alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Notársky poriadok

Autor(i): Karol Kovács, Jozef Farkašovský, Miroslav Pavlovič, Miloslav Kováč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V roku 2005 vyšiel prvý komentár k zákonu č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Tento komentár bol vypracovaný na základe...Viac...

Nájsť podobné
39 rád ako budovať svetovú firmu s investorom

Autor(i): Monika Sobeková Majková, Ján Solík

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Máte podnikateľský nápad, o ktorom si myslíte, že môže zmeniť svet? Práve táto publikácia ľudskou rečou vysvetľuje, ako na Slovensku funguje financovanie začínajúcich a už aj naštartovaných firiem, najmä takých, ktoré majú...Viac...

Nájsť podobné
1000 riešení 2/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Novela ZDP, Preddavky FO 2017, Daň z príjmov, DPH, JÚ a PÚ, Verejná správa...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo, odvody 2/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Preddavky fyzických osôb, Odpisovanie majetku, Optimalizácia dane - využívanie automobilu, Zmeny v zdaňovaní FO, Postup odkladu platenia dane od 1.1.2017, Kontrolný výkaz k DPH, Nehnuteľnosť a DPH...Viac...

Nájsť podobné
Daňové zákony 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Opäť vám prinášame úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2017. V unikátnej publikácii, už po dvadsiaty piaty raz, nájdete úplné znenie jedenástich najdôležitejších daňových zákonov. Daňové zákony v roku 2017...Viac...

Nájsť podobné
Príručka mzdovej účtovníčky 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Pracovnoprávne minimum, zdravotné poistenie, základné pracovnoprávne vzťahy, sociálne poistenie, pracovný čas a doba odpočinku, nemocenské poistenie, odmeňovanie zamestnancov, odvodová úľava...Viac...

Nájsť podobné
Účtovné súvzťažnosti 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobé záväzky, výnosy...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o športe

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 440/2015 Z.z. z 26. novembra 2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z.Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Daňový poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 563/2009 Z.z. z 1. decembra 2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. č. 331/2011 Z.z., zákona č. 332/2011 Z.z., zákona č. 384/2011 Z.z., zákona č. 546/2011 Z.z., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o DPH

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 651/2004 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 523/2005 Z.z., zákona č. 656/2006 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Povinnosti zamestnávateľa 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Povinnosti zamestnávateľa - nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, daň z príjmov zo závislej činnosti, mzdová kalkulačka, zákonník práce...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2017/IV

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Stavebný zákon, Katastrálny zákon, Vlastníctvo bytov, Vlastníctvo pôdy, Stavebné sporenie...Viac...

Nájsť podobné
Daňové (exekučné) konanie

Autor(i): Vladimír Babčák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zámerom publikácie je vytvoriť čo najkomplexnejšieho obrazu o podstate, účele, princípoch a zásadách daňového konania, resp. daňového exekučného...Viac...

Nájsť podobné
Dôkazné prostriedky v občianskom súdnom konaní

Autor(i): Robert Vlček

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto kniha komplexne a interdisciplinárne spracúva problematiku dôkazných prostriedkov v občianskom súdnom konaní. Nevyhýba sa pritom ani otázkam základných filozofických a psychologických aspektov spracúvanej problematiky a ich vzájomných súvislostíViac...

Nájsť podobné
Zákony 2017/III

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce, Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie, Minimálna mzda, Inšpekcia práce a BOZP...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2017 II/B

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Trestné právo, Exekučný poriadok, Súdne spory, Správne právo, Zákon o policajnom zbore, Zákon o upomínacom konaní...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2017 II/A

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodné právo, Občianske právo, Autorské právo, Živnostenský zákon, Verejné obstarávanie...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2017 I/B

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovné zákony - Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania pre PÚ, Postupy účtovanie pre JÚ, Účtovná závierka, Účtovná osnova, Správne poplatky...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2017 I/A

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové zákony - Daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov, Daňový poriadok, Miestne dane, Cestovné náhrady, Poplatok za rozvoj...Viac...

Nájsť podobné
Daňové priznania za rok 2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňový bonus, právnicke osoby, fyzické osoby, vyplnené vzory, vyplnené tlačivá na DP za rok 2016...Viac...

Nájsť podobné
Účtovná závierka za rok 2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovná závierkza v PÚ a JÚ za rok 2016 - pokladničná kniha, účtovné prípady, výsledok hospodárenia, výročná správa...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 8/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z pridanej hodnoty po novelách s komentárom, Samozdanenie, Platiteľ dane, Registrácia...Viac...

Nájsť podobné
Odvody poistného od 1.1.2017

Autor(i): D. Dobšovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Odvody poistného pre zamestnancov, študentov, dôchodcov, SZČO, konateľov, členov orgánov, právnické osoby...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Trestný poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Trestný zákon

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z., zákonaViac...

Nájsť podobné
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku

Autor(i): Ingrid Konečná Veverková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch...Viac...

Nájsť podobné
Obchodný zákonník - Veľký komentár

Autor(i): Mojmír Mamojka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnychViac...

Nájsť podobné
Daň z príjmov v príkladoch a úlohách

Autor(i): Jitka Vyšňovská

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Problematika dane z príjmov je nevyhnutnou súčasťou výučby na stredných odborných školách s ekonomickým zameraním. Pre túto oblasť je určený aktuálny učebný text Daň z príjmov v príkladoch a úlohách, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, ...Viac...

Nájsť podobné
Daňový sprievodca 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností, Daň z motorových vozidiel...Viac...

Nájsť podobné
Katastrálny zákon

Autor(i): kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z. s právnym stavom k 15. septembru 2016, so zmenami...Viac...

Nájsť podobné
Daňový špeciál 1/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Čo nás čaká v oblasti daní v roku 2017, Uplatňovanie odpočtu výdavkov pri výskume a vývoji, Zdaňovanie plnení plynúcich poskytovateľom...Viac...

Nájsť podobné
Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach

Autor(i): Libor Klimek, Jozef Záhora, Květoň Holcr

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov