alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Súvzťažnosti pre verejnú správu

Autor(i): Miriam Majorová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Súvzťažnosti pre štátnu správu a samosprávu - Postupy účtovania - rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, vyššie územné celky, obce, mestá, školy, účtová osnova...Viac...

Nájsť podobné
Daňové zákony 2016 SR XXL ProFi

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia so slovenskou daňovou legislatívou platnou k 1. 11. 2016. Prostredníctvom QR kódu si budete môcť objednať bezplatnú celoročnú aktualizáciu. Všetky e-booky vo formáte pdf majú zhodnú grafickú úpravu s tlačenými verziami a súViac...

Nájsť podobné
Podvojné účtovníctvo

Autor(i): Jana Kajanová, Viera Ölvecká, Darina Saxunová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zbierka úloh a príkladov z podvojného účtovníctva je orientovaná na najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady z bežnej podnikateľskej praxe. Obsahuje riešené aj neriešené príklady, ktoré sú zostavované od najjednoduchších prípadov...Viac...

Nájsť podobné
Kompetenčné právo v obecnej samospráve

Autor(i): Jozef Tekeli

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predmetom monografie „Kompetenčné právo v obecnej samospráve – Konfliktné oblasti“ je právna analýza postavenia, činnosti a vzájomných vzťahov orgánov obce, t. j. pôsobnosti starostu obce a obecného zastupiteľstva, v zmysle platnej legislatívy....Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o účtovníctve

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 431/2002 Z.z. z 18. júna 2002 o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z., zákona č. 561/2004 Z.z., zákona č. 518/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 540/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Obchodný zákonník

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Nový Zákon o verejnom obstarávaní

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 343/2015 z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 438/2015 Z.z.Viac...

Nájsť podobné
Daňové zákony 2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2016. V unikátnej publikácii, ktorú denník PRAVDA vydáva každoročne, a to už po dvadsiaty štvrtý raz, nájdete úplné znenie jedenástich najdôležitejších daňových zákonov. Daňové...Viac...

Nájsť podobné
Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí

Autor(i): Blanka Szeghyová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Súdnictvo a súdna prax patria na Slovensku k málo prebádaným oblastiam histórie. Monografia je postavená na archívnom výskume v piatich východoslovenských, kedysi hornouhorských mestách v období...Viac...

Nájsť podobné
Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe

Autor(i): Jozef Sýkora

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe“ vznikla s cieľom poukázať na priebeh výkonu predbežnej finančnej kontroly v roku 2015 a zároveň poskytnúť čitateľovi informácie o procese overovania finančných operácií v zmysle novéhViac...

Nájsť podobné
Zákon o rodine

Autor(i): Róbert Bános

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon o rodine vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona o rodine z autorského pera skúseného advokáta Róberta Bánosa. Súčasťou komentára je ucelená judikatúra a vzory právnyViac...

Nájsť podobné
Ústava Slovenskej republiky

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ústava SR platná od 1.1.2016...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2016/IIa

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: obchodný zákonník, občiansky zákonník, konkurz a reštrukturalizácia, verejné obstarávanie, živnostenský zákon, autorský zákon, rozhodcovské konanie, ochrana spotrebiteľa...Viac...

Nájsť podobné
Civilný sporový poriadok

Autor(i): Edmund Horváth, Andrea Andrášiová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky súdny poriadok, ktorý viac ako polstoročie upravoval.Viac...

Nájsť podobné
Zlé peniaze

Autor(i): Juraj Karpiš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Krízová mozaika ekonóma Juraja Karpiša, v ktorej sa dozviete, kto zapríčinil krízu, či prežije euro a praktické rady, ako žiť dobrý život napriek zlým peniazom. Juraj Karpiš napísal tučného sprievodcu krízou aj pre neodbornú...Viac...

Nájsť podobné
Teória rizika v poistení

Autor(i): Galina Horáková, Michal Páleš, František Slaninka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Poisťovníctvo patrí k dôležitým odvetviam ekonomiky každého štátu. Jeho úlohou je ponúknuť obyvateľom poistenie nielen života a zdravia, ale aj poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škody, úrazové poistenie, cestovné poistenie a mnoho...Viac...

Nájsť podobné
Civilný sporový poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok s účinnosťou od 1. júla 2016...Viac...

Nájsť podobné
Civilny mimosporový poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok s účinnosťou od 1. júla 2016...Viac...

Nájsť podobné
Cisár je nahý - Represia verzus prevýchova

Autor(i): Martina Justová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha o sociálnej práci s väzňami. Desaťročné praktické skúsenosti autorky a jej neuveriteľná zanietenosť pre túto prácu sú na knihe zreteľne viditeľné.Viac...

Nájsť podobné
Poradca 4/2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o rodine po poslednej novele s komentárom, Vnútropodnikové smernice s komentárom...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy

Autor(i): Jozef Vozár, Katarína Ficová, Peter Kerecman, Ivan Humeník, Ľubomír Zlocha

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej, morálnej) ujmy, ktorý patrí k novším právnym pojmom a v súčasnosti ho upravujú desiatky zákonov...Viac...

Nájsť podobné
Agentúrne zamestnávanie

Autor(i): Andrea Olšovská, Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Martin Bulla

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Agentúrne zamestnávanie ako globálny fenomén trhu práce sa udomácnilo aj na Slovensku. Prax však poukazuje na mnohé problémy, s ktorými sa agentúry dočasného zamestnávania a užívatelia stretávajú. Ucelený pohľad na túto oblasť v právnom poriadku...Viac...

Nájsť podobné
Diplomatické a konzulárne právo

Autor(i): Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V súvislosti so spoločenskými zmenami po roku 1989, získaním plnej medzinárodnej suverenity pre Slovenskú republiku v roku 1993, vstupom do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie v roku 2004 a vôbec celým procesom globalizácie sa zintenzívnili..Viac...

Nájsť podobné
Financie

Autor(i): Rudolf Sivák a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Cieľom kolektívu renomovaných autorov – vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave – bolo zostaviť komplexnú učebnicu, ktorá umožní študentom pochopiť podstatu financií, ich význam...Viac...

Nájsť podobné
Etické desatoro začínajúceho advokáta

Autor(i): Alexandra Krsková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia nie je komplexným a systematickým prehľadom problematiky profesijnej etiky, ktorý by sprevádzali vážne teoretické konštrukcie, podrobné analýzy a zdôvodnenia. Je jej aplikáciou na advokáciu ako klasické povolanie s impozantným rodokmeňom..Viac...

Nájsť podobné
Ochrana finančného spotrebiteľa

Autor(i): Jana Strémy

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia sa zaoberá ochranou finančného spotrebiteľa najmä z pohľadu verejného práva. Autorka sa pokúsila o prehľadné a systematické spracovanie...Viac...

Nájsť podobné
Krízová sociálna intervencia

Autor(i): Stanislav Matulay, Eva Matulayová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Podporné študijné texty sú koncipované tak, aby dopĺňali a bližšie vysvetľovali problematiku sociálnej krízovej intervencie. Autori uviedli príklady z praxe a...Viac...

Nájsť podobné
Mediácia

Autor(i): Petr Mrázek

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto publikácia je určená ako učebnica najmä pre študentov práva, sociálnej práce, či verejnej politiky a verejnej správy. Zámerom je poskytnutie relevantných...Viac...

Nájsť podobné
Sociológia v sociálnej práci I.

Autor(i): Štefánia Kövérová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto publikácia dáva možnosť sociálnym pracovníkom uchopiť vysvetlenia jednotlivých spracovávaných oblastí. Sociológia v sociálnej práci je na slovenské pomery netradičným...Viac...

Nájsť podobné
Trest odňatia slobody v novom trestnom zákone

Autor(i): Ondrej Prikryl, Ondrej Samaš, Pavol Toman

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje: zmeny v ukladaní trestu odňatia slobody...Viac...

Nájsť podobné
Kompendium penológie

Autor(i): Danka Knápková, Marcela Tittlová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Uloženie trestu, ochranných opatrení, ich výkon a dosiahnutie jednotlivých aspektov účelu trestu aj ochranných opatrení je to, čo je konečným cieľom a zmyslom trestného konania. V rámci neho je možné vidieť komplex rôznych procesných úkonov...Viac...

Nájsť podobné
Audítorské štandardy

Autor(i): Ladislav Kareš, Petra Krišková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autori sa v predloženej publikácii venujú jednotlivým medzinárodným audítorským štandardom, ktoré sú organickou súčasťou metodiky auditu. Vychádzajú pritom z ich oficiálneho prekladu, ktorý zabezpečila Slovenská komora audítorov...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov