alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Daňovníctvo - daňová teória a politika I

Autor(i): Jana Kušnírová, Juraj Válek

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhé vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov...Viac...

Nájsť podobné
Daňovníctvo - daňová teória a politika I

Autor(i): Anna Schultzová a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V druhom vydaní učebnice poukazujeme na mieru uplatňovania a vzájomnej konkurencie najdôležitejších daňových princípov. Jej súčasťou je aj komplexný pohľad na daňovú politiku SR a EÚ, na určenie výšky a presunu daňového bremena...Viac...

Nájsť podobné
Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach

Autor(i): Lucia Kašiarová, Miriam Majorová, Terézia Urbanová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ako sa pripraviť na audit v mestách a obciach? Odpovede na túto otázku prináša publikácia s rovnomenným názvom, ktorá objasňuje jednotlivé kroky audítora a oblasti jeho záujmu pri získavaní audítorských dôkazov v procese auditu...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Autor(i): Peter Ikrényi, Juraj Tkáč, Martin Bako, Dominika Vokálová, Ivan Ikrényi

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je už vyše 14 rokov súčasťou nášho právneho poriadku a počas svojho „života“ prežil viaceré významné zmeny. Možno konštatovať, že predstavuje významný nástroj kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami...Viac...

Nájsť podobné
Nájomné vzťahy v súkromnom práve

Autor(i): Peter Strapáč, Marián Ďurana, Jana Muránska

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nájomná zmluva a zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí podľa Občianskeho zákonníka, zákon o krátkodobom nájme bytu, zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov – komentár...Viac...

Nájsť podobné
Pracovné právo v malíčku

Autor(i): Mária Pindrochová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Pracovné právo v malíčku je neoceniteľným nástrojom každého zamestnávateľa. Táto kniha je jedinečná tým, že je písaná výsostne z perspektívy majiteľa a konateľa firmy. Je detailným prierezom celej problematiky zamestnávania, ktorá je prehľadne...Viac...

Nájsť podobné
Spoveď ekonomického zabijaka

Autor(i): John Perkins

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

„Ekonomickí zabijaci,“ píše John Perkins, „sú vysoko platení profesionáli, ktorí podvodom oberajú krajiny po celom svete o bilióny dolárov. Medzi ich nástroje patria falošné finančné správy, zmanipulované voľby, špinavé peniaze, vydieranie, sex a...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

Autor(i): Peter Potasch, Janka Hašanová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhé, doplnené a prepracované, znenie komentára k správnemu poriadku posúva v určitých smeroch výklad tohoto, v praxi veľmi významného zákona, opäť...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o priestupkoch – komentár

Autor(i): Helena Spišiaková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Komentár poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s orientáciou aj na potreby miest a obcí. Autorka zúročila svoje dlhoročné skúsenosti s prejednávaním priestupkov a iných správnych...Viac...

Nájsť podobné
Finančné dejiny Európy

Autor(i): Zsolt Horbulák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Len máloktorá vec vie ľudí zaujať viac ako peniaze. Vychádzajúc z ekonomickej teórie ide o jediný statok, ktorý nedokáže nikdy u ľudí vyvolať pocit uspokojenia potreby. Akékoľvek množstvo peňazí totiž vlastníme, vždy by sme chceli mať ešte viac...Viac...

Nájsť podobné
Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa)

Autor(i): Fiačan, Kerecman, Baricová a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Historicky prvý komentár k Advokátskej tarife (vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z.) prináša podrobný výklad ustanovení tohto pomerne stručného, avšak o to významnejšieho právneho predpisu. Početný autorský kolektív, zložený z predstaviteľov advokátskej.Viac...

Nájsť podobné
Nový zákon o odpadoch

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Viac...

Nájsť podobné
Chronológia rímskych dejín

Autor(i): Pavol Valachovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Dejiny starovekého Ríma zahŕňajú od založenia mesta až do zániku Západorímskej ríše 13 storočí vývoja. Od malého mestského štátu sa rozvíjal...Viac...

Nájsť podobné
Ekonomické minimum starostu

Autor(i): Ingrid Konečná Veverková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia Ekonomické minimum starostu je praktickou a zrozumiteľnou príručkou pre starostov a volených funkcinárov územnej samosprávy, ktorá im pomôže správne aplikovať právne predpisy pri ekonomickom a personálnom riadení obce...Viac...

Nájsť podobné
Repetitórium občianskeho hmotného práva

Autor(i): Lenka Dufalová, Martin Križan, Veronika Skorková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivámi inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých...Viac...

Nájsť podobné
Ústava Slovenskej republiky

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky s právnym stavom k 1. marcu 2015, so zvýraznenými zmenami poslednej...Viac...

Nájsť podobné
Racionálna indikácia laboratórnych parametrov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Racionálna indikácia je citlivou témou, od ktorej každý očakáva niečo iné - poisťovne maximálnu úsporu, reťazce dúfajú , že ak im už nezlepší, tak aspoň...Viac...

Nájsť podobné
Skúšobné poriadky a chov poľovných psov do vrecka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia v praktickom vreckovom formáte obsahuje skúšobné poriadky pre skúšky stavačov, malých plemien, retrívrov, farbiarov, duričov a brlohárov (a súvisiace predpisy), ktoré vydala Slovenská poľovnícka komora na základe splnomocnenia v § 73 ods. Viac...

Nájsť podobné
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2015

Autor(i): Eva Gášpárová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje množstvo praktických príkladov, vyplnené vzory tlačív a formulárov, znenie zákona o účtovníctve a postupy účtovania...Viac...

Nájsť podobné
Správny poriadok

Autor(i): Soňa Košičiarová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autorka kladie dôraz na jednoduchosť a ľahkú pochopiteľnosť ustanovení zákona bez odvádzania pozornosti na teoretické dišputy, ktoré by odvádzali...Viac...

Nájsť podobné
Praktické komentáre pre mestá a obce

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia, z edičného radu vydavateľstva Eurokódex - Praktické komentáre, ktorá vám môže pomôcť ľahšie sa zorientovať v spleti zákonov a paragrafov...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o zdravotnej starostlivosti

Autor(i): Humeník, Kováč a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prvý komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z. z.) obsahuje výklad kľúčových pojmov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na skutočnosť, že tento právny predpis upravuje základné princípy poskytovania zdravotnej...Viac...

Nájsť podobné
Čo má vedieť mzdová účtovníčka... 1/2015

Autor(i): Dagmar Piršelová, Zuzana Macková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

kácia obsahuje témy: o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a zamestnaneckej prémii za rok 2014; o „novom“ hlásení o vyúčtovaní dane (za rok 2014)...Viac...

Nájsť podobné
Účtovné súvzťažnosti 2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dlhodobý majetok, zákazková výroba, náklady, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, výnosy, zásoby, dlhodobé záväzky...Viac...

Nájsť podobné
Príručka mzdovej účtovníčky

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Pracovnoprávne minimum, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, odvodová úľava, nemocenské poistenie, odmeňovanie zamestnancov...Viac...

Nájsť podobné
Zákony SR 2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Platná legislatíva SR k 1. 1. 2015. Publikácia Zákony SR 2015 prináša aktuálne úplné znenia vybraných právnych predpisov k 1. januáru 2015 z oblastí: •daní a účtovníctva, •občianskeho a obchodného práva, •pracovného a sociálneho práva.Viac...

Nájsť podobné
1000 riešení 2-3/2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové priznanie FO a PO za rok 2014, otázky z praxe: automobil v podnikaní, ERP, Zákonník práce...Viac...

Nájsť podobné
Úplné znenia zákonov 2/2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje: Zákon o účtovníctve, postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve a podvojnom účtovníctve, opatrenia na...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 335/2014 Z.z. z 21. októbra 2014 o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Viac...

Nájsť podobné
Daňový poriadok

Autor(i): Soňa Kubincová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nakladatelstvo C. H. Beck prináša prvý „sivý“ komentár k Danovému poriadku z pera autorky doc. JUDr. Soni Kubincovej, PhD. spracovaný v rozsahu v akom doposial tento zákon na Slovensku nebol spracovaný. Tento jedinecný komentár ponúka nie len podrobnViac...

Nájsť podobné
Príklady zo sociálného poistenia

Autor(i): Mikuláš Krippel

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia na konkrétnych príkladoch vysvetľuje jasným a zrozumiteľným spôsobom náročnú matériu dávok zo systému sociálneho poistenia. Uvádza a vysvetľuje...Viac...

Nájsť podobné
Exekučný poriadok

Autor(i): Števček, Ficová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov