alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník základných škôl

Autor(i): Adela Jureníková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit nadväzuje na publikáciu Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník ZŠ a je vytvorený v súlade s platnými vzdelávacími štandardmi. Ponúka rôzne typy úloh na precvičenie základných zručností a schopností z matematiky v danom ročníku...Viac...

Nájsť podobné
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3.- 4. ročník základných škôl

Autor(i): Terézia Lampartová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zbierka krátkych cvičení a úloh, zoradených podľa tematických okruhov tak, ako sa preberajú v škole. Vychádza z platných učebných osnov a žiakom pomôže najmä pri precvičovaní gramatických a pravopisných javov, ktoré im robia najväčšie problémy...Viac...

Nájsť podobné
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl

Autor(i): Renáta Sivoková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit obsahuje 160 nápaditých úloh na zopakovanie učiva 1. ročníka a precvičovanie nového učiva. Žiaci s ním môžu pracovať aj samostatne. Množstvo doplňovačiek, tajničiek, hádaniek či maľovaniek podporuje prirodzenú hravosť detí...Viac...

Nájsť podobné
Čo má vedieť prvák z matematiky

Autor(i): Adela Jureníková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Matematika zohráva v každodennom živote dôležitú úlohu, preto už prváci by ju mali brať vážne a zároveň si k nej vytvoriť pozitívny vzťah. Publikáciu tvoria pracovné listy, ktoré zároveň fungujú ako samostatné testy a žiaci si ich dokážu...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 3 pre základné školy

Autor(i): Vladimír Repáš a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Metodický zošit pre učiteľa k pracovnému zošitu Matematika 3 pre základné školy (pracovný zošit, 2. diel) Vladimír Repáš a kolektív...Viac...

Nájsť podobné
Finančná analýza podniku

Autor(i): Miroslava Rajčániová, Peter Király, Rastislav Kotulič

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Finančná analýza predstavuje významnú súčasť podnikového riadenia. Zaujíma kľúčové postavenie pri hodnotení súčasného a predvídaní budúceho vývoja, a to nielen...Viac...

Nájsť podobné
Podvojné účtovníctvo

Autor(i): Jana Kajanová, Viera Ölvecká, Darina Saxunová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zbierka úloh a príkladov z podvojného účtovníctva je orientovaná na najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady z bežnej podnikateľskej praxe. Obsahuje riešené aj neriešené príklady, ktoré sú zostavované od najjednoduchších prípadov...Viac...

Nájsť podobné
Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl

Autor(i): Adela Jureníková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit obsahuje rôzne príklady na precvičovanie a upevnenie učiva z matematiky v súlade so vzdelávacím štandardom pre daný predmet. Úlohy sú zamerané na prípravné obdobie, počítanie do šesť, numeráciu, sčítanie a odčítanie prirodzených čísel Viac...

Nájsť podobné
Nová maturita - Slovenský jazyk a literatúra - Monitor - testy

Autor(i): Katarína Hincová, Alexandra Húsková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pripravujete sa dôkladne na maturitné skúšky? Chcete vedieť, čo bude od vás vyžadovať nová maturita? Viete, čo je Katalóg cieľových požiadaviek...?Viac...

Nájsť podobné
Teória rizika v poistení

Autor(i): Galina Horáková, Michal Páleš, František Slaninka

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Poisťovníctvo patrí k dôležitým odvetviam ekonomiky každého štátu. Jeho úlohou je ponúknuť obyvateľom poistenie nielen života a zdravia, ale aj poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škody, úrazové poistenie, cestovné poistenie a mnoho...Viac...

Nájsť podobné
Etická výchova pre 8. ročník základných škôl

Autor(i): Hedviga Macáková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Obsah: 1. Etika a jej zdroje (Etika; mravné hodnoty a normy; Zmysel a smer života; Svedomie; Pozitívne vzory – literatúra, umenie a ľudová slovesnosť; Etika a náboženstvo...Viac...

Nájsť podobné
Ako sa naučit hrať na gitaru v 10 lekciách

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Chceš sa naučiť hrať na gitaru, ale nevieš, ako začať? Tu sa naučíš všetko potrebné a pri pravidelnom cvičení sa už po desiatich lekciách môžeš stať gitaristom. Polohové cvičenia, sóla, akordy, silové akordy, ladenie, hmatník, sprievod, vybrnkávanie.Viac...

Nájsť podobné
Financie

Autor(i): Rudolf Sivák a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cieľom kolektívu renomovaných autorov – vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave – bolo zostaviť komplexnú učebnicu, ktorá umožní študentom pochopiť podstatu financií, ich význam...Viac...

Nájsť podobné
Anatómia ľudského tela 1

Autor(i): Peter Mráz

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nové, tretie vydanie knihy z nakladateľstva SAP Press je jednou z najobľúbenejších učebníc anatómie na Slovensku a prakticky jediným kompexným zdrojom v slovenčine. Kniha je používaná predovšetkým na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v BratislaViac...

Nájsť podobné
Nová zbierka úloh z matematiky pre 5. až 9. ročník ZŠ a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): František Kosper, Jana Fraasová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nová zbierka úloh z matematiky obsahuje- vyše 900 úloh zoradených do piatich kapitol podľa tém, v každej kapitole sú úlohy usporiadané podľa ročníkov a súčasne vzostupne od jednoduchších až po najnáročnejšie- úlohy...Viac...

Nájsť podobné
Zmaturuj! z fyziky

Autor(i): Pavol Tarábek

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica čitateľa postupne zoznámi s poznatkami fyzikálnych disciplín od základov klasickej fyziky až po najnovšie poznatky modernej fyziky. Publikácia je spracovaná v súlade s Katalógom cieľových požiadaviek na a vedomosti ...Viac...

Nájsť podobné
Krízová sociálna intervencia

Autor(i): Stanislav Matulay, Eva Matulayová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Podporné študijné texty sú koncipované tak, aby dopĺňali a bližšie vysvetľovali problematiku sociálnej krízovej intervencie. Autori uviedli príklady z praxe a...Viac...

Nájsť podobné
Psychológia III.

Autor(i): Elena Kopcová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vybrané kapitoly z psychológie pre študentov sociálnej práce. Publikácia ponúka jednotlivé definície osobnosti, dimenzie a prístupy k skúmaniu osobnosti, determinanty...Viac...

Nájsť podobné
Mediácia

Autor(i): Petr Mrázek

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Táto publikácia je určená ako učebnica najmä pre študentov práva, sociálnej práce, či verejnej politiky a verejnej správy. Zámerom je poskytnutie relevantných...Viac...

Nájsť podobné
Psychológia II.

Autor(i): Elena Kopcová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vybrané kapitoly z psychológie pre študentov sociálnej práce. V tejto časti autorka predstavuje jednotlivé psychické procesy, teda psychické funkcie. Opisuje ako funguje...Viac...

Nájsť podobné
Psychológia I.

Autor(i): Elena Kopcová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vybrané kapitoly z psychológie pre študentov sociálnej práce. V tejto časti autorka predstavuje začiatky psychológie, jej východiská a podstatu, jednotlivé prístupy ku...Viac...

Nájsť podobné
Dejepis 3 - Pohrajme sa s históriou

Autor(i): Viliam Kratochvíl, Bohuslav Hlava

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Dejepis – Pohrajme sa s históriou 3 je pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a terciu osemročných gymnázií. Tematicky vychádza z učebníc dejepisu pre uvedené ročníky...Viac...

Nájsť podobné
Etická výchova pre 6. ročník základných škôl

Autor(i): Tatiana Piovarčiová, Darina Gogolová, Ľubica Bagalová, Ľubomíra Kociánová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit tvorí súbor aktivít pre každého žiaka rozpracovaný podľa platných učebných osnov. Obsahuje systematicky usporiadané úlohy, ktoré pomáhajú...Viac...

Nájsť podobné
Príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ

Autor(i): Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Piataci majú už len 2 mesiace na zopakovanie celého učiva 1. stupňa. Tento veľmi krátky čas sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita, ktorý im pomôže s prípravou na Testovanie 5, či už doma, alebo v škole...Viac...

Nájsť podobné
Príprava na Testovanie 5 z matematiky pre ZŠ

Autor(i): Martina Totkovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nový pracovný zošit určený pre piatakov. Jeho cieľom je zopakovať učivo 1. stupňa a kvalitne pripraviť žiakov na Testovanie 5. Túto ambíciu sa snaží naplniť...Viac...

Nájsť podobné
Manažment organizácií

Autor(i): Dušan Šimo, Ladislav Mura

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Obsahom vysokoškolskej učebnice sú marketingovo-manažérske prístupy, ktoré sú predpokladom úspešného postavenia podniku na trhu a dosiahnutia pozície vrcholového manažmentu. Marketingové prostredie trhu možno v súčasnosti považovať za veľmi náročné..Viac...

Nájsť podobné
Kriminológia

Autor(i): Vladimír Čečot a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebný text sa zaoberá kriminológiou ako takou, opisuje základy a zameranie kriminologických výskumov, vplyv prostredia na zločinnosť, príčinnosti....Viac...

Nájsť podobné
Pomocník z literatúry 5 pre 5. ročník základných škôl

Autor(i): Jarmila Krajčovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Autorka platnej učebnice Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana Pomocník z literatúry pre 5. ročník ZŠ. Pracovný zošit presne...Viac...

Nájsť podobné
Škôlkar (kolekcia 7 pracovných zošitov)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kolekcia pracovných zošitov zo série Škôlkar zameraných na 7 vzdelávacích oblastí v novom ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 8

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.Viac...

Nájsť podobné
Matematika 9

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.Viac...

Nájsť podobné
Matematika 7

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov