alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
„Mrcha“ zlato

Autor(i): Matúš Pošvanc

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Uvažujete ako zhodnotiť svoje úspory? Chceli by ste rozprávkovo zbohatnúť? Rozmýšľate o kúpe zlata alebo ste si ho už kúpili? Pozor! Nie je všetko zlato, čo sa blyští... . Zlato môže byť aj „mrcha“. Verte Matúšovi Pošvancovi...Viac...

Nájsť podobné
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť

Autor(i): Dušan Korgo

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia predstavuje prepracovanú a doplnenú učebnicu z oblasti trestného práva hmotného – všeobecnej časti, nadväzujúcu na učebnicu vydanú v roku 2012. Od tejto pôvodnej učebnice sa odlišuje tým, že sú v nej zapracované všetky...Viac...

Nájsť podobné
Trestné právo procesné

Autor(i): Ivan Šimovček

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania...Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo

Autor(i): Anna Šlosárová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 1-2/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodný zákonník - zákon s komentárom, Obchodné spoločnosti, Imanie, Podnikanie...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti

Autor(i): Tatiana Mičudová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár“ prináša podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 307/2014 Z. z., ktorý je všeobecne...Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Autor(i): Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Trináste prepracované vydanie. Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdelViac...

Nájsť podobné
Návod k finančnej slobode

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Návod k finančnej slobode obsahuje praktické kroky a odporúčania na dosiahnutie finančnej nezávislosti. Pozostáva z troch častí. Prvá časť opisuje postup ako sa stať finančne slobodným. Druhú časť tvoria zaujímavosti z finančného...Viac...

Nájsť podobné
Dane 2006

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kompletný sprievodca daňovými zákonmi pre rok 2006; prehľadné grafické znázornenie; príklady z praxe...Viac...

Nájsť podobné
Vrecková Ústava, ústavné zákony a ústavný súd

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Úplné znenie ústavy SR a ostatných ústavných zákonov vrátane výkladov Ústavného súdu SR k jednotlivým ustanoveniam Ústavy.Viac...

Nájsť podobné
Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie)

Autor(i): Jaroslav Krajčo

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná publikácia si na rozdiel od všeobecných zvyklostí výkladu právnej úpravy kladie za cieľ poskytnúť nielen základné informácie potrebné pre procesný postup súdu – notárov, (teda ingerenciu štátu a jeho procesný postup) ale aj informácie...Viac...

Nájsť podobné
Než k nám príde euro

Autor(i): Ladislav Balko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autor publikácie v nej zhŕňa základné idey, východiská a očakávané dôsledky a popisuje proces prechodu k euru...Viac...

Nájsť podobné
Hospodárska politika Slovenského štátu

Autor(i): Peter Mičko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 - 1945...Viac...

Nájsť podobné
Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie

Autor(i): Peter Staněk, Pavlína Ivanová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

"Monografia je venovaná vysoko aktuálnej problematike. Obsahom predstavuje pôvodný a v našich podmienkach originálny a invenčný text"prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD."...Viac...

Nájsť podobné
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016

Autor(i): Anna Cenigová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk šestnáste vydanie praktickej príručky účtovníka „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, aktualizované a doplnené k 1.1.2016. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92.Viac...

Nájsť podobné
Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Autor(i): Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer, poňatý netradičným spôsobom, kde komentovaný predpis je podaný hutným a informačne bohatým obsahom, ktorý vyčerpávajúco pokrýva..Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo, odvody 7-8/2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daň z nehnuteľnosti - vyberanie dane, Zdanenie automobilu zamestnávateľa u zamestnanca, Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti - zdanenie, Technické zhodnotenie prenajatého majetku...Viac...

Nájsť podobné
Daňová kontrola

Autor(i): Emil Burák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V knihe nájdete mýty a fakty o daňovej kontrole, 60 príkladov a riešených najčastejších otázok, najčastejšie...Viac...

Nájsť podobné
Vreckové predpisy o strelných zbraniach a strelecký poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Príručka obsahuje všetky predpisy, ktoré poľovníci, športoví strelci a iní držitelia zbraní potrebujú ovládať pri nadobúdaní zbrojného preukazu i používaní strelných zbraní v poľovných revíroch, na strelniciach či pri výkone povolania.Viac...

Nájsť podobné
Aktualizácia III/2 2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z. s účinnosťou od 1.7.2016, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení po zmene zák. č. 125/2016 Z. z...Viac...

Nájsť podobné
Správny súdny poriadok

Autor(i): Ida Hanzelová, Ivan Rumana, Ina Šingliarová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny...Viac...

Nájsť podobné
Občianskoprávna úprava kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo

Autor(i): Alena Hambáleková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa venujú problematike občianskoprávnych vzťahov vznikajúcich na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo, ktoré predstavujú najfrekventovanejšie a z ekonomického hľadiska...Viac...

Nájsť podobné
Kapitál v 21. storočí

Autor(i): Thomas Piketty

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Rozsiahle dielo francúzskeho profesora ekonómie kritizuje prehlbujúcu sa majetkovú nerovnosť vo svete a vidí v nej jedno z najväčších nebezpečenstiev súčasného systému. Autor, ktorý sa venoval zhromažďovaniu údajov a ich...Viac...

Nájsť podobné
Aktuálne otázky o človeku a jeho právach v bioetike

Autor(i): Andrea Erdősová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná monografia rozoberá vybrané aktuálne témy postavenia človeka a ochrany jeho práv v ústrety novým biotechnológiám a modernej medicíne. Nastoľuje tak odborne aj celospoločensky...Viac...

Nájsť podobné
Sociálne služby v legislatíve a v praxi

Autor(i): Michal Oláh, Božena Igliarová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Na základe neustálych zmien prebiehajúcich v našej spoločnosti sa autori publikácie rozhodli venovať problematike sociálnych služieb. Sociálne služby sú jednou z možných foriem sociálnej pomoci...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca s obvinenými, odsúdenými a prepustenými

Autor(i): Lenka Kleskeň

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto publikácia opisuje realitu penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti na Slovensku a miesto, ktoré v nej zastáva sociálna práca. Predstavuje sociálneho pracovníka ako aktívneho odborníka, vymedzuje jeho priestor a možnosti pri práci...Viac...

Nájsť podobné
Staviame

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje: Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, Kolaudačné rozhodnutie, Užívanie stavby, Projektová dokumentácia, Koordinácia bezpečnosti...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce po poslednej novele

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Užívateľský zamestnávateľ, dočasné pridelenia a pracovná cesta, agentúra dočasného zamestnávania, mzda porovnateľného zamestnanca, miesto výkonu práce, cezhraničná spolupráca, hosťujúci zamestnávateľ,...Viac...

Nájsť podobné
Investičné a hypotekárne bankovníctvo I

Autor(i): Božena Chovancová a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Cieľom publikácie je podať komplexný pohľad na problematiku investičného bankovníctva v jej širokom chápaní. Investičné bankovníctvo sa špecializuje na rôzne činnosti súvisiace s...Viac...

Nájsť podobné
Prehľad peňažných tokov

Autor(i): Anna Šlosárová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, v znení...Viac...

Nájsť podobné
Financie podniku

Autor(i): Radoslav Bajus

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Celá slovenská ekonomika prechádza v súčasnosti dramatickými a zložitými zmenami. Úspešná transformácia na trhovú ekonomiku si vyžaduje uplatňovanie nových...Viac...

Nájsť podobné
Obchodný zákonník

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka. V knihe sú zvýraznené posledné novelizácie zákonom č. 389/2015 Z.z. s účinnosťou od...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov