alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Právo Európskej únie

Autor(i): Viliam Karas, Andrej Králik

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Čitateľovi učebnica poskytne oporné body pre lepšie pochopenie fungovania Európskej únie, jej právneho...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce s judikatúrou

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Znenie zákona č. 311/2001 Z. z. v aktuálnom znení k januáru 2012. Publikácia Zákonník práce s judikatúrou je spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci...Viac...

Nájsť podobné
Byty a nebytové priestory s judikatúrou

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Znenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Publikácia z edície Iustitiaje spracovaná netradičnou formou, ktorú zaiste oceníte vo Vašej každodennej práci. Netradičná forma spracovania spočíva v tom, že na...Viac...

Nájsť podobné
E-Justice

Autor(i): Branislav Fridrich, Daniel Paľko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

E-justice znamená predovšetkým zavádzanie efektívnych postupov vykonávaných na báze informačných technológií prostredníctvom informačných systémov, ktoré redefinujú zaužívanú procedúry justície súčasným zvýšením ich efektivity a znížením nákladov...Viac...

Nájsť podobné
Výber rozhodnutí Súdneho dvora ES pre právnu prax

Autor(i): Martina Jánošíková, Ján Mazák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zostavovatelia a autori tejto publikácie, Ján Mazák, generálny advokát Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v Luxemburgu a Martina Jánošíková, ...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do teórie medzinárodného práva súkromného

Autor(i): Daniel Šmihula

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autor v učebnici postupne analyzuje a komentuje podstatu a zmysel medzinárodného práva súkromného, jeho systémové zaradenie, historický vývoj, pramene, metódu úpravy všeobecne, problematiku kolíznej metódy a kolíznych noriem, problematiku zásad...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Autor(i): Milan Ďurica

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v dôsledku novelizácie konkurzného práva...Viac...

Nájsť podobné
Ekonómia a životné prostredie

Autor(i): Eva Romančíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Problematika životného prostredia je v súčasnosti predmetom výskumu viacerých vedeckých disciplín. Vedci z celého sveta vyslovujú vážne varovania, volajúc po zmene prístupov k prírode, jej ochrane a zachovaniu...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach priestupkového práva

Autor(i): Eva Babiaková, Jeannette Haidinová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Keďže je právna úprava priestupkového práva roztrieštená, sú rozhodovacie procesy v tejto oblasti veľmi zložité nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale aj pre účastníkov správneho konania...Viac...

Nájsť podobné
Teória účtovníctva v kontexte svetového vývoja

Autor(i): Renáta Pakšiová, Miloslav Janhuba

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vývoj účtovníctva v súčasnosti preferuje riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z účtovníckej praxe, pričom teória účtovníctva a jej význam sa bagatelizujú...Viac...

Nájsť podobné
Základy kriminalistiky

Autor(i): Milan Kozár

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Uznávaný odborník spracoval základy kriminalistiky vo všeobecne prístupnej - zrozumiteľnej forme ako učebnicu pre špeciálne odborné školy, resp. ako študijný materiál pre prípravu členov súkromných bezpečnostných služieb...Viac...

Nájsť podobné
Zastúpenie v súkromnom práve

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zastúpenie je právny inštitút, ktorý vyžaduje abstraktné myslenie a zvládnutie náročných teoretických aj praktických právnych konštrukcií. Na rozdiel od iných inštitútov súkromného práva sa jeho povaha definitívne ustálila len v posledných storočiachViac...

Nájsť podobné
Energetická bezpečnost a mezinárodní politika

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

U příležitosti 10. výročí svého založení pořádala naše škola vědeckou konferenci na téma „Energetická bezpečnost a mezinárodní politika“. Konference se konala dne 18. října 2011 v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR.Viac...

Nájsť podobné
Právne aspekty zberateľstva

Autor(i): Stanislav Valovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Hlavným dôvodom napísania tejto publikácie bola predovšetkým absencia literatúry, ktorá by umožňovala širokým skupinám zberateľov jednoduchý prístup k základným právnym otázkam, ktoré súvisia so zberateľstvom...Viac...

Nájsť podobné
Trestný zákon

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Proces demokratizácie a transformácie, prebiehajúci od roku 1989, ako i výstavba demokratického právneho štátu kladú nové a nové požiadavky na kvalitu trestnoprávnej ochrany spoločenských vzťahov, ktorú možno zaistiť len v procese rekodifikácie...Viac...

Nájsť podobné
Základy stavebného práva

Autor(i): Jiří Plos, Vladimír Hutta

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu...Viac...

Nájsť podobné
Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Autor(i): Marica Pirošíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Rada Európy a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd; Konanie o individuálnej sťažnosti podanej na Európsky súd pre ľudské práva; ...Viac...

Nájsť podobné
Právo Europskej únie

Autor(i): Michael Siman, Miroslav Slašťan

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Základy a právomoci Európskej únie; Inštitucionálny systém Európskej únie; Právny poriadok Európskej únie a jeho aplikácia; ...Viac...

Nájsť podobné
Občiansky súdny poriadok

Autor(i): Marek Števček, Svetlana Ficová a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.Viac...

Nájsť podobné
Poradca 7 - 8/2012

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon o dani z príjmov - komentovaný zákon.Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2012/IV.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Stavebný zákon, katastrálny zákon, stavebné výrobky, stavebné sporenie, vlastníctvo bytov, vlastníctvo pôdy, autorizovaní architekti - zákony platné k 1. 1. 2012,...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny účtovníctva na Slovensku

Autor(i): Rudolf Šlosár

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia, zaujímavá obsahom i formou, si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa v stručnej podobe s históriou účtovníctva u nás, a to najmä od obdobia Rakúsko-Uhorska po súčasnosť. Práca je rozdelená do ôsmich kapitol. Prvých sedem sa zaoberá vývojom...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. prešiel mnohými zmenami. Posledná zmena bola urobená v závere minulého roka, pod č. 512/2012 Z. z., a začala platiť od 1. januára 2012. Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 1/2012

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Minimálna mzda od 1.1.2012, Neplatné skončenie PP, Stravovanie zamestnancov, Zmeny v daňovej kontrole od 1.1.2012, ...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 6/2012

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Trestný zákon - zákon s komentárom...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 4 - 5/2012

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Trestný poriadok - zákon s komentárom...Viac...

Nájsť podobné
Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia

Autor(i): Ivica Hodálová a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia si dala za cieľ skvalitniť prípravu študentov právnických fakúlt Slovenskej republiky a uľahčiť im prechod od štúdia do praxe...Viac...

Nájsť podobné
Šlabikár finančnej gramotnosti

Autor(i): Ján Zbojek

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto kniha odhaľuje základy ako sa máme správať na finančnom trhu. Autor tu predstavuje a rozoberá päť základných princípov finančnej gramotnosti. V dvanástich kapitolách sa naučíte najdôležitejšie kroky ako porozumieť svojim financiám a získať nad..Viac...

Nájsť podobné
Kriminalistika

Autor(i): Ivan Šimovček a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kriminalistika je v súčasnosti etablovaným vedným odborom s bohatým teoretickým rozpracovaním a širokým spektrom využívania v súdnej, policajnej a bezpečnostnej oblasti...Viac...

Nájsť podobné
Prípadové štúdie z trestného práva procesného + CD

Autor(i): Jaroslav Klátik a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Praktická učebnica z trestného práva procesného, ktorá ma pomocou prípadových štúdií naučiť riešiť problémy z tejto oblasti. Štruktúra kapitol je zhodná s Trestným poriadkom, každú kapitolu tvoria praktické príklady s modelovými situáciami...Viac...

Nájsť podobné
Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia sa zaoberá nielen historickým prierezom vývoja manažérskeho účtovníctva až do súčasnosti a objasnením jeho vzťahu k ostatným zložkám účtovného informačného systému,...Viac...

Nájsť podobné
Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného

Autor(i): Monika Jurčová, Marianna Novotná a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného má formou praktického prístupu k výučbe občianskeho práva pomôcť nielen študentom právnických fakúlt ...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov