alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Vyznejte se v zákoně o státní službě

Autor(i): Daniel Vejsada, Diana Kantorová, Tereza Erényi

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha objasňuje úpravu zákona o státní službě a souvisejících právních předpisů a seznamuje státní zaměstnance s jejich právy a povinnostmi při výkonu služby. Nabízí státním zaměstnancům návod, jak postupovat při různých...Viac...

Nájsť podobné
Novelizovaný Zákon o sociálnych službách

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 448/2008 Z.z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu...Viac...

Nájsť podobné
Nový Zákon o štátnej službe

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nový Zákon o štátnej službe č. 55/2017 Z.z. z 1. februára 2017 s aktualizovanou dôvodovou správou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Viac...

Nájsť podobné
Nový občanský zákoník 2017

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Aktuální úplné znění nového občanského zákoníku po novele zákonem č. 460/2016 Sb. v kompletu s aktualizacemi.Viac...

Nájsť podobné
Pozemky v občianskoprávnych vzťahoch

Autor(i): Alena Hambáleková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je systematicky rozčlenená do jedenástich častí. Prvá časť vymedzuje základné pojmy týkajúce sa právnych vzťahov k pozemkom (pozemok, parcela, druhy pozemkov, súčasti a príslušenstvo pozemku, stavba, neoprávnená stavba...Viac...

Nájsť podobné
Mrcha zlato

Autor(i): Matúš Pošvanc

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Chceli by ste rozprávkovo zbohatnúť? Rozmýšľate o kúpe zlata alebo ste si ho už kúpili? Pozor! Nie je všetko zlato, čo sa blyští... . Zlato môže byť aj „mrcha“. Verte Matúšovi Pošvancovi, vie o tomto drahom kove všetko, čo je potrebné. PublikáciaViac...

Nájsť podobné
Organizácia súdov a prokuratúry SR

Autor(i): Jaroslav Čollák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície. Čo však musí každý z nás podstúpiť....Viac...

Nájsť podobné
Dobrodružství v přírodě

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Bohatě ilustrovaná kniha umožní všem průzkumníkům přírody rozpoznat živočichy i rostliny, na které můžete narazit při výletech ve svém okolí, ale i během svého prázdninového pobytu u moře. Najdete zde tipy a nápady na spoustu...Viac...

Nájsť podobné
Daňové zákony 2017 SR XXL ProFi

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Komplet tlačenej publikácie, e-booku a celoročného aktualizačného servisu so slovenskou daňovou legislatívou. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z najrozšírenejších na trhu...Viac...

Nájsť podobné
Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V roku 2017 je lexikón daňových výdavkov rozšírený aj o nedaňové výdavky. V publikácii sú jednotlivé pojmy vysvetlené z hľadiska jednoduchého a aj z podvojného účtovníctva...Viac...

Nájsť podobné
Ako mať peniaze 01

Autor(i): Poky

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Túto knihu som napísal hlavne preto, lebo slováci sú finančne totálne negramotní. Z toho potom plynú problémy. V knihe sa naučíte úplné základy. Najzákladnejšie pravidlá hry, ktoré vás privedú k úspešnému finančnému fungovaniu...Viac...

Nájsť podobné
Dokazovanie v trestnom konaní

Autor(i): Pavel Baláž, Jaroslav Palkovič

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vysokoškolský učebný text pre študentov práva obsahuje teoretickú (teoreticko-metodologické východiská dokazovania, predmet, rozsah, proces a priebeh dokazovania, dôkazy, dôkazné prostriedky a ich vzťah k procesným úkonom,...) a praktickú časť...Viac...

Nájsť podobné
Analýza účtovnej závierky

Autor(i): Anna Šlosárová, Miriama Blahušiaková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Cieľom učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov...Viac...

Nájsť podobné
Podnikanie a manažment

Autor(i): Jozef Papula, Emília Papulová, Ján Papula, Zuzana Papulová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V predkladanej publikácii sa autorský kolektív venuje podnikaniu a manažmentu súčasne, ale navyše k nim pripájajú i pohľady ekonómie, psychológie, sociológie, práva či...Viac...

Nájsť podobné
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

Autor(i): Ingrid Konečná Veverková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k dispozícii kvalitnú praktickú príručku, ktorá by obsahovala jednoduchý postup pri vykonávaní jednotlivých kontrol, metodiku kontrolnejViac...

Nájsť podobné
Trestné právo procesné I

Autor(i): Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom EurópskejViac...

Nájsť podobné
Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii

Autor(i): Libor Klimek, Bystrík Šramel

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v trestných veciach v Európskej únii je kľúčovým konceptom európskeho justičného priestoru. Tento mechanizmus sa počas dlhých...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákonníka práce s účinnosťou od 18. júna 2016, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie, zákonom č. 351/2015 Z.z., č. 378/2015 Z.z. a 440/2015 Z.z.Viac...

Nájsť podobné
Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s právnym stavom k 1. februáru 2017...Viac...

Nájsť podobné
Základy ekonomickej teórie

Autor(i): Darina Matisková, Romana Hricová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predložená monografia si dáva za cieľ jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou podať čitateľovi najdôležitejšie teoretické poznatky z oblasti makroekonómie...Viac...

Nájsť podobné
Všeobecné ekonomické teórie

Autor(i): Darina Matisková, Romana Hricová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vysokoškolská učebnica je určená študentom všetkým fakúlt bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, kde sa vyučujú všeobecné ekonomické teórie.Viac...

Nájsť podobné
Ústava Slovenskej republiky

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje alktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. s právnym stavom k 1. februáru 2017.Viac...

Nájsť podobné
Trestný zákon

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. s právnym stavom k 1. februáru 2017, aj s výraznenými zmenami...Viac...

Nájsť podobné
Občiansky zákonník

Autor(i): kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. februáru 2017.Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo neziskových organizácií na rok 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Účtovanie pre neziskové organizácie v sústave jednoduchého aj podvojného účtovníctva na rok 2017. Ministerstvo financií SR novelizovalo opatrenia upravujúce účtovanie neziskových organizácií v sústave...Viac...

Nájsť podobné
Podvojné účtovníctvo podnikateľov na rok 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Príručka pre účtovanie podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva aktualizovaná pre rok 2017.Viac...

Nájsť podobné
Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Príručka pre účtovanie podnikateľov v sústave jednoduchého účtovníctva aktualizovaná na rok 2017. Vydavateľstvo EPOS každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení MF SR upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov (opatrenie upravujúce...Viac...

Nájsť podobné
Môj domáci právnik

Autor(i): Ivan Syrový

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Každodenný život prináša situácie, keď potrebujeme rady právnika. Táto kniha má byť sprievodcom najbežnejšími z nich, prvou pomocou pri záťažových momentoch, akými sú rozvod, spisovanie závetu, požičiavanie peňazí...Viac...

Nájsť podobné
Znalectvo

Autor(i): Milan Kubica a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na problematiku znalectva, znaleckej činnosti, postavenia znalca a metód ohodnocovania. Je rozdelená do siedmich kapitol, ktoré na seba logicky nadväzujú...Viac...

Nájsť podobné
Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Autor(i): Hana Marcin Jakubíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky - Komentár“ okrem podrobného...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o Policajnom zbore

Autor(i): Marcela Tittlová, Jozef Medelský

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a základných ľudských práv predstavuje jednu zo základných úloh právneho a demokratického štátu. Na zabezpečovaní týchto úloh sa významnou mierou podieľa a...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR

Autor(i): Ján Svák, Žaneta Surmajová, Boris Balog

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov