alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike

Autor(i): Andrea Erdősová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná monografia rozoberá vybrané aktuálne témy postavenia človeka a ochrany jeho práv v ústrety novým biotechnológiám a modernej medicíne. Nastoľuje tak odborne aj celospoločensky...Viac...

Nájsť podobné
Sociálne služby v legislatíve a v praxi

Autor(i): Michal Oláh, Božena Igliarová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Na základe neustálych zmien prebiehajúcich v našej spoločnosti sa autori publikácie rozhodli venovať problematike sociálnych služieb. Sociálne služby sú jednou z možných foriem sociálnej pomoci...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca s obvinenými, odsúdenými a prepustenými

Autor(i): Lenka Kleskeň

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto publikácia opisuje realitu penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti na Slovensku a miesto, ktoré v nej zastáva sociálna práca. Predstavuje sociálneho pracovníka ako aktívneho odborníka, vymedzuje jeho priestor a možnosti pri práci...Viac...

Nájsť podobné
Staviame

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje: Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, Kolaudačné rozhodnutie, Užívanie stavby, Projektová dokumentácia, Koordinácia bezpečnosti...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce po poslednej novele

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Užívateľský zamestnávateľ, dočasné pridelenia a pracovná cesta, agentúra dočasného zamestnávania, mzda porovnateľného zamestnanca, miesto výkonu práce, cezhraničná spolupráca, hosťujúci zamestnávateľ,...Viac...

Nájsť podobné
Investičné a hypotekárne bankovníctvo I

Autor(i): Božena Chovancová a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Cieľom publikácie je podať komplexný pohľad na problematiku investičného bankovníctva v jej širokom chápaní. Investičné bankovníctvo sa špecializuje na rôzne činnosti súvisiace s...Viac...

Nájsť podobné
Prehľad peňažných tokov

Autor(i): Anna Šlosárová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, v znení...Viac...

Nájsť podobné
Financie podniku

Autor(i): Radoslav Bajus

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Celá slovenská ekonomika prechádza v súčasnosti dramatickými a zložitými zmenami. Úspešná transformácia na trhovú ekonomiku si vyžaduje uplatňovanie nových...Viac...

Nájsť podobné
Obchodný zákonník

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka. V knihe sú zvýraznené posledné novelizácie zákonom č. 389/2015 Z.z. s účinnosťou od...Viac...

Nájsť podobné
DÚPP 9,10/2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2016 a od 17. 6. 2016, Zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny, Doba odpisovania...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o súkromnej bezpečnosti

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 473/2015 Z.z. z 23. septembra 2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnené niektorých zákonov (Zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 598/2008 Z.zViac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o sťažnostiach

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 9/2010 Z.z. zo 4. decembra 2009 o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z., zákona č. 386/2015 Z.z. a zákona č. 125/2016 Z.z.Viac...

Nájsť podobné
Vreckový Zákonník práce so súvisiacimi zákonmi

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Praktická príručka vo vreckovom formáte obsahuje úplné znenie Zákonníka práce, zákona o kolektívnom vyjednávaní, o nelegálnej práci a antidiskriminačného zákona, ako aj nariadení vlády limitujúcich nútené zrážky zo mzdy a úroky pri spotrebiteľských..Viac...

Nájsť podobné
Všeobecne záväzné predpisy o protipožiarnej bezpečnosti a ochrane

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Titul Všeobecne záväzné predpisy o protipožiarnej bezpečnosti a ochrane obsahuje úplné znenie zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o Hasičskom a záchrannom zbore a všetky...Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

Autor(i): Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autorky v knihe spracovali 8 kapitol, ktoré sa venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri písaní učebnice vychádzali z kolobehu majetku, ktorý má na začiatku...Viac...

Nájsť podobné
Verejná správa 5/2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Sociálne služby po novom, Predĺžená lehota na podanie DP, Príjmy a výdavky nepodnikateľských subjektov, Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, Klientske centrá pre občanov, Majetok obce...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o verejnom obstarávaní

Autor(i): Juraj Tkáč, Marek Griga

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Rekodifikácia verejného obstarávania - prvý veľký komentár k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na slovenskom knižnom trhu...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o súdnych poplatkoch

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. z 28. januára 1991 o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z.z.Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o prokuratúre

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 153/2001 Z.z. z 28. marca 2001 o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z.z., zákona č. 36/2005 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z.z., zákona č. 291/2009 Z.z., zákona č. 102/2010 Z.z., zákoViac...

Nájsť podobné
Trestný poriadok a zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok s ustanoveniami, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016 v dôsledku zavedenia trestnej..Viac...

Nájsť podobné
Daňové úniky a daňová kriminalita v Slovenskej republike

Autor(i): Jozef Strieranka, Mária Sabayová, Jana Šimonová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia sumarizuje poznanie a výsledky vedeckovýskumnej úlohy "Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti" VYSK č. 164 evidovanej na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Monografia vznikla...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o priestupkoch

Autor(i): Peter Potásch a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon o priestupkoch vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Tento komentár určite nie je – z hľadiska časového – prvým komentárom na našom trhu, ale toho času prvý komentár so znením účinným od 1. 1. 2016. Autorský kolektViac...

Nájsť podobné
Príručka na opatrovanie klientov v domácom prostredí

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Príručka prináša rady, ako postupovať pri starostlivosti o ľudí odkázaných na pomoc. Obsahuje dôležité informácie týkajúce sa rôznych stupňov starostlivosti a pokyny na zabezpečenie základných životných potrieb opatrovaných...Viac...

Nájsť podobné
Obchodný zákonník - Veľký komentár

Autor(i): Mojmír Mamojka a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských...Viac...

Nájsť podobné
Ústava Slovenskej republiky

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ústava SR, zákon o podmienkach výkonu volebného práva...Viac...

Nájsť podobné
Občiansky zákonník 2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha obsahuje úplné znenie zákona s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 91/2016 Z. z. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianskeho zákonníka a všetky zmeny sú už zachytené v tejto knihe...Viac...

Nájsť podobné
Civilný sporový poriadok (Komentár) + Civilný mimosporový poriadok (Komentár)

Autor(i): Edmund Horváth, Andrea Andrášiová,

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kolekcia dvoch civilných poriadkov s komentárom z vydavateľstva Wolters Kluwer: Civilný sporový poriadok (Komentár) a Civilný mimosporový poriadok (Komentár)...Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo podnikateľov II

Autor(i): Martina Paliderová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Účtovníctvo podnikateľov II je druhou časťou vysokoškolskej učebnice venovanej jednoduchému účtovníctvu podnikateľských subjektov v zmysle aktuálnej právnej úpravy...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o finančnej kontrole a audite

Autor(i): Vladimíra Zacharidesová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Zákon o finančnej kontrole a audite – Komentár“ pochádza z pera autorky, v kompetencii ktorej bola príprava a celý legislatívny proces uvedeného zákona...Viac...

Nájsť podobné
Nový zákon o odpadoch

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Praktická príručka obsahuje nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a všetky všeobecne záväzné vykonávacie predpisy: vyhlášku č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyhlášku č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o policajnom zbore

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Abeceda finančného práva

Autor(i): Jozef Králik, Daniel Jakubovič, Milan Šmátrala

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Účelom publikovania tejto učebnice je poskytnúť najmä neprávnikom primeraný ucelený pohľad na právnu problematiku ekonomickej kategórie financií, teda na odvetvie finančného práva.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov