alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Novelizovaný zákon o rozhodcovskom konaní

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 244/2002 Z.z. z 3. apríla 2002 o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z.z, zákona č. 71/2009 Z.z. a zákona č. 336/2014 z.z.Viac...

Nájsť podobné
Medzinárodné vzťahy

Autor(i): Jaroslav Straka a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia od renomovaných autorov, ktorí sa problematikou medzinárodných vzťahov zaoberajú nielen z profesionálneho záujmu. Je napísaná...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 289/2008 Z.z. z 18. júna 2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskoršíViac...

Nájsť podobné
Daňové priznania za rok 2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové priznanie za rok 2014 pre fyzické osoby, právnické osoby, ročné zúčtovane, vyplnené tlačivá...Viac...

Nájsť podobné
Odvody poistného od 1.1.2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Odvody poistného pre SZČO, zamestnancov, zamestnávateľov, konateľov, dôchodcov, študentov,.... od 1.1.2015Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2015/V

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Školský zákon, samosprávne kraje, rozpočtové pravidlá, zákon o štátnej službe, verejný záujem, financovanie škôl...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo 1/2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Úprava základu dane z príjmov, Účtovníctvo a záver účtovného obdobia, Daňová povinnosť z pohľadu DPH...Viac...

Nájsť podobné
1000 riešení 1/2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov - novela, Obchodný zákonník...Viac...

Nájsť podobné
Daňové účtovníctvo 2014

Autor(i): Marián Kočner

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obsahová a metodická stránka učebnice vytvára požadovaný priestor pre získanie základných vedomostí, ktoré si študenti budú prehlbovať a rozširovať po absolvovaní predmetov "Základy účtovníctva" a "Účtovníctvo podnikateľov". Predkladaná učebnica je..Viac...

Nájsť podobné
Financovanie politických strán v SR

Autor(i): Grigorij Mesežnikov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Inštitút pre verejné otázky pripravil unikátnu publikáciu o financovaní politických strán na Slovensku. Autor, prezident IVO Grigorij Mesežnikov, sa vo svojej štúdii zaoberá problematikou straníckych financií v širších súvislostiach spoločensko...Viac...

Nájsť podobné
Politický systém a náboženská sloboda podľa islamského náboženstva

Autor(i): Abdulwahab Al-Sbenaty

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia odpovedá na vybrané a najčastejšie otázky, ktoré autorovi kládli návštevníci jeho internetových stránok alebo účastníci prednášok a stretnutí, na ktorých autor prednášal. Publikácia je o to zaujímavejšia, že vychádza...Viac...

Nájsť podobné
Kapitál v 21. storočí

Autor(i): Thomas Piketty

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Rozsiahle dielo francúzskeho profesora ekonómie kritizuje prehlbujúcu sa majetkovú nerovnosť vo svete a vidí v nej jedno z najväčších nebezpečenstiev súčasného systému. Autor, ktorý sa venoval zhromažďovaniu údajov a ich vyhodnocovaniu...Viac...

Nájsť podobné
Vzory zmlúv, žalôb a podaní podľa zákonníka práce + CD

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vzory zmlúv, žalôb a podaní podľa Zákonníka práce - 85 zmlúv + CD (85 zmlúv)...Viac...

Nájsť podobné
Zahraničné investície šláger súčasnosti

Autor(i): Ladislav Balko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Slovenská krajina je poznačená - verme, že v dobrom - novými výrobnými halami, ku ktorým vedú nové cesty, skrášlené mestá a dediny, oživené turistické centrá, čoraz menej zamračených ľudí. Dôsledok procesu, nazvaného preteky za zahraničnými investíciViac...

Nájsť podobné
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Autor(i): Ján Dankovčik, Alexandra Rajničová Knapíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ďalšou publikáciou z edície našich komentárov je Komentár k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Cieľom komentára je vyčerpávajúcim spôsobom poskytnúť podrobnú analýzu ustanovení zákona...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o sociálnom fonde

Autor(i): Miluška Horváthová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Problematika tvorby a čerpania sociálneho fondu je najmä v súčasnom období veľmi aktuálna, čo inšpirovalo autorku k spracovaniu publikácie „Zákon o sociálnom fonde – komentár“. Účelom tohto komentára je prispieť k správnej aplikácii zákona...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam

Autor(i): Róbert Jakubáč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Po publikáciách „Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva“, „Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva“ a „Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ prichádza vydavateľstvo...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám

Autor(i): Ivan Rumana, Ina Šingliarová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí...Viac...

Nájsť podobné
Trh a jeho deformácie štátom

Autor(i): Jozef Horeháj

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia vychádza zo základných charakteristík rakúskej školy. Autor v nej vymedzuje jednak rozhodujúce prvky trhového systému a podstatu jeho fungovania, a jednak poukazuje na to, ako štátne intervencie deformujú...Viac...

Nájsť podobné
Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku

Autor(i): Peter Strapáč, Marián Ďurana

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná publikácia má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku znaleckej činnosti zameranú nielen na predpisy priamo súvisiace so znaleckou činnosťou, ale aj na procesné a hmotnoprávne ustanovenia vzťahujúce sa na výkon znaleckej činnosti...Viac...

Nájsť podobné
Správne právo hmotné

Autor(i): Peter Škultéty, Rastislav Kaššák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Správne právo je jedným zo samostatných právnych odvetví právneho poriadku Slovenskej republiky. Ústredným a kardinálnym pojmom tohto právneho odvetvia je pojem...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení.Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania

Autor(i): Marek Griga, Juraj Tkáč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami...Viac...

Nájsť podobné
Trnavské meštianske závety (1700-1871)

Autor(i): Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej analýzy a syntézy, ktoré sú prezentované...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o správcoch

Autor(i): Matúš Králik

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vydavateľstvo Wolters Kluwer na knižný trh prináša ďalší komentár, a to hneď k dvom dôležitým predpisom konkurzného práva – k zákonu č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov a k vyhláške č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú...Viac...

Nájsť podobné
Mysli ako freak

Autor(i): Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autori Freakonomics zmenili spôsob, akým sa pozeráme na svet. Vo svojej tretej knihe sa zamerali na to, čo čitateľov prvých dvoch zaujímalo najviac – existuje spôsob, ako sa naučiť vidieť veci inak ako vyzerajú? Levitt s Dubnerom veria...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Novelizovaný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení...Viac...

Nájsť podobné
Nová účtovná smernica Európskej únie

Autor(i): Richard Farkaš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia sa venuje podrobnej analýze smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov...Viac...

Nájsť podobné
Dedičské právo hmotné

Autor(i): Ladislav Kupka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V texte autor venuje pozornosť jednak teoreticko - právnym inštitútom, ako i inštitútom pozitívno právnej úpravy dedenia, ako sú pramene dedičského práva, základné...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce

Autor(i): Vojtech Tkáč, Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, Branislav Masár

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad vzájomných systémových väzieb jednotlivých ustanovení Zákonníka práce navzájom, spolu s odkazmi na relevantné pracovnoprávne predpisy a ostatné právne predpisy...Viac...

Nájsť podobné
Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Autor(i): Jana Acsová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve ‒ Komentár“ okrem precízneho vysvetlenia paragrafového znenia opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74, obsahuje aj ilustratívne vzory širokej škály účtovných prípadov...Viac...

Nájsť podobné
Základy finančného zdravia

Autor(i): Milan Pavlík

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha pozostáva z 12 kapitol, ktoré sa venujú témam: peniaze, osobné a rodinné financie, súkromný majetok, zamestnanec vs. podnikateľ vs. investor, úvery, úvery na bývanie, životné a neživotné poistenie, investovanie, dôchodkové...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov