alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
DÚPP 9,10/2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2016 a od 17. 6. 2016, Zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny, Doba odpisovania...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o súkromnej bezpečnosti

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 473/2015 Z.z. z 23. septembra 2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnené niektorých zákonov (Zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 598/2008 Z.zViac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o sťažnostiach

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 9/2010 Z.z. zo 4. decembra 2009 o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z., zákona č. 386/2015 Z.z. a zákona č. 125/2016 Z.z.Viac...

Nájsť podobné
Vreckový Zákonník práce so súvisiacimi zákonmi

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Praktická príručka vo vreckovom formáte obsahuje úplné znenie Zákonníka práce, zákona o kolektívnom vyjednávaní, o nelegálnej práci a antidiskriminačného zákona, ako aj nariadení vlády limitujúcich nútené zrážky zo mzdy a úroky pri spotrebiteľských..Viac...

Nájsť podobné
Všeobecne záväzné predpisy o protipožiarnej bezpečnosti a ochrane

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Titul Všeobecne záväzné predpisy o protipožiarnej bezpečnosti a ochrane obsahuje úplné znenie zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o Hasičskom a záchrannom zbore a všetky...Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

Autor(i): Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autorky v knihe spracovali 8 kapitol, ktoré sa venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri písaní učebnice vychádzali z kolobehu majetku, ktorý má na začiatku...Viac...

Nájsť podobné
Verejná správa 5/2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Sociálne služby po novom, Predĺžená lehota na podanie DP, Príjmy a výdavky nepodnikateľských subjektov, Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, Klientske centrá pre občanov, Majetok obce...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o verejnom obstarávaní

Autor(i): Juraj Tkáč, Marek Griga

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Rekodifikácia verejného obstarávania - prvý veľký komentár k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na slovenskom knižnom trhu...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o súdnych poplatkoch

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. z 28. januára 1991 o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z.z.Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o prokuratúre

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 153/2001 Z.z. z 28. marca 2001 o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z.z., zákona č. 36/2005 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z.z., zákona č. 291/2009 Z.z., zákona č. 102/2010 Z.z., zákoViac...

Nájsť podobné
Trestný poriadok a zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok s ustanoveniami, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016 v dôsledku zavedenia trestnej..Viac...

Nájsť podobné
Daňové úniky a daňová kriminalita v Slovenskej republike

Autor(i): Jozef Strieranka, Mária Sabayová, Jana Šimonová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia sumarizuje poznanie a výsledky vedeckovýskumnej úlohy "Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti" VYSK č. 164 evidovanej na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Monografia vznikla...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o priestupkoch

Autor(i): Peter Potásch a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon o priestupkoch vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Tento komentár určite nie je – z hľadiska časového – prvým komentárom na našom trhu, ale toho času prvý komentár so znením účinným od 1. 1. 2016. Autorský kolektViac...

Nájsť podobné
Príručka na opatrovanie klientov v domácom prostredí

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Príručka prináša rady, ako postupovať pri starostlivosti o ľudí odkázaných na pomoc. Obsahuje dôležité informácie týkajúce sa rôznych stupňov starostlivosti a pokyny na zabezpečenie základných životných potrieb opatrovaných...Viac...

Nájsť podobné
Obchodný zákonník - Veľký komentár

Autor(i): Mojmír Mamojka a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských...Viac...

Nájsť podobné
Ústava Slovenskej republiky

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ústava SR, zákon o podmienkach výkonu volebného práva...Viac...

Nájsť podobné
Občiansky zákonník 2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha obsahuje úplné znenie zákona s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 91/2016 Z. z. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianskeho zákonníka a všetky zmeny sú už zachytené v tejto knihe...Viac...

Nájsť podobné
Civilný sporový poriadok (Komentár) + Civilný mimosporový poriadok (Komentár)

Autor(i): Edmund Horváth, Andrea Andrášiová,

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kolekcia dvoch civilných poriadkov s komentárom z vydavateľstva Wolters Kluwer: Civilný sporový poriadok (Komentár) a Civilný mimosporový poriadok (Komentár)...Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo podnikateľov II

Autor(i): Martina Paliderová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Účtovníctvo podnikateľov II je druhou časťou vysokoškolskej učebnice venovanej jednoduchému účtovníctvu podnikateľských subjektov v zmysle aktuálnej právnej úpravy...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o finančnej kontrole a audite

Autor(i): Vladimíra Zacharidesová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Zákon o finančnej kontrole a audite – Komentár“ pochádza z pera autorky, v kompetencii ktorej bola príprava a celý legislatívny proces uvedeného zákona...Viac...

Nájsť podobné
Nový zákon o odpadoch

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Praktická príručka obsahuje nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a všetky všeobecne záväzné vykonávacie predpisy: vyhlášku č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyhlášku č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o policajnom zbore

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Abeceda finančného práva

Autor(i): Jozef Králik, Daniel Jakubovič, Milan Šmátrala

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Účelom publikovania tejto učebnice je poskytnúť najmä neprávnikom primeraný ucelený pohľad na právnu problematiku ekonomickej kategórie financií, teda na odvetvie finančného práva.Viac...

Nájsť podobné
Slovník finančného práva

Autor(i): Jozef Králik, Daniel Jakubovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Slovník finančného práva uľahčí všetkým záujemcom o štúdium finančného práva i o finančné právo samo orientovať sa v tejto nie jednoduchej problematike omnoho racionálnejšie a pohotovejšie.Viac...

Nájsť podobné
Obchodný zákonník 2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha obsahuje bohatý komentár jednotlivých paragrafov a je doplnená judikátmi, a spolu dávajú čitateľovi absolútny prehľad o celej problematike obchodného práva. Posledná novela Obchodného zákonníka bola vykonaná zákonom NR SR č. 389/2015 Z. z...Viac...

Nájsť podobné
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2016

Autor(i): Dušan Dobšovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obľúbená príručka v praktickom vreckovom formáte prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva...Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

Autor(i): Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie...Viac...

Nájsť podobné
Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve

Autor(i): Marta Thurzová, Ladislav Dudor, Juraj Mezei

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve“ objasňuje právny režim, ktorým sa riadia pracovnoprávne vzťahy rôznych kategórií zamestnancov a funkcionárov územnej...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Občianský súdny poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon zo 4. decembra 1963 č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou s farebnými značkami

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 8/2009 Z.z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 199/2009 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 119/201 Z.z., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Autor(i): Peter Mosný, Miriam Laclavíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhé prepracované a rozšírené vydanie učebného textu nadväzuje na snahu spoluautorov predstaviť slovenskú národnoštátoprávnu históriu nielen v stručnejšej, ale súčasne aj...Viac...

Nájsť podobné
Civilný mimosporový poriadok

Autor(i): Edmund Horváth, Andrea Andrášiová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov