republice k nejoblíbenějším a nejvíce využívaným bankovním produktům. Po několika publikacích, které hodnotí stavební spoření z pohledu klienta nyní přichází kniha, která vysvětluje principy fungování stavební spořitelnViac...

Nájsť podobné
Euro: ano/ne?

Autor(i): Lubor Lacina a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Publikace objektivně a vyváženě analyzuje všechny podstatné faktory pro posouzení výhodnosti a reálnosti zavedení eura. Každá kapitola je výborný podklad pro seznámení se s jednotlivými tématy...Viac...

Nájsť podobné
Peníze, banky a hospodářské krize

Autor(i): Jesús Huerta de Soto

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Monumentální kniha profesora Huerta de Sota je zářným příkladem důležitosti multidisciplinárního přístupu k problematice peněz a bankovnictví...Viac...

Nájsť podobné
Peníze a zlato

Autor(i): Zbyněk Revenda

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Autor, přední odborník na peněžní ekonomii a bankovnictví, se věnuje historii a současnosti peněz a peněžních systémů a úloze zlata v peněžním oběhu...Viac...

Nájsť podobné
Krach

Autor(i): Thomas E. Woods

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha o tom, co se vlastně světovému hospodářství v posledních letech přihodilo a co s tím máme dělat, již vyšlo mnoho (přinejmenším v zahraničí), a ještě více jich nepochybně vyjde...Viac...

Nájsť podobné
Bankopoisťovníctvo

Autor(i): Anton Korauš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Monografia „Bankopoisťovníctvo", ktorá je výsledkom niekoľkoročnej výskumnej a pedagogickej aktivity autora – Ing. Antona Korauša, PhD. – a najmä odborných skúseností z jeho práce vo finančnom sektore v manažérskych pozíciách, ...Viac...

Nájsť podobné
Peníze, banky, finanční trhy

Autor(i): Stanislav Polouček a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Finanční systém je přitom živý a relativně složitý komplex, kdy jednotlivé stavební kameny nabývají různých rysů a rozličných variant vzájemného propojení...Viac...

Nájsť podobné
Greenspanovy bubliny

Autor(i): William A. Fleckenstein, Frederick Sheehan

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Greenspanovy bubliny nabízejí celkový pohled na, byť s chybami, fascinujícího muže, jehož slova a činy zmýlily celé generace, a jehož odkaz, který nám zde zanechal, nás bude strašit ještě pár let...Viac...

Nájsť podobné
Poznáte padělek bankovky?

Autor(i): Jiří Pekárek

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Příručka pro bankovní úředníky a numismatiky, zabývající se ochranou bankovek, identifikací padělků a uvádějící řadu dokumentovaných případů falešných bankovek...Viac...

Nájsť podobné
Oceňování majetku v praxi

Autor(i): Vítězslav Hálek

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Oceňování majetku patří mezi ekonomické disciplíny, jejichž význam neustále roste a s jeho závěry pracuje celá řada profesí a institucí. Příkladem mohou být soudy všech úrovní, Policie ČR, exekutoři, advokáti, notáři, ...Viac...

Nájsť podobné
Aktuální aspekty ochrany spotřebitele v bankovnictví

Autor(i): Ingrid Zwettlerová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Spotřebitel je každodenně konfrontován s různými formami reklamy, nabídek, možností služeb a zboží ve stále se rozšiřujícím spektru kvalitativním, cenovém i typovém...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o bankách, Devizový zákon

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Tento sešit obsahuje centrální registr úvěrů, pravidla obezřetného podnikání bank, zákon o České národní bance, zákon o platebním styku, vydávání elektronických peněz, finanční arbitr, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ...Viac...

Nájsť podobné
Bankovní obchody

Autor(i): Stanislav Plíva a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha Bankovní obchody je především učebnicí pro studenty práv Právnické fakulty UK, a proto její obsah vychází z přednášek autorů. Vedle základních obecných otázek se autoři soustředí na popis jednotlivých druhů bankovních obchodů...Viac...

Nájsť podobné
Riziká vo financiách a v bankovníctve

Autor(i): Rudolf Sivák, Ľubomíra Gertler, Urban Kováč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

\"Cieľom publikácie je okrem zodpovedania základných metodologických otázok z oblasti teórie rizika priblíženie a všeobecné popísanie použitia jednotlivých typov finančných rizík a v súčasnosti v praxi známych postupov ich merania a riadenia\"...Viac...

Nájsť podobné
Optimalizace pohledávek (nejen) pojišťoven

Autor(i): Marcela Hrubošová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha je průvodcem a návodem pro řešení pohledávek v prostředí finančních institucí (jako jsou pojišťovny, banky, leasingové a splátkové společnosti), ale i obchodní společnosti, které prodávájí své služby retailovým zákazníkům...Viac...

Nájsť podobné
Jak si vzít úvěr

Autor(i): Michael Kroh

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kniha je průvodcem a rádcem ve všech etapách při získávání úvěru, zabývá se zdroji financování podnikatelského záměru.Viac...

Nájsť podobné
Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století

Autor(i): Eduard Kubů, Jiří Šouša

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Kolektivní monografie renomovaných autorů vnáší nové světlo do dějin peněžnictví v českých zemích. V centru její pozornosti však nestojí, jak je obvyklé, peněžní ústavy se svými aktivitami a klientelou, ale finančníci, tedy bankéři, ...Viac...

Nájsť podobné
Bankovnictví II

Autor(i): Bohuslava Šenkýřová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Publikace obsahově i metodicky navazuje na problematiku řešenou v prvním díle této učebnice, která je určena studentům vyšších odborných škol a pracovníkům bank.Viac...

Nájsť podobné
Bankovnictví I

Autor(i): Bohuslava Šenkýřová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo | Financie, poisťovníctvo | Banky, bankovníctvo

Učebnice pro střední a vyšší odborné školy přináší komplexní pohled na bankovní teorii a praxi.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov