alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Autor(i): Zuzana Hirschnerová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit korešpondujúci s platnou učebnicou na vyučovanie materinského jazyka Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ od kolektívu autorov pod vedením...Viac...

Nájsť podobné
Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Autor(i): Mária Uhereková a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica nadvazuje na obsah učiva 5. ročníka v tematickom celku Život s človekom a v ľudských sídlach v súvislosti s poznávaním organizmov podľa vonkajších...Viac...

Nájsť podobné
Biológia 1 pre 1. ročník gymnázia

Autor(i): Jana Višňovská a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica biológie má podnázov Svet živých organizmov, čomu zodpovedá obsah učebnice. Pozostáva z vybraných informácií o základných skupinách rastlín...Viac...

Nájsť podobné
Prázdninová škola 4. ročník

Autor(i): Petr Šulc, Ľubica Kohániková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Opakovanie je matka múdrosti a cez prázdniny to platí dvojnásobne! Tieto publikácie z edície Prázdninová škola sú ideálnym pomocníkom pri nenásilnom opakovaní látky 1. stupňa základnej školy počas prázdnin. Deti pri pravidelnom precvičovaní nestratiViac...

Nájsť podobné
Diktáty pre 5. triedu ZŠ

Autor(i): Naděžda Rusňáková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým...Viac...

Nájsť podobné
Diktáty pre 3. triedu ZŠ

Autor(i): Jana Hirková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným...Viac...

Nájsť podobné
Diktáty pre 2. triedu ZŠ

Autor(i): Pavol Krajňák

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným...Viac...

Nájsť podobné
Nové testy zo slovenského jazyka a literatúry

Autor(i): Renáta Somorová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia pre žiakov 9. ročníka základných škôl a gymnázií s 8-ročným štúdiom obsahuje 20 testovacích blokov zostavených z textov a úloh s otvorenými i uzatvorenými...Viac...

Nájsť podobné
Občianska náuka - Príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia je určená predovšetkým študentom – maturantom z predmetu občianska náuka a uchádzačom o štúdium na vysokých školách so spoločenskovedným zameraním. Zahŕňa poznatky z psychológie, práva, politológie, sociológie, ekonómie a filozofie...Viac...

Nájsť podobné
Vademecum medici

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Od základu prepracované vydanie nenahraditeľnej komplexnej príručky určenej pre všetkých lekárov, zdravotníckych pracovníkov i študentov lekárskych fakúlt. Dôsledne a dôkladne aktualizované dielo rozšírené o nové, aktuálne kapitoly a heslá...Viac...

Nájsť podobné
Základy fyzioterapie

Autor(i): Kamila Kociová a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastali zmeny aj v systéme vzdelávania. V súlade s európskymi trendmi sa vytvoril nový študijný odbor...Viac...

Nájsť podobné
Akademická príručka

Autor(i): Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Príručka obsahuje široké spektrum odporúčaní, ktoré sa týkajú získavania a spracovania odborných informácií a prezentovania výsledkov práce v hovorenej, písanej, kombinovanej, v normovanej i nenormovanej podobe u nás aj v zahraničí. Užitočné informáViac...

Nájsť podobné
Chémia

Autor(i): Ivan Hnát

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Táto knižka je určená maturantom a záujemcom o štúdium chémie na vysokých školách, či už v podobe teoretickej alebo aplikovanej. Vychádza už zo súčasných názvoslovných zvyklostí a zahŕňa aj najnovšie zmeny v názvosloví...Viac...

Nájsť podobné
Pracovný zošit z chémie pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit z chémie pre 9. ročník ZŠ a kvartu gymnázií s osemročným štúdiom bude koncipovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2...Viac...

Nájsť podobné
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 3. ročníka základných škôl

Autor(i): Terézia Lampartová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit voľne nadväzuje na titul "Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl". Jeho autorka opäť pripravila pre žiakov rôzne kratšie príbehy, rozprávky, básničky, vyčítanky aj žartovné či náučné texty...Viac...

Nájsť podobné
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl

Autor(i): Terézia Lampartová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Tento pracovný zošit napomôže preklenúť priepasť medzi starou školskou metódou memorovania a novou, založenou na samostatnej práci žiakov s textom. Proces rozvíjania čitateľských kompetencií v ňom podporuje vhodný výber textov pre žiakov...Viac...

Nájsť podobné
Kreslíme so šikovnými veveričkami 3.

Autor(i): Mária Tašková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit venovaný deťom, ktoré sú v kreslení zručné a majú záujem o tvorivé kreslenie rozličných vecí a ich detailov. Cieľom edukačných listov je rozvíjať kresliarske a kognitívne schopnosti dieťaťa v téme života veveričky v parku...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 6 - 9

Autor(i): Jaroslav Eisler

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kompletný prehľad učiva matematiky preberanej na 2. stupni ZŠ a v nižších ročníkoch osemročných gymnázií v jednej stručnej učebnici!Viac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh z matematiky pre 5. až 9. ročník ZŠ

Autor(i): Dušan Kotyra

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia je zostavená v súlade s novým štandardom štátneho vzdelávacieho programu pre vyučovanie matematiky v jednotlivých ročníkoch ZŠ...Viac...

Nájsť podobné
Učebnica občianskeho procesného práva 1+2

Autor(i): Ján Mazák, Mária Jánošíková, Peter Molnár

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prvé vydanie učebnice občianskeho procesného práva autorov Jána Mazáka, Petra Molnára a Martiny Jánošíkovej z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach je učebným textom, ktorý prináša novú kvalitu niektorých teoretických poznatkov s osobitným zreteľom na.Viac...

Nájsť podobné
Mechanika zemín - Laboratórne cvičenia I.

Autor(i): Ivan Slávin, Ľuboš Hruštinec

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cieľom týchto skrípt je podať študentom prehľad o základných laboratórnych skúškach zemín. Oboznámiť ich s laboratórnymi prístrojmi a zariadením potrebným na realizáciu danej skúšky, s postupom prípravy vzorky a samotného experimentálneho merania, akViac...

Nájsť podobné
Svet práce: Tvorba životného prostredia

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V učebnici Svet práce – tvorba životného prostredia nájdete veľa nových poznatkov o svete okolo vás, o prírode, o spôsoboch a možnostiach skrášľovania životného prostredia...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 1 (Zbierka úloh pre stredné školy)

Autor(i): Iveta Kohanová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Matematika 1 - Zbierka úloh pre stredné školy je výnimočnou zbierkou nových úloh, ktoré plnohodnotne pokryjú učivo matematiky 1. ročníka všetkých stredných škôl. Študent a učiteľ v nej nájdu nie len klasické „školské úlohy“ ale aj praktické úlohy z bViac...

Nájsť podobné
Geografia pre 9. ročník základných škôl

Autor(i): Ladislav Tomáči

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ plne korešponduje so ŠVP a jej témou je Slovensko: poloha; príroda; história, obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo; regióny Slovenska a možnosti ich rozvoja....Viac...

Nájsť podobné
Latinské právnické výrazy a výroky (slovenská verzia)

Autor(i): Karol Rebro

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V európskej kultúre sa zachovalo bohaté antické dedičstvo, čo sa prejavuje predovšetkým v právnickej terminológii, ale aj v terminológii iných vedných odborov. Kniha Latinské právnické výrazy a výroky nám pomôže prehĺbiť si fond znalostí a rozšíriť .Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl (Učebnica)

Autor(i): Zuzana Hirschnerová, Rút Adame

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nová platná učebnica materinského jazyka autoriek Z. Hirschnerovej – R. Adame je spracovaná moderným spôsobom a je v plnej miere v súlade s požiadavkami ŠVP – ISCED 1 ...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pre každého druháka (Pracovný zošit)

Autor(i): Pavol Černek, Vladimír Repáš

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Obľúbená zbierka úloh z matematiky bola inovovaná v dôsledku zmien v cieľoch a obsahu výchovy a vzdelávania v učebnom predmete Matematika. Dopĺňa učivo druháckej matematiky nielen o klasické príklady, ale ponúka aj zábavné úlohy vo forme tajničiek, .Viac...

Nájsť podobné
Matematika 1 pre základné školy (Pracovný zošit - 1. diel)

Autor(i): Vladimír Repáš, Ingrid Jančiarová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Novým pracovnýcm zošitom sprevádza prvákov múdry macko MAT, rozumná sova EMA a bystrá rybka TIKA , ktorí motivujú a povzbudzujú deti k práci, oboznamujú ich s rôznymi algoritmami a spôsobmi počítania. Jednotlivé čísla sú deťom priblížené prostredníctViac...

Nájsť podobné
Písanie a slohová výchova v 2. ročníku ZŠ

Autor(i): Viera Damboráková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Spracovanie učiva v písanke zohľadňuje vekové osobitosti žiakov. Jazykové a slohové cvičenia sú v súlade s predpísaným obsahom vzdelávania v 2. ročníku ZŠ a rešpektujú...Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Cvičebnica)

Autor(i): Milada Caltíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cvičebnica nadväzuje na učivo osvojené v učebnici a umožňuje študentom jeho upevnenie a použitie v nových úlohách a komunikačných situáciách. Cvičebnica sa začína vstupnými testami a potom presne kopíruje štruktúru učebnice.Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk 3 pre stredné školy (Cvičebnica)

Autor(i): Milada Caltíková a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cvičebnica priamo nadväzuje na učebnicu, učivo vhodným spôsobom dopĺňa a rozširuje. Učivo je rozdelené na dve úrovne: učivo pre všetky typy škôl a učivo určené pre študentov gymnázií.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov