alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Základy ekonomickej teórie

Autor(i): Darina Matisková, Romana Hricová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Predložená monografia si dáva za cieľ jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou podať čitateľovi najdôležitejšie teoretické poznatky z oblasti makroekonómie...Viac...

Nájsť podobné
Všeobecné ekonomické teórie

Autor(i): Darina Matisková, Romana Hricová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vysokoškolská učebnica je určená študentom všetkým fakúlt bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, kde sa vyučujú všeobecné ekonomické teórie.Viac...

Nájsť podobné
Písmenká - moji kamaráti (komplet 1. - 6. zošit)

Autor(i): Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vstup dieťaťa do školy je udalosťou, ktorá ho ovplyvní na celý život. Jej súčasťou je nácvik čítania a písania. Pre bezproblémové zvládnutie tejto základnej...Viac...

Nájsť podobné
Manažment a financovanie v zdravotníctve

Autor(i): Peter Ondruš, Iveta Ondrušová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Monografia si kladie za cieľ poskytnúť prehľadné informácie o efektívnom riadení a financovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki manažéri sú každodenne konfrontovaní s realitou a úlohami, ktoré musia riešiť, aby zabezpečili plynulý chod...Viac...

Nájsť podobné
Testy pre 5. ročník ZŠ zo slovenského jazyka a literatúry

Autor(i): Ingrid Feriancová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit obsahuje súbor testov na precvičovanie vedomostí z gramatiky, literatúry a na čítanie s porozumením. Pri ich tvorbe vychádzala autorka z vlastných dlhoročných skúseností. Testy sú v súlade so štátnym vzdelávacím...Viac...

Nájsť podobné
Trestné právo hmotné II.

Autor(i): Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je...Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo I (cvičebnica A)

Autor(i): Darina Saxunová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia obsahuje v úvode každej kapitoly stručné teoretické zhrnutie danej problematiky a časť otázok, cvičení a riešených a neriešených príkladov. V závere...Viac...

Nájsť podobné
Encyclopaedia Beliana 8. zväzok

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Encyclopaedia Beliana je dvanásťzväzková všeobecná slovenská encyklopédia, ktorá obsahuje poznatky zo všetkých odborov ľudskej činnosti. Ponúka vyše 7 000 hesiel, stovky...Viac...

Nájsť podobné
Domáce precvičovanie: Matematika 4

Autor(i): Petr Šulc

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ucelený rad precvičovacích publikácií je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Domáce precvičovanie pre 2. – 5. ročník precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka a matematiky základných šViac...

Nájsť podobné
Domáce precvičovanie: Slovenčina 2

Autor(i): Pavol Krajňák

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ucelený rad precvičovacích publikácií je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Domáce precvičovanie pre 2. – 5. ročník precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka a matematiky základných šViac...

Nájsť podobné
Domáce precvičovanie: Prírodoveda 1

Autor(i): Iva Nováková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovné zošity sú určené pre všetkých šikovných prváčikov na precvičovanie preberanej látky zo slovenského jazyka, matematiky a prírodovedy. Úlohy zoradené podľa obťažnosti hravou formou pomocou krížoviek, spájačiek a veselých obrázkov precvičujú..Viac...

Nájsť podobné
Domáce precvičovanie: Slovenčina a matematika 1

Autor(i): Iva Nováková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovné zošity sú určené pre všetkých šikovných prváčikov na precvičovanie preberanej látky zo slovenského jazyka, matematiky a prírodovedy. Úlohy zoradené podľa obťažnosti hravou formou pomocou krížoviek, spájačiek a veselých obrázkov precvičujú..Viac...

Nájsť podobné
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 3. ročníka základných škôl

Autor(i): Terézia Lampartová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit voľne nadväzuje na Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl. Jeho autorka opäť pripravila pre žiakov rôzne kratšie príbehy, rozprávky, básničky, vyčítanky aj žartovné či...Viac...

Nájsť podobné
Obchodný zákonník - Veľký komentár

Autor(i): Mojmír Mamojka

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnychViac...

Nájsť podobné
Daň z príjmov v príkladoch a úlohách

Autor(i): Jitka Vyšňovská

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Problematika dane z príjmov je nevyhnutnou súčasťou výučby na stredných odborných školách s ekonomickým zameraním. Pre túto oblasť je určený aktuálny učebný text Daň z príjmov v príkladoch a úlohách, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, ...Viac...

Nájsť podobné
Historiografia financií na území Slovenska

Autor(i): Peter Baláži, Kornélia Beličková, Zuzana Staríčková, Jozef Laciňák

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov...Viac...

Nájsť podobné
Penológia

Autor(i): Danka Knápková, Marcela Tittlová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Penológia ako jedna z vedných disciplín, objektom skúmania ktorej je trest, filozofické, etické, psychologické, pedagogické, medicínske aj technické súvislosti trestov a ochranných...Viac...

Nájsť podobné
Klinická psychológia

Autor(i): Anton Heretik sr., Anton Heretik jr.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Po 10 rokoch vychádza dôkladne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice. Kolektív 20 slovenských klinických psychológov podáva erudovaný prehľad o súčasnom stave výskumu a klinickej praxe tejto oblasti aplikovanej psychológie...Viac...

Nájsť podobné
Praktikum trestného práva procesného

Autor(i): Lucia Kurilovská

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia autorky, ktorá má bohaté skúsenosti ako pedagogička na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF UK, ako aj skúsenosti z oblasti aplikácie...Viac...

Nájsť podobné
Zdravotnícky manažment a financovanie

Autor(i): Vojtech Ozorovský, Ivana Vojteková a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia vo forme vysokoškolskej učebnice komplexne a prehľadne približuje problematiku manažmentu a financovania zdravotníctva v Slovenskej republike. Má multiodborový...Viac...

Nájsť podobné
Hráme sa a tvoríme

Autor(i): Dagmar Krupová, Ivana Rochovská

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia spája v sebe pohľad na produktívne metódy v predprimárnom vzdelávaní s bohatou ponukou hier a aktivít. Obsahuje 45 aktivít z oblasti tvorivej...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 5 pre 5. ročník základných škôl

Autor(i): Ján Žabka, Pavol Černek

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nová učebnica spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu (Príloha ISCED 2 – 2. upravená verzia pre 5. až 8. ročník ZŠ) z hľadiska charakteristiky a cieľov...Viac...

Nájsť podobné
Civilné mimosporové konanie

Autor(i): Romana Smyčková a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v diferenciácii právnej úpravy civilného procesu. Civilný mimosporový poriadok je systematicky, ale aj materiálne prispôsobený regulácii tých procesných postupov, ktoré sa..Viac...

Nájsť podobné
Bezchordáty

Autor(i): Viera Peterková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom pedagogických fakúlt, resp. učiteľských študijných programov so zameraním na biológiu. Potreba jej vzniku je definovaná...Viac...

Nájsť podobné
Príprava do prímy - matematika (kolekcia 2 titulov)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nový pracovný zošit Príprava do prímy - matematika - pracovný zošit (pre 5. ročník základnej školy) s Príprava do prímy - matematika - riešenia (pre 5. ročník základnej školy) vo výhodnej kolekcií...Viac...

Nájsť podobné
Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra (kolekcia 2 titulov)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nový pracovný zošit Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra - pracovný zošit (pre 5. ročník základnej školy) a Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra...Viac...

Nájsť podobné
Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra - pracovný zošit

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nový pracovný zošit je zameraný na prípravu na prijímacie pohovory do prímy z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Slúžiť môže aj ako doplnkový pracovný zošit pre piatakov...Viac...

Nájsť podobné
Príprava do prímy - matematika - riešenia

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Riešenia a vysvetlenia riešení nájdete v tomto samostatnom titule, ktorý je určený nielen pre učiteľov, ale aj pre rodičov a starých rodičov, ktorí budú...Viac...

Nájsť podobné
Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra - riešenia

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Riešenia a vysvetlenia riešení nájdete v tomto samostatnom titule, ktorý je určený nielen pre učiteľov, ale aj pre rodičov a starých rodičov, ktorí budú...Viac...

Nájsť podobné
Metodika telesnej výchovy pre stredné odborné školy

Autor(i): Jaromír Šimonek

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Viac...

Nájsť podobné
Príprava do prímy - matematika - pracovný zošit

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nový pracovný zošit je zameraný na prípravu na prijímacie pohovory do prímy z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Slúžiť môže aj ako doplnkový pracovný...Viac...

Nájsť podobné
Toxikológia pre farmaceutov

Autor(i): Ingrid Tumová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Predslov Poďakovanie 1 Všeobecná toxikológia 1.1 Úvod do toxikológie 1.2 História toxikológie 1.3 Klasifikácia odborov toxikológie 1.4 Jed – toxická látka 1.5 Otravy...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov