alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Sprisahanie bohatých

Autor(i): Robert T. Kiyosaki

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Robert Kiyosaki poskytuje svoj pohľad na globálnu ekonomiku a zaoberá sa dôvodmi, prečo toto búrlivé obdobie predstavuje pre ľudí takú výzvu...Viac...

Nájsť podobné
Formálno-právna stánka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950

Autor(i): Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Doterajšie historické bádanie testamentárnej praxe na Slovensku v predloženej práci rozšírilo o historickoprávnu dimenziu. Napriek obsolencii zvolenej právnej úpravy výskum anticipoval pre autorku možnosť popísať vývojové zmeny...Viac...

Nájsť podobné
Hodnotenie vplyvov v teórii a praxi Slovenska a Európskej Únie

Autor(i): Katarína Staroňová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Cieľom predkladanej monografie je poukázať na využívanie nástroja hodnotenia vplyvov v legislatívnom procese – na úrovni EÚ ako i na Slovenska...Viac...

Nájsť podobné
Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv

Autor(i): Pavel Šturma

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

První vydání této práce vyšlo již před deseti lety; druhé, aktualizované vydání pak téměř před sedmi lety. Tyto roky přinesly řadu změn v mezinárodní a evropské ochraně lidských práv. Byly přijaty některé nové instrumenty rozvíjející materiální právoViac...

Nájsť podobné
Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov

Autor(i): Andrea Olšovská

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje vedecké práce, témou ktorých sú otázky týkajúce sa trendov pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a súvisiacich odvetví práva. Autori sa vo svojich príspevkoch venujú aktuálnym problémom spojených s výkonom závislej práceViac...

Nájsť podobné
Občiansky súdny poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Úplné znenie zákona po poslednej novele s rozsiahlym komentárom a doplnenou judikatúrou...Viac...

Nájsť podobné
Stratégia odvážnych

Autor(i): Bernard H. Schmitt

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Všetci vieme, že firmy potrebujú kreatívne a inovatívne stratégie, aby obstáli v boji proti konkurencii. Ale konvenčné riadenie, ktoré myslí predovšetkým na optimalizáciu rizika a oceňuje opatrné myslenie, neprospieva odvážnym nápadom, ...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca

Autor(i): Anna Tokárová a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebnica Sociálna práca - Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce je určená študentom sociálnej práce na slovenských vysokých školách.Viac...

Nájsť podobné
Štátne právo Slovenskej republiky

Autor(i): Marian Posluch, Ľubor Cibulka

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Snaha po rýchlej informácii o javoch našej súčasnosti vedie často k maximálne možnému zjednodušovaniu a tomuto pokušeniu podľahli neraz aj velikáni myslenia...Viac...

Nájsť podobné
Obchodné zákonodarstvo a podnikanie v Slovenskej republike v rokoch 1939 - 1945

Autor(i): Milan Šmátrala, Jozef Králik

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Naším cieľom je pokúsiť sa o objektívne zhodnotenie jednej z významných oblastí spoločenského života slovenskej pospolitosti počas obdobia trvania Slovenského štátu resp. Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1945, ...Viac...

Nájsť podobné
Súd a tvorba práva

Autor(i): Jozef Ratica

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Dr. Jozef Ratica ako skúsený sudca najlepšie vedel, že „medzery“ v normách právnych predpisov sa nedajú vyplniť len logickými metódami výkladu a že súd pri ich vypĺňaní musí predovšetkým rešpektovať vôľu účastníkov právneho vzťahu...Viac...

Nájsť podobné
Tabuľka Ústava SR - Štátne symboly, preambula...

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obojstranná tabuľka vo formáte A4...Viac...

Nájsť podobné
Umenie vidieť

Autor(i): Mike Rother, John Shook

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Mapovanie toku hodnôt patrí medzi základné metódy konceptu štíhlej výroby. Kniha Umenie vidieť ponúka návod ako postupovať pri praktickom využívaní tejto metódy...Viac...

Nájsť podobné
Poisťovníctvo

Autor(i): Anna Majtánová a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia prezentuje podstatnú časť poznatkov poistnej vednej disciplíny. Vo všetkých vyspelých trhových ekonomikách sa poisťovníctvo a poistný trh chápu ako neoddeliteľná a pritom veľmi silná súčasť finančného trhu...Viac...

Nájsť podobné
Zákonník práce s komentárom a judikaturou

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o., prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie, ale i rozsiahly komentár,...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo - vzory a prípady 7-8/09

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

* Účtovné súvsťažnosti; * Dlhodobý majetok; * Zásoby; * Finančné účty; * Kapitálové účty; * Dlhodobé záväzky; * Náklady; * VýnosyViac...

Nájsť podobné
Kresťanské kompendium sociálneho a spoločenského poradcu

Autor(i): Stanislav Matulay, Eva Matulayová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Postupný rozvoj postmodernej spoločnosti popri novodobej, relatívnej chudobe priniesol absolútne nóvum, ktorým bolo zneistenie v podstate všetkých, snáď s výnimkou úzkej špičky tých najbohatších. Zdrojom tejto neistoty nie je už príroda...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku

Autor(i): Tomáš Gábriš, Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Dejiny práva vo vzťahu k územiu Slovenska sa vyučujú v kontexte príslušnosti tohto územia a jeho obyvateľov k väčším štátnym (predštátnym) celkom. V predkladanom texte sa predstavujú dejiny štátu a orgánov pôsobiacich vo verejnej moci...Viac...

Nájsť podobné
Pracovný pomer a poistný systém

Autor(i): Helena Barancová a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha je určená zamestnancom pracujúcim v oblasti ľudských zdrojov, študentom právnických fakúlt a študentom fakúlt, na ktorých sa vyučuje pracovné právo.Viac...

Nájsť podobné
Kapitálový trh Európskej únie

Autor(i): Vladimír Baláž

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Fungovanie modernej ekonomiky je nemysliteľné bez efektívneho trhu kapitálu. Kým vo vyspelých európskych štátoch sa tieto trhy formovali po niekoľko stáročí, Slovensko je zatiaľ len na začiatku svojej cesty k rozvinutému trhu kapitálu...Viac...

Nájsť podobné
Kriminalita ako spoločenský fenomén

Autor(i): Gabriela Lubelcová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

"To, čo profiluje predkladanú prácu, je jej sociologický rozmer. Ponúka sociologický spôsob interpretácie kriminality ako spoločenského javu..."Viac...

Nájsť podobné
Pojem a platnosť práva

Autor(i): Robert Alexy

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nemecký právny filozof Robert Alexy (*1945), jeden z najvplyvnejších filozofov práva v Európe, sa venuje výkladu pojmu a platnosti práva. Začína poukazom na zlyhanie pozitivistického chápania pojmu právo a pokračuje poukazom na najvýznamnejšiu reakciViac...

Nájsť podobné
Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím - Aktuálny vývoj

Autor(i): Kvetoslava Repková, Lýdia Brichtová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

"... Odborná monografia veľmi dobre zapĺňa priestor daný reformami sociálnej ochrany na Slovensku a ich vyjadrením v legislatíve, konkrétne v oblasti starostlivosti o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím"...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo 3/2009

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Základ dane z príjmov: - Zisťovanie, úprava, FO, PO; - Čiastkové základy dane; - Odpočítateľné položky; - Výsledok hospodárenia PO; - Osobitná úprava základu dane; ...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 3/2009

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

* Zamestnanecká prémia - novela od 1.1.2009; * Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti - zmeny v roku 2008 a 2009; * Evidovaný nezamestnaný a práca na dohodu; * Povinnosť mlčanlivosti po skončení pracovného pomeru; ...Viac...

Nájsť podobné
Dobré mravy v slovenskom súkromnom práve

Autor(i): Vlasta Čečotová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autorka diela - renomovaná odborníčka na občianske právo hmotné a rodinné právo, v súčasnosti pracuje na Právnickej fakulte UK v Bratislave a zároveň vykonáva advokátsku prax...Viac...

Nájsť podobné
Malý slovník daňového práva

Autor(i): Alena Pauličková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Do rúk čitateľskej verejnosti sa dostáva slovník, ktorého poslaním je lepšie pomôcť pochopiť daňovú problematiku. Ide o stručný slovník zameraný na výklad základných pojmov daňového práva...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 1/2009

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

* Mzda zamestnanca za december v EUR; * Právne úkony v pracovnom práve; * Šikanovanie na pracovisku; * Stravovanie zamestnancov; * Dávky v hmotnej núdzi - podľa zákona o dani z príjmu; ...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo 1/2009

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Účtovná závierka v PÚ a JÚ za rok 2008: - právna úprava, inventarizácia majetku; - účtovné prípady, výsledok hospodárenia; - účtovné prípady, výsledok hospodárenia; - účtovná zavierka a euro; ...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 4-5/2009

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

* Správne poplatky; * Zákon o cenách; * Ochrana spotrebiteľa - zákony s komentárom; * Zákon o DPH - zmeny od 1.1.2009 * Motorové vozidlo a zamestnávateľ; ...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov