alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Sociálna práca so staršími ľuďmi

Autor(i): Martina Hrozenská a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obsah: Fenomén starnutia a staroby optikou prírodných a sociálnych vied; Fenomén kvality života v sociálnej práci; Špecifiká sociálnej práce s osobami vyššieho veku;...Viac...

Nájsť podobné
Pramene práva na území Slovenska I.

Autor(i): Miriam Laclavíková , Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate ide o prvý zväzok predpokladaného štvorzväzkového vydania prameňov k dejinám práva na našom území, ktoré bude zahŕňať v druhom zväzku obdobie od roku 1790 do roku Viac...

Nájsť podobné
Sociálne programovanie a projektovanie (nielen) v sociálnej oblasti

Autor(i): Kvetoslava Repková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto publikácia vznikla ako voľné pokračovanie pôvodnej publikácie autorky "Projektovanie v sociálnej práci - stratégie, koncepčné východiská i praktické otázky" (2000, Epos Bratisalva, ISBN 80-8057-310-7)...Viac...

Nájsť podobné
Nové zdravotné poistenie v praxi

Autor(i): Jozef Mihál

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

1. januára 2005 nadobudol účinnosť nový zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení zákona č. 718/2007 Z.z., ktorým sa ruší do konca roka 2004 platný zákon č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom pistení...Viac...

Nájsť podobné
Na dohľad či v nedohľadne?

Autor(i): Brigita Schmögnerová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha rozhovorov, prednášok a štúdií Brigity Schmögnerovej prevažne z rokov 2002 - 2007. Autorkinou ambíciou je provokovať na diskusiu o otázkach, ako hospodárske a sociálne reformy druhej vlády Mikuláša Dzurindu...Viac...

Nájsť podobné
Spoločný slovník obstarávania

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) predstavuje jediný klasifikačný systém uplatniteľný na verejné obstarávanie v členských krajinách Európskej únie, ktorý štandardizuje odkazy používané verejnými obstarávateľmi pri opise predmetu zmlúv...Viac...

Nájsť podobné
Modernizovaný colný kódex

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa aj na nás vzťahuje jednotný colný režim spoločenstva. Medzi jednotlivými členskými štátmi neexistujú akékoľvek colné bariéry a voči tretím štátom Európska únia vystupuje ako celok s jednotnými colnými sadzbamiViac...

Nájsť podobné
Úvod do mikroekonómie

Autor(i): Alfred Stiassny

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

OBSAH: 1. Predpoklady; 3. Teória spotrebiteľa; 4. Rozhodovanie za neistoty; 5. Teória firmy; 6. Dokonalá konkurencia;...Viac...

Nájsť podobné
Veda o štáte

Autor(i): Marián Olejár

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V knihe je uvedená paradigma vedy ako celku, ako systém P,S,V,t aj v schematickej podobe. Veda o štáte je tu predkladaná ako komplexná vedecká disciplína, resp. konglomerát vied v ktorom sú participujúce vedecké disciplíny...Viac...

Nájsť podobné
Megatrendy a finančné trhy v 21. storočí

Autor(i): Iveta Pauhofová, Rudolf Sivák, Peter Staněk

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia skúma nové paradigmy svetovej ekonomiky z aspektov nových centier a upozorňuje na nové chápanie otázky solidarity, na príčiny príjmovej nerovnosti, ktorá už nie je otázkou rozvojového sveta, ale má celosvetovú dimenziu...Viac...

Nájsť podobné
Právna úprava označovania výrobkov

Autor(i): Peter Muríň

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autor pripravil publikáciu, v ktorej analyzuje tieto nedostatky a navrhuje konkrétne riešenia vo vzťahu k našej ústave i k právu Európskych spoločenstiev...Viac...

Nájsť podobné
Medzi nami a Maďarmi

Autor(i): Vlado Clementis

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Tento výrazne a otvorene protimaďarský spis prináša rôzne informácie a historické skutočnosti, ale aj autorove osobné interpretácie a postoje...Viac...

Nájsť podobné
Práva pacientov

Autor(i): Mária Nemčeková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vznik publikácie bol motivovaný snahou poskytnúť odbornej i laickej verejnosti syntetický, celostný pohľad na problematiku závažne chorého človeka a jeho potreby. Jej autori pôsobili v Pracovnej skupine pre práva pacientov, ktorá pracovala od roku 19Viac...

Nájsť podobné
Sociálna starostlivosť

Autor(i): Helena Draganová a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebnica podáva ucelený pohľad na ľudské bytie z pohľadu sociálnej starostlivosti. V desiatich kapitolách približuje teoretickú a aplikovanú sociálnu prácu. Definuje človeka, občana, člena spoločnosti, typy noriem, podľa ktorých sa riadia jedinci...Viac...

Nájsť podobné
Občiansky súdny poriadok I, II (komplet)

Autor(i): Jaroslav Krajčo a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Občiansky súdny poriadok sa skladá z dvoch dielov. Prvý diel – Komentár – obsahuje dôvodové správy, vysvetlivky k jednotlivým paragrafom a judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky...Viac...

Nájsť podobné
Nový Zákon o zavedení meny euro

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nový Zákon o zavedení meny euro s dôvodovou správou v úplnom znení...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z pracovného práva pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov

Autor(i): Robert Vlček

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Z obsahu: Výberový pohovor; Uzatvorenie pracovného pomeru; Vzory pracovnoprávnych podaní;...Viac...

Nájsť podobné
Základy ekonomiky podniku

Autor(i): Dana Martinovičová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Podniková ekonomika je teoretickou i praktickou disciplínou. Podnikatelům, ekonomům i manažerům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností tak, aby obstál v náročném tržním prostředí...Viac...

Nájsť podobné
Právní rádce pro pracovníky ve zdravotnictví a klienty zdravotních pojišťoven

Autor(i): Michaela Povolná

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Předkládaná publikace je určena primárně pro poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické pracovníky, kteří se ve své každodenní praxi setkávají s otázkami zdravotnického práva; pomoc s orientací v relevantních právních...Viac...

Nájsť podobné
Repetitórium civilného procesného práva

Autor(i): Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok...Viac...

Nájsť podobné
Správne právo procesné

Autor(i): Soňa Košičiarová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu najdôležitejších procesných postupov vo verejnej správe...Viac...

Nájsť podobné
Trestné právo procesné II

Autor(i): Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice...Viac...

Nájsť podobné
Praktikum z trestného práva hmotného

Autor(i): Jozef Záhora

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...Viac...

Nájsť podobné
Správny poriadok a Správny súdny poriadok

Autor(i): Jozef Milučký

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých...Viac...

Nájsť podobné
DPH a účtování

Autor(i): Svatopluk Galočík, František Louša

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska...Viac...

Nájsť podobné
Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie

Autor(i): Miloš Deset

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto vedecká práca sa svojím tematickým zameraním týka špecifických trestno-procesných prostriedkov, ktoré sa využívajú pri objasňovaní spravidla závažnejších...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 10/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Štátna služba - nový zákon s komentárom, Zákonník práce, Sociálne služby, Služobný úrad...Viac...

Nájsť podobné
Odvody

Autor(i): Jozef Mihál, Jana Motyčková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prvýkrát sa objavuje na slovenskom trhu publikácia, ktorá systematickým spôsobom a s pomocou množstva príkladov vysvetľuje podstatu odvodov na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie. Nájdete tu kto sa na účely zákonov o sociálnomViac...

Nájsť podobné
Repetitórium trestného práva

Autor(i): Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na...Viac...

Nájsť podobné
Finančné trhy a bankovníctvo

Autor(i): Dana Tkáčová, Jaroslav Belás, Eva Horvátová, Božena Chovancová, Viera Malacká

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná učebnica je výsledkom niekoľkoročnej pedagogickej a výskumnej práce a vzájomnej spolupráce jej autorov s praxou. Obsah učebnice je zameraný na problematiku finančného trhu, jeho...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce (2017)

Autor(i): Jozef Mihál

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Jozef Mihál sa ako lektor venuje pracovnému právu už dlhé roky ale až teraz po prvýkrát knižne vydáva komentár k vybraným ustanoveniam Zákonníka práce, k zneniu účinnému k 1.1.2017. V knihe nájdete komentár k nasledujúcim ustanoveniam: závislá práViac...

Nájsť podobné
Daňové zákony 2017 ČR XXL ProFi

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikace pro nejnáročnější profesionální uživatele (podnikatele, daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční správy, ekonomický management, studenty) - jediná tohoto typu na českém trhu. Pro denní použití v profesionální...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov