alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Monitorovanie zamestnancov a právo na súkromný život

Autor(i): Helena Barancová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zborník z vedeckého seminára k problému monitorovania zamestnancov vo vzťahu ochrany súkromného života. Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným...Viac...

Nájsť podobné
Hmotné zabezpečenie v starobe

Autor(i): Miloš Lacko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto publikácia má ambíciu poskytnúť komplexný súbor informácií a poznatkov o činiteľoch ovplyvňujúcich organizačno-výkonovú výstavbu dôchodkového...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva

Autor(i): Róbert Jakubáč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ďalší výber judikatúry z oblasti súkromného práva z dielne vydavateľstva Wolters Kluwer je venovaný primárne jednému zo základných ľudských práv, a to právu vlastniť majetok (čl. 20 Ústavy SR), resp. vlastníckemu právu, ale aj nepochybne zaujímavému.Viac...

Nájsť podobné
Finančné právo

Autor(i): Mykola Sidak, Mária Duračinská a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autorský kolektív odboru finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vám predstavuje aktualizovanú verziu učebnice, ktorá uceleným spôsobom poníma všeobecné východiská, základné princípy, ako aj všetky pododvetvia finančnViac...

Nájsť podobné
Podnikateľské právo

Autor(i): Daniel Krošlák, Zuzana Nevolná, Andrea Olšovská

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná publikácia sa venuje problematike právnej úpravy podnikania. Sprostredkúva základné poznatky ohľadom jednotlivých foriem podnikania (živnosti, obchodné spoločnosti, družstvá). Ďalej približuje aj reguláciu obchodných záväzkových vzťahov..Viac...

Nájsť podobné
Devízové právo v Slovenskej republike

Autor(i): Soňa Kubincová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Oblasť devízového práva je pre mnohých „terra incognita“ a tejto problematike sa publikácie z oblasti finančného práva venujú len okrajovo. Devízové právo, resp. vzťahy, ktoré upravuje, prešli v posledných rokoch značnými zmenami...Viac...

Nájsť podobné
Nový zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, s aktualizovanou dôvodovou správou.Viac...

Nájsť podobné
Mzdy profesionálne

Autor(i): Iveta Matlovičová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Mzdy profesionálne“ prináša komplexné spracovanie zložitej problematiky vedenia mzdového účtovníctva. V jednotlivých kapitolách sú podrobne vysvetlené základné informácie, pojmy a parametre, ktoré súvisia so spracovaním mzdovej agendy...Viac...

Nájsť podobné
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nové vydanie publikácie, ktorú by mal mať poruke každý účtovník, audítor, daňový poradca či podnikateľský subjekt. Praktický vreckový formát obsahuje prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o mediácii - komentár

Autor(i): Milan Budjač, Katarína Šimonová, Jarmila Lazíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – komentár

Autor(i): Ingrid Veverková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia si dáva za cieľ podrobne vysvetliť čitateľom jednotlivé ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...Viac...

Nájsť podobné
Svetové zdravotnícke systémy

Autor(i): Peter Ondruš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia je určená študentom medicíny, ošetrovateľstva, ale aj zdravotníckym manažérom. Poskytuje komplexný prehľad o zdravotníckych systémoch viac ako 60 krajín sveta. Úvodná kapitola popisuje základné charakteristiky systémov, metódy ich...Viac...

Nájsť podobné
Šťastie je krásna vec…

Autor(i): Lukáš Kovanda

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha predstavuje čarovné zákutia ekonómie, ktoré sa s ňou ale často nespájajú, od krásy až po šťastie. Základom knihy sú rozhovory s poprednými svetovými ekonómami, každý z nich dopĺňajú príspevky, ktoré súvisia s témou...Viac...

Nájsť podobné
Účtovné súvzťažnosti 2014

Autor(i): Viera Kaletová, Jana Turóciová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V publikácii nájdete: - úplné znenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, - úplné znenie opatrenia č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave...Viac...

Nájsť podobné
Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2014 - 2018

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Analýza súčasného stavu a perspektívy ďalšieho vývoja v oblasti predchádzania vzniku odpadov ako najúčinnejšej formy prevencie vrátane záväzných opatrení a úloh, farebných príloh a riešenia jednotlivých pripomienok.Viac...

Nájsť podobné
Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok

Autor(i): Ján Lazar a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vysokoškolská učebnica občianskeho hmotného práva, ktorú ponúkame odbornej i širšej verejnosti, nadväzuje na predchádzajúce vydanie z roku 2010. Podáva systematický výklad teoretických základov tohto významného právneho odvetvia, ako aj rozbor...Viac...

Nájsť podobné
Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť

Autor(i): Radoslav Ivančík, Miroslav Kelemen

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Európska únia zatiaľ nie je schopná garantovať energetickú bezpečnosť jej členských štátov. V danej situácii je teda na členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 9/2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Postupy účtovanie pre podnikateľov - novela s komentárom, Zúčtovanie dane, Daňový bonus, ...Viac...

Nájsť podobné
Daňové výdavky A-Z 2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Všetky daňové a nedaňové výdavky a náklady abecedne zoradené platné na rok 2014...Viac...

Nájsť podobné
Riešené príklady z podvojného účtovníctva – praktikum

Autor(i): Amália Spitzová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Užitočná cvičebnica pre maturantov a všetkých, ktorí študujú na školách ekonomického zamerania. Slúži ako praktikum, do ktorého sa priamo píšu riešenia jednotlivých úloh z oblasti účtovania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku,...Viac...

Nájsť podobné
Nové podvojné účtovníctvo neziskových organizácií

Autor(i): Jaroslava Lukačovičová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nové podvojné účtovníctvo neziskových organizácií nepriamo nadväzuje na prvú publikáciu autora z roku 2009. V tomto vydaní bola vynechaná úvodná teoretická časť o druhoch neziskových organizácií,...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o rodine - Komentár

Autor(i): Edmund Horváth, Erik Varga

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vydavateľstvo Wolters Kluwer pre vás pripravilo prepracované a doplnené vydanie komentára k slovenskému rodinnoprávnemu kódexu. Komentár k rodinnoprávnemu kódexu prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine a ich vzájomné vzťahy,.Viac...

Nájsť podobné
Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861

Autor(i): Tomáš Gábriš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Dočasné súdne pravidlá z roku 1861 svojím obsahom položili základy moderného právneho poriadku Uhorska a až do roku 1957 ovplyvňovali právo na území Slovenska – najdlhšie v oblasti banského práva. Zasahovali do viacerých právnych odvetví...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo 5/2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daň z príjmov FO a PO - novela zákona, Automobil v podnikaní - odpisy, technické zhodnotenie, poistenie,...Viac...

Nájsť podobné
Trestný zákon s rozsiahlym komentárom a judikatúrou

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o výkone trestu odňatia slobody s komentárom, Zákon o výkone väzby s komentárom...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru

Autor(i): Jozef Harajdič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vydavateľstvo Wolters Kluwer vám prináša ďalší výber judikatúry, tentoraz na tému skončenia pracovného pomeru. Pracovný pomer je jedným zo základnýchViac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o ochrane prírody a krajiny 2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Novelizovaný zákon o ochrane prírody a krajiny 2014 v úplnom znení s aktualizovanou dôvodovou správou.Viac...

Nájsť podobné
Daňové zákony 2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Daňové zákony 2014 úplné znenie všetkých najdôležitejších daňových zákonov aj s vyznačenými zmenami a komentárom (14 najdôležitejších zákonov pre rok 2014) § Zákon o dani z príjmov § Zákon o dani z pridanej hodnoty § Zákon o spotrebnej dani z...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo 3/2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové priznanie FO a PO, opravy chýb minulých účtovných období...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o ochrane osobných údajov

Autor(i): Zuzana Valková, Jozef Dudáš, Juraj Palúš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov nie je vždy jednoduché. Kniha približuje dôležitosť tejto problematiky a jej uvedenie do praxe správnym smerom. Komentár od autorov nového zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predstavujeViac...

Nájsť podobné
Poistenie rizík malých a stredných podnikov

Autor(i): Viktória Čejková, Dana Martinovičová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je nielen prehľadným a praktickým sprievodcom otázkami poistenia v Slovenskej republike i Českej republike, ale poskytuje aj pohľad a prístup k riadeniu rizík, ktoré majú v malých a stredných podnikoch svoje špecifiká,...Viac...

Nájsť podobné
Rozhodnutia vo veciach reklamy

Autor(i): Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. Je potrebné obsiahnuť všetky možné variácie reklamy a výsledkom tejto snahy je publikácia „Rozhodnutia vo veciach reklamy“...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov