alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Obchodný manažment

Autor(i): Viera Čihovská, Monika Matušovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cieľom autoriek publikácie je priblížiť a vysvetliť problematiku manažmentu a jeho funkcií v obchodných firmách podľa najnovších prístupov, ktoré integrujú jednotlivé...Viac...

Nájsť podobné
Praktická medicína

Autor(i): Beáta Špániková, Stanislav Špánik a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Všeobecné lekárstvo má špecifické postavenie a úlohu v systéme starostlivosti o zdravie. Lekári poskytujú starostlivosť bez výberu klientom rôznych kategórií, bez rozdielu veku, pohlavia, sociálnej či etnickej príslušnosti. Sprevádzajú svojich klientViac...

Nájsť podobné
Základy práva pre ekónomov

Autor(i): Dušan Holub, Mária Veterníková, Marián Kropaj, Hana Magurová, Andrea Slezáková, Katarína Bartalská

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej miere znalosť a uplatňovanie práva. Preto je základná právna...Viac...

Nájsť podobné
Biochémia

Autor(i): Marián Čurda, Valéria Mašterová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica biochémia je v súčasnosti najnovší titul z oblasti biochémie, ktorý podáva ucelený pohľad na odbor, s ktorým sa stretávame každý deň – keďže i my sami sme akési "továrne". Učebnica je koncipovaná netradične, ...Viac...

Nájsť podobné
Všeobecná histológia

Autor(i): Marián Čurda, Valéria Mašterová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Už dlhšiu dobu na Slovensku chýba moderný a výučbovo vhodný učebný text zo všeobecnej histológie. Autori tohto učebného textu sa rozhodli túto skutočnosť zmeniť a napísali učebnicu Všeobecnej histológie, kde vysvetľujú základne morfologické, ...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca v praxi

Autor(i): Michal Oláh

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej...Viac...

Nájsť podobné
Repetitórium práva sociálneho zabezpečenia

Autor(i): Zuzana Macková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Právo sociálneho zabezpečenia ako jadro sociálnej politiky je jedným z najmladších právnych odvetví v Slovenskej republike. Podľa vzoru zakladajúcich členských krajín Európskej únie sa rozčlenilo na tri časti, a to na sociálne poistenie, štátnu...Viac...

Nájsť podobné
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl

Autor(i): Eva Dienerová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Diktáty sú zamerané na opakovanie z 1. ročníka, na samohlásky, dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky, ako aj na podobne znejúce slová, výslovnosť písmen, na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, zvolacie, želacie vety a opakovanie jednotlivých celkoViac...

Nájsť podobné
Zbrojný preukaz

Autor(i): Jozef Majoroš, Renáta Majorošová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru...Viac...

Nájsť podobné
Montessori - Aktivity pre deti

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Táto knižka je plná rôznych aktivít pre deti od 4 do 7 rokov, inšpirovaných metódou Montessori. Formou hier sa v nej deti naučia lepšie porozumieť svetu okolo nás...Viac...

Nájsť podobné
Manažment

Autor(i): Miroslav Majtán a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na.Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Autor(i): Miloš Sklenka a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako...Viac...

Nájsť podobné
Hravý dejepis 9

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit poskytuje bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy žiaka, prostredníctvom historických dokumentov sprístupňuje žiakom historické udalosti a napomáha ich pochopenie a porozumenie. Úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú žiViac...

Nájsť podobné
Hravý dejepis 6

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit je koncipovaný tak, aby naučil žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialenú minulosť a porozumieť jej. Žiaci získajú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase a v historickom priestore. Naučia sa chápať...Viac...

Nájsť podobné
Ekonómia

Autor(i): Ján Lisý a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Autori sa v publikácii zaoberajú najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov. Ponúkajú vyváženú, nezaujatú prezentáciu...Viac...

Nájsť podobné
Literatúra III. pre stredné školy

Autor(i): Alena Polakovičová, Milada Caltíková a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Tretia časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením A. Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry v súlade so...Viac...

Nájsť podobné
Pomocník zo slovenského jazyka 6 pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Autor(i): Jarmila Krajčovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

244303covný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ. Korešponduje...Viac...

Nájsť podobné
Svet počtov

Autor(i): Mária Tašková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami...Viac...

Nájsť podobné
Prvé počty

Autor(i): Mária Tašková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami...Viac...

Nájsť podobné
Chémia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Emil Adamkovič

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Aktualizované plnofarebné vydanie pracovného zošita...Viac...

Nájsť podobné
Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Emil Adamkovič

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Aktualizované plnofarebné vydanie pracovného zošita...Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo

Autor(i): Anna Šlosárová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou...Viac...

Nájsť podobné
Prvá pastelka

Autor(i): Mária Tašková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky...Viac...

Nájsť podobné
Pravopisné cvičenia pre 1. ročník ZŠ

Autor(i): Eva Dienerová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prvá publikácia zo série pravopisných cvičení zo slovenského jazyka pre základné školy prináša množstvo hravých cvičení a úloh zameraných na precvičovanie písania jednotlivých písmen abecedy a slov. Knižka má podobu pracovného...Viac...

Nájsť podobné
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 7. ročník základných škôl

Autor(i): Klára Kausitz

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Diktáty sú zamerané na podstatné mená (pomnožné a vlastné), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky (vokalizácia), spojky, tvorenie slov, priamu reč a slová cudzieho pôvodu. Nácvičné diktáty pomáhajú...Viac...

Nájsť podobné
Moje prvé čiary

Autor(i): Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Moje prvé čiary prichádzajú s inovovaným vydaním. Prvou zásadnou úpravou bola filozofia práce s pracovným zošitom. Jeho orientácia ostáva vodorovne..Viac...

Nájsť podobné
Cvičný zošit z matematiky

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vďaka tejto zábavnej knižke sa vaše dieťa hravým a zrozumiteľným spôsobom naučí veľa vecí. Obsahuje viac ako 100 cvičení pre deti od 4 do 6 rokov. Každá z týchto knižiek obsahuje viac ako 100 cvičení vytvorených špeciálne pre deti od štyroch do šiesViac...

Nájsť podobné
Znalosti a ich objavovanie

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vďaka tejto zábavnej knižke sa vaše dieťa hravým a zrozumiteľným spôsobom naučí veľa vecí. Obsahuje viac ako 100 cvičení pre deti od 4 do 6 rokov. Každá z týchto knižiek obsahuje viac ako 100 cvičení vytvorených špeciálne pre deti od štyroch do šiesViac...

Nájsť podobné
Uvoľnovacie cviky

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vďaka tejto zábavnej knižke sa vaše dieťa hravým a zrozumiteľným spôsobom naučí veľa vecí. Obsahuje viac ako 100 cvičení pre deti od 4 do 6 rokov. Každá z týchto knižiek obsahuje viac ako 100 cvičení vytvorených špeciálne pre deti od štyroch do šiesViac...

Nájsť podobné
Matematika do vrecka pre 2. stupeň ZŠ

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

192 kartičiek so základným učivom z matematiky pre 2. stupeň ZŠ môžeš mať stále pri sebe. Na jednej strane kartičky je otázka, na druhej správna odpoveď. Zostav si vlastný súbor a precvičuj témy, ktoré v škole práve...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 7

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Metodický materiál k 2. pracovnému zošitu a učebnici autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov.Viac...

Nájsť podobné
Matematika 5

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Metodický materiál k 2. pracovnému zošitu a učebnici autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov