alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia

Autor(i): Miroslav Gavalec

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je zameraná tak na hmotnoprávnu úpravu ochrany životného prostredia, ako aj na matériu procesnoprávnych rozhodnutí, ktorých právny základ vychádza z medzinárodného práva, resp. z práva únijného. Pod pojem životné prostredie zostavovateľ...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané problémy verejnej ekonomiky a verejných fináncií

Autor(i): Oskar Novotný

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autori spracovali komplexnú problematiku viacerých zložitých okruhov z oblasti verejnej ekonomiky, verejných financií, ale aj verejnej politiky, či marketingu...Viac...

Nájsť podobné
Rímsko-právne kauzy

Autor(i): Pavol Judiak, Ivan Haramia

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Tieto učebné texty zodpovedajú samotnému duchu rímskej právnej vedy. Rímske právo dnes už nie je bezprostredne aplikované, mimo to sa dodnes na právnických...Viac...

Nájsť podobné
Námorné a riečne právo

Autor(i): Stanislav Holák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná učebná pomôcka je nesmierne užitočná, vzhľadom na to že ide o špecifický, ale aj v rámci SR a právnického vzdelávania nesporne potrebný...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie

Autor(i): Viera Rentková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebný text predkladá témy zo sociálnej politiky so zameraním na politiku trhu práce a je rozložený do deviatich kapitol, pričom jednotlivé kapitoly na seba...Viac...

Nájsť podobné
Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

Autor(i): Dušan Dobšovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty“ reaguje na početné oslobodenia od DPH v slovenskom systéme dane z pridanej hodnoty. Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľovi komplexný pohľad na problematiku režimu oslobodenia od dane...Viac...

Nájsť podobné
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

Autor(i): Saleh Mothana Obadi a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Turbulentný vývoj globálnej ekonomiky v posledných rokoch bol sprevádzaný viacerými neočakávanými javmi, ktoré ovplyvnili hospodársky cyklus jednotlivých ekonomík – tak rozvinutých, ako aj rozvíjajúcich sa a rozvojových...Viac...

Nájsť podobné
Kriminológia

Autor(i): Vladimír Čečot a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebný text sa zaoberá majetkovou kriminalitou, hospodárskou kriminalitou, násilnou kriminalitou, mravnostnou kriminalitou, organizovanou kriminalitou...Viac...

Nájsť podobné
Kriminológia

Autor(i): Vladimír Čečot a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebný text sa zaoberá kriminológiou ako takou, opisuje základy a zameranie kriminologických výskumov, vplyv prostredia na zločinnosť, príčinnosti....Viac...

Nájsť podobné
Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti

Autor(i): Peter Ondrejkovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia sa zaoberá vybranými sociálno-patologickými javmi, ktoré charakterizuje vo vzájomných príčinných súvislostiach. Najväčší priestor autor venuje...Viac...

Nájsť podobné
Filozofické základy sociálnej práce

Autor(i): Tatiana Sedová, Jarmila Chovancová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Skriptá sa skladajú z dvoch častí. Zatiaľ čo prvá časť tematizuje filozofické základy sociálnej práce ako akademickej disciplíny so zreteľom na problematiku...Viac...

Nájsť podobné
Trestné právo po novelách

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Trestné právo po novelách - aktuálne znenie zákonov: Zákon o priestupkoch, Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o policajnom zbore...Viac...

Nájsť podobné
Zlé peniaze

Autor(i): Juraj Karpiš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Krízová mozaika ekonóma Juraja Karpiša, v ktorej sa dozviete, kto zapríčinil krízu, či prežije euro a praktické rady, ako žiť dobrý život napriek zlým peniazom. Juraj Karpiš napísal tučného sprievodcu krízou aj pre neodbornú verejnosť. V knihe hľadáViac...

Nájsť podobné
Hodnota staroby

Autor(i): Peter Tavel

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Aký zmysel má náš život? Aký zmysel má staroba? Chceme spokojnú jeseň života a spokojné deti. Pekne dožiť. Staroba a umieranie nie sú populárne témy. Človek by sa im najradšej vyhol. Spoznajte umenie dobre zostarnúť.Viac...

Nájsť podobné
Trh práce na Slovensku: Analýzy a prognózy

Autor(i): Menbere Workie Tiruneh, Miroslav Štefánik a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Jeden z kľúčových cieľov hospodárskej politiky je spojený s riešením nerovnováh na trhu práce prostredníctvom alternatívnych nástrojov politiky trhu práce. Náklady nezamestnanosti obsahujú nielen finančnú stránku, ale aj spoločenskú a sociálnopoliticViac...

Nájsť podobné
Poradca 2-3/2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o verejnom obstarávaní po novelách s komentárom, Zákazka, Aukcia, Obstarávateľ, Trhovisko...Viac...

Nájsť podobné
Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní

Autor(i): Zuzana Kyjac

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. V dnešnej postmodernej dobe rastie význam informačných technológií a je šanca, že získané informácie môžu predísť zničeniu hodnôt významných pre vývoj ľudstva. Informačná moc sa stáva aj zbraňou...Viac...

Nájsť podobné
Daňové podvodné konania a ich dokazovanie

Autor(i): Peter Šamko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Po úspešnej publikácii „Trestný čin podvodu – komentár s judikatúrou“ od JUDr. Petra Šamka vydavateľstvo Wolters Kluwer prináša ďalšiu publikáciu od tohto kvalitného autora, tematicky zameranú na daňovú kriminalitu...Viac...

Nájsť podobné
Finančná gramotnosť pre stredné školy

Autor(i): Diana Janíčková, Juraj Lang

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Finančná gramotnosť pre stredné školy (alebo v živote nič nie je zadarmo...) vychádza ako ďalšia knižná publikácia Inštitútu finančnej gramotnosti a vzdelávania v spolupráci s Finecom s.r.o.. Je doplnenou a rozšírenou verziou knihy Finančná gramotnosViac...

Nájsť podobné
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákonník práce platný od 1. septembra 2015 s podrobným komentárom a vyčerpávajúcou judikatúrou. Zákonník práce je už aj s poslednou novelou NR SR č. 61/2015 Z. z. Autormi knihy sú poprední slovenskí...Viac...

Nájsť podobné
Nový autorský zákon

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 185/2015 Z.z. z 1. júla 2015 Autorský zákon.Viac...

Nájsť podobné
Kriminalistika

Autor(i): Viktor Porada, Peter Polák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom právnických fakúlt, hlavne však študentom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ale i policajtom, vyšetrovateľom...Viac...

Nájsť podobné
Správny súdny poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016...Viac...

Nájsť podobné
Pápež František: Táto ekonomika zabíja

Autor(i): Andrea Tornielli, Giacomo Galeazzi

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Stačilo niekoľko viet, ktoré pápež povedal proti „ekonomike, ktorá zabíja“, aby ho označili za marxistu. Že autormi istých komentárov sú vydavatelia finančných denníkov alebo predstavitelia niektorých pravicových hnutí...Viac...

Nájsť podobné
Civilný sporový poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny polície v európskom kontexte

Autor(i): Eduard Kačík, Jozef Makar

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Najnovšia práca skúseného autora viacerých publikácií z oblasti dejín JUDr. Eduarda Kačíka, CSc. a študenta práva, histórie a filozofie Jozefa Makara sa zaoberá problematikou dejín polície na území desiatich vybraných krajín...Viac...

Nájsť podobné
Právnici práva zbavení II.

Autor(i): Jozef Sulaček

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Historicky a ľudsky cenné dielo Jozefa Sulačeka Právnici práva zbavení spĺňa cieľ: zachovať pamiatku židovských právnikov, ktorí v oblasti práva a právneho...Viac...

Nájsť podobné
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha obsahuje úplné znenie zákona Civilný sporový poriadok s podrobným komentárom, úplné znenie zákona Civilný mimosporový poriadok s podrobným...Viac...

Nájsť podobné
Trestný zákon

Autor(i): Jozef Čentéš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

3. aktualizované vydanie Veľkého komentára s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu s právnym stavom k 1. 7. 2016 Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti...Viac...

Nájsť podobné
Šaría pre nemoslimov

Autor(i): Bill Warner

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Islam je politický systém s vlastnou zbierkou zákonov, ktorá sa volá šaría. Šaría je založená na úplne iných princípoch ako náš právny systém. Mnohé z jej nariadení sa pritom týkajú aj nemoslimov. Čo znamená právo šaría pre našich občanov? Ako sa násViac...

Nájsť podobné
Sociálna práca v školstve

Autor(i): Zoja Koscurová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia ponúka ucelený prierez z oblasti implementácie odboru sociálnej práce do školského prostredia. Ako prvá vedecká monografia svojho druhu na slovenskom a českom knižnom trhu definuje, vymedzuje a charakterizuje teoretické a metodologické...Viac...

Nájsť podobné
DÚPP 11-12/2015

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňový bonus a štúdium v roku 2015 + test, Tvorba opravných položiek k pohľadávkam, Určenie obsahu dokumentácie...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov